Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Budżet Gminy na 2004 r.


Uchwała Nr XIV/134/04

Rady Gminy Banie

z dnia 17 lutego 2004 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2004 rok w kwocie 9.844.330 zł

z tego:

1) dochody własne 9.271.300 zł,

2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie 573.030 zł

zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2004 rok w kwocie 9.004.330 zł

z tego na:

1) realizację zadań własnych 8.431.300 zł,

2) realizację zadań zleconych gminie 573.030 zł

zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4.

§ 3. Ustala się spłatę w 2004 roku:

  1. pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 480.000 zł,

2) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Szczecinie w kwocie 420.000 zł.

Źródłem pokrycia spłat wymienionych w punktach 1 i 2 jest:

  • planowana nadwyżka dochodów nad wydatkami w kwocie: 840.000zł

  • nadwyżka środków na rachunku bankowym z roku poprzedniego w kwocie 60.000zł

§ 4. Ustala się rezerwę budżetową ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 80.000 zł.

§ 5. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Ustala się dochody związane z realizacją zadań zlecanych gminie podlegające przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 13.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Ustala się:

  1. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

w kwocie 85.000 zł,

  1. wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania

problemów alkoholowych 85.000 zł.

§ 8. Określa się prognozę długu publicznego zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9. Ustala się wieloletni plan inwestycyjny zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

  1. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień między działami,

  2. zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu gminy do kwoty 300.000 zł

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

mgr Arkadiusz Augustyniak

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 16-03-2004 09:59:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 16-03-2004
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 16-03-2004 09:59:24