Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr V/34/07 Rady Gminy Banie z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Banie.


Uchwała Nr V/34/07

Rady Gminy Banie

z dnia 26 lutego 2007 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Banie.

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Banie.

2. Plan obejmie obszar położony w obrębie geodezyjnym Banie.

3. Granice opracowania objętego zmianami określono na mapie stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 2. Przedmiotem uchwały jest nadanie funkcji rekreacyjnej działce nr 437, 439 obręb Banie 2 oraz działkom nr 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1210, 1217, 1218/1, 1215, 1216 i działce nr 1218/2 obręb Banie 5.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Banie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Danuta Zawadzka-Zając

Analiza

dotycząca zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb geodezyjny Banie 2 działki nr 437, 439 i działki nr 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1210, 1217, 1218/1, 1215, 1216 i działki nr 1218/2 obręb Banie 5 gm. Banie, w oparciu o uchwałę Nr VI/51/99 Rady Gminy w Baniach z dnia 19 kwietnia 1999 r. w sprawie „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Banie”.

Analizowany obszar dla terenów objętych projektowanym planem zakłada zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Banie przeznaczenie pod strefę rozwoju turystyki.

Rozwiązania przewidywane planem przyczynią się do:

  1. Uporządkowania działań związanych z zagospodarowaniem przestrzennym na tych

terenach.

  1. Wyznaczenia parametrów i wskaźników intensywności zabudowy i zagospodarowania terenu w kontekście walorów przyrodniczo - krajobrazowych, jakie obszar objęty projektowanym planem miejscowym posiada.

  2. Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego będzie sporządzony dla całego obszaru wyznaczonego w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Banie, zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy.

  3. Projektowana zmiana planu jest w pełni zgodna z zapisami studium. Tym samym wymóg wynikający z art. 15 ust. 1 oraz art. 14 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jest spełniony.

Reasumując uważam, sporządzenie planu miejscowego za niezbędne dla właściwego i zgodnego z ustawą podjęcia działań mających na celu uporządkowanie gospodarki przestrzennej na tym terenie.

W załączeniu:

- wypis i wyrys ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Banie

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 06-03-2007 12:45:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 06-03-2007
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 06-03-2007 12:45:06