Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Załacznik Nr 3 do projektu budżetu gminy na 2006 rok


Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XXXI/ /05

Rady Gminy Banie

z dnia ....... grudnia 2005 r.

WYDATKI GMINY BANIE W 2006 r.

DZIAŁ

ROZDZ.

§

WYSZCZEGÓLNIENIE

KWOTA W ZŁ

010

600

700

710

01008

01030

60016

70005

70095

71004

71014

71035

4270

2850

4110

4120

4170

4210

4270

4300

6050

4300

6060

4110

4120

4170

4210

4260

4270

4300

4430

4300

4260

4300

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Melioracje wodne

Zakup usług remontowych

Izby Rolnicze

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Drogi publiczne gminne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Wynagrodzenia bezosobowe (obsługa przystanków)

Zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup znaków drog.)

Zakup usług remontowych(naprawy dróg gminnych)

Zakup usług pozostałych (w tym odśnieżanie dróg gminnych)

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dok. tech. ul. Skośna Różana, Jagiellońska,,modernizacja dróg transp.rol niczego)

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zakup usług pozostałych (komunalizacja, wyceny, ogłoszenia, przygotowanie nieruchomości do sprzedaży)

Wydatki na zakupy inwestycyjne jst(koszt wykupu gruntów od ANR

Pozostała działalność

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Wynagrodzenia bezosobowe ( w tym wynagr.palaczy)

Zakup materiałów i wyposażenia (materiały budowlane, opał)

Zakup energii (ogrzewanie budynków, woda, ścieki, energia elektr)

Zakup usług remontowych (fundusz remont., remonty budynków)

Zakup usług pozostałych ( wywóz śmieci, opł. na rzecz wspólnot)

Różne opłaty i składki

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plany zagospodarowania przestrzennego

Zakup usług pozostałych

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zakup usług pozostałych

Cmentarze

Zakup energii

Zakup usług pozostałych (utrzymanie cmentarzy)

35.000

15.000

15.000

20.000

20.000

306.000

306.000

1.000

500

18.000

8.500

10.000

18.000

250.000

405.000

25.000

20.000

5.000

380.000

4.000

1.000

25.000

30.000

200.000

47.000

70.000

3.000

65.000

10.000

10.000

15.000

15.000

40.000

1.000

39.000

750

751

754

75011

75022

75023

75045

75075

75095

75101

75403

4010

4110

4120

3030

4210

4300

4410

3020

4010

4040

4110

4120

4210

4260

4270

4300

4410

4430

4440

6050

3020

4410

4210

4210

4300

4430

4170

4210

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy wojewódzkie

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Rady gmin

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych)

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

Urzędy gmin

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

Różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku, sprzętu elektronicznego)

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym elewacja budynku UG)

Komisje poborowe

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

Podróże służbowe krajowe

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zakup materiałów działalność wyposażenia

Pozostała działalność

Zakup materiałów i wyposażenia (materiały dla sołtysów + środki dla sołectw )

Zakup usług pozostałych

Różne opłaty i składki (Związek Celowy Gmin Pomorza Zachodniego „Pomerania”)

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wynagrodzenia bezosobowe (aktualizacja spisów wyborców)

BEZPIECZ. PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ.

Jednostki terenowe Policji

Zakup materiałów i wyposażenia

1.400.000

66.000

54.200

10.000

1.800

62.000

47.000

5.000

5.000

5.000

1.243.000

3.000

713.000

45.000

117.000

18.000

100.000

36.000

8.000

110.000

20.000

5.000

18.000

50.000

1.000

500

500

5.000

5.000

23.000

15.000

3.000

5.000

1.068

1.068

1.068

85.000

5.000

5.000

756

757

758

801

75412

75647

75702

75818

80101

3030

4010

4040

4110

41204210

4260

4270

4300

4410

4430

4440

4100

4210

4300

4300

8070

4810

3020

4010

4040

4110

4120

4170

4210

4220

4240

4260

Ochotnicze straże pożarne

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Wynagrodzenia osobowe

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

Różne opłaty i składki (ubezp. budynków, pojazdów, strażaków)

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB

FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Zakup usług pozostałych

Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów

RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwy

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły podstawowe

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup środków żywności

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Zakup energii

80.000

4.000

35.000

2.500

6.000

1.000

12.900

2.600

4.000

6.000

500

4.000

1.500

38.000

38.000

23.000

1.000

14.000

90.000

90.000

5.000

85.000

80.000

80.000

80.000

4.671.000

2.447.000

102.000

1.572.000

137.300

289.500

43.200

23.000

67.000

35.000

6.000

25.000

80103

80104

80110

80113

4270

4300

4410

4430

4440

3020

4010

4040

4110

4120

4440

3020

4010

4040

4110

4120

4170

4210

4220

4240

4260

4270

4300

4410

4430

4440

3020

4010

4040

4110

4120

4210

4220

4240

4260

4270

4300

4410

4430

4440

3020

4010

4040

4110

4120

4300

4440

Zakup usług remontowych

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

Różne opłaty i składki

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Przedszkola

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup środków żywności

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

Różne opłaty i składki

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Gimnazja

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup środków żywności

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

Różne opłaty i składki

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Dowożenie uczniów do szkół

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup usług pozostałych

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

10.000

20.500

2.500

5.000

109.000

26.000

1.900

17.400

1.400

3.200

500

1.600

400.000

15.000

217.000

17.500

40.000

5.8 00

14.000

23.000

33.000

2.000

8.000

1.500

8.000

500

700

14.000

1.460.000

50.000

840.000

74.000

152.000

23.000

110.000

100.000

4.000

26.000

2.000

20.000

1.000

6.000

52.000

307.000

500

71.500

7.000

14.000

4.000

206.600

3.400

851

852

80146

80195

85153

85154

85195

85212

85213

85214

85215

85219

4300

4210

4300

4210

4300

30304110

4120

4170

4210

4220

4260

4300

4300

3110

4010

4040

4110

4120

4210

4260

4270

4300

4410

4440

4130

3110

3110

3020

4010

4040

4110

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zakup usług pozostałych

Pozostała działalność

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

OCHRONA ZDROWIA

Zwalczanie narkomanii

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup środków żywności

Zakup energii

Zakup usług pozostałych

Pozostała działalność

Zakup usług pozostałych

POMOC SPOŁECZNA

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Świadczenia społeczne

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Świadczenia społeczne

Dodatki mieszkaniowe

Świadczenia społeczne

Ośrodki pomocy społecznej

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

16.000

16.000

15.000

10.000

5.000

104.802

15.000

5.000

10.000

75.000

1.000

6.000

1.000

20.000

16.000

10.000

1.000

20.000

14.802

14.802

3.014.000

2.100.000

2.003.000

27.000

1.400

38.600

700

12.000

1.000

2.000

12.600

500

1.200

26.000

26.000

540.000

540.000

70.000

70.000

182.000

1.000

109.000

8.000

20.000

900

921

85228

85295

90001

90002

90003

90004

90015

92109

4120

4210

4260

4270

4300

4410

4430

4440

3020

4010

4040

4110

4120

4170

4210

4300

4410

4440

3110

4110

4120

4170

4210

4300

4270

4430

4300

4430

6050

4300

4300

4260

4270

3020

4010

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

Różne opłaty i składki

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Pozostała działalność

Świadczenia społeczne

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Wynagrodzenia bezosobowe (obsługa imhoffów)

Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, części zamiennych do ciągnika)

Zakup usług pozostałych

Zakup usług remontowych

Różne opłaty i składki (ubezpieczenie ciągnika, opłaty na rzecz ochrony środowiska)

Gospodarka odpadami

Zakup usług pozostałych (obsługa wysypiska, badania na wysypisku)

Różne opłaty i składki (opłaty na rzecz ochrony środowiska)

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rekultywacja wysypiska w Kunowie)

Oczyszczanie miast i wsi

Zakup usług pozostałych (usługi PUK)

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zakup usług pozostałych(usł.PUK,usuwanie drzew,niszcz.chwastów

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zakup energii

Zakup usług remontowych (w tym modernizacja oświetl. ulicznego)

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3.000

10.000

6.000

1.000

12.600

8.000

400

3.000

50.000

500

29.000

2.800

6.000

1.000

2.600

100

500

6.000

1.500

46.000

46.000

450.000

52.000

3.000

500

18.000

8.000

3.500

3.000

16.000

85.000

30.000

5.000

50.000

43.000

43.000

30.000

30.000

240.000

80.000

160.000

284.000

182.000

200

60.000

926

92116

92605

92601

4040

4110

4120

4170

4210

4260

4270

4300

4410

4430

4440

6050

3020

4010

4040

4110

4120

4170

4210

4240

4260

4300

4410

4440

4170

4210

4260

4300

4430

6050

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiałów i wyposażenia (w tym Dni Bań,dożynki)

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Zakup usług pozostałych ( w tym Dni Bań,dożynki)

Podróże służbowe krajowe

Różne opłaty i składki

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (remont świetlicy w Piasecznie,dokumentacja tech.Baniewice)

Biblioteki

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup pomocy dydaktycznych i książek

Zakup energii

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup energii

Zakup usług pozostałych

Różne opłaty i składki

Obiekty sportowe

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

(ogrodzenie boiska sportowego w Lubanowie)

4.000

10.000

1.700

5.000

8.000

30.000

5.000

23.000

900

1.500

2.700

30.000

102.000

300

53.500

4.100

9.500

1.400

1.000

8.700

10.000

9.000

2.500

500

1.500

130.000

110.000

22.000

46.000

2.000

30.000

10.000

20.000

20.000

RAZEM

11.158.870

Przedkłada:

Wójt Gminy Banie

Ryszard Juś

5

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 17-11-2005 12:30:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 17-11-2005
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 17-11-2005 12:30:16