Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr II/9/06 Rady Gminy Banie z dnia 12.12.2006 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów


Uchwała Nr II/9/06

Rady Gminy Banie

z dnia 12 grudnia 2006 r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) oraz art. 14 pkt 1-2 i 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 oraz z 2005 r. Nr 143, poz. 1199) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od posiadania psów:

1) od jednego psa - 23 zł;

2) od każdego następnego - 27 zł.

§ 2.1. Podatek płatny jest bez wezwania do dnia 30 czerwca każdego roku podatkowego u inkasentów lub na rachunek budżetu Gminy Banie (za pośrednictwem banku lub poczty).

2. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał w roku podatkowym, wówczas należny podatek oblicza się proporcjonalnie do liczby miesięcy po ustaleniu obowiązku podatkowego. Termin zapłaty podatku upływa wówczas z dniem 15 grudnia danego roku.

3. Nie zapłacony w terminie podatek z doliczeniem odsetek za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.

§ 3. Zwalnia się z podatku posiadanie psów utrzymywanych w celu pilnowania gospodarstw domowych, stad hodowlanych i obiektów gospodarskich.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Banie.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem l stycznia 2007 r.

Przewodniczący Rady

Danuta Zawadzka-Zając

1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw

Wspólnot Europejskich:

  1. dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992);

  2. dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania

niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999 r.). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 14-12-2006 14:06:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 14-12-2006
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 14-12-2006 14:06:32