Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR VII/50/07 Rady Gminy Banie z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole w Baniach.


UCHWAŁA NR VII/50/07

Rady Gminy Banie

z dnia 29 czerwca 2007 r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole w Baniach.

Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące opłaty stałe za świadczenia udzielane przez Przedszkole w Baniach:

  1. miesięczna opłata stała za pobyt dziecka w przedszkolu w wieku od 2,5 do 5 lat wynosi:

a) dla dziecka korzystającego z jednego lub dwóch posiłków dziennie - 50 zł;

b) dla dziecka korzystającego z całodziennego wyżywienia - 80 zł;

  1. miesięczna opłata stała za pobyt dziecka realizującego roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu wynosi:

a) dla dziecka korzystającego z jednego lub dwóch posiłków dziennie - bezpłatnie;

b) dla dziecka korzystającego z całodziennego wyżywienia - 40 zł.

§ 2. 1. Ustala się miesięczną opłatę za wyżywienie dziecka w wysokości równej dziennym kosztom produktów wykorzystywanych do przyrządzania posiłków w przeliczeniu na każde dziecko, pomnożonej przez liczbę dni kalendarzowych w danym miesiącu, w których przedszkole jest otwarte, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu przez okres co najmniej dwóch dni zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności, pod warunkiem zgłoszenia przez rodziców lub opiekunów absencji dziecka z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

3. Nieobecność dziecka w przedszkolu nie zwalnia od obowiązku uiszczenia opłaty stałej, o której mowa w § 1.

§ 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola, na wniosek rodziców dziecka lub opiekunów, może częściowo lub całkowicie zwolnić rodziców dziecka lub opiekunów od obowiązku uiszczenia opłaty stałej, o której mowa w § 1.

§ 4. Opłata stała, o której mowa § 1, w przypadku uczęszczania do przedszkola rodzeństwa ulega obniżeniu o 20 % za drugie dziecko, o 30 % za trzecie dziecko i każde następne.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Przedszkola w Baniach.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXXII/277/02 Rady Gminy w Baniach z dnia 4 października 2002 r. w sprawie opłat za świadczenia Przedszkola w Baniach.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXVII/234/05 Rady Gminy Banie z dnia 28 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia Przedszkola w Baniach (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 60, poz. 1333).

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 września 2007 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 26-07-2007 09:56:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 26-07-2007
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 26-07-2007 09:56:36