Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 275/05 Wójta Gminy Banie z dnia 30.06.2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.


ZARZĄDZENIE NR 275/05

Wójta Gminy Banie

z dnia 30 czerwca 2005 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Na podstawie § 9 pkt 1 uchwały Rady Gminy Banie Nr XX/188/04 z dnia 30 listopada 2004 roku - zarządzam, co następuje:

§ 1. Przenosi się planowane wydatki na kwotę : 238.450

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

§

WYSZCZEGÓLNIENIE

KWOTA w zł

ZMNIEJSZENIE

ZWIĘKSZENIE

700

750

754

756

801

851

852

900

921

926

70005

70095

75023

75075

75095

75412

75647

80101

80103

80104

80110

80113

85154

85195

85212

85214

85219

85228

90001

90002

90004

92109

92116

92605

4300

4430

4170

4210

4270

4430

4010

4040

4170

4210

4300

4430

4210

4210

4300

4410

3020

4040

4210

4100

4120

4300

3020

4010

4040

4110

4120

4170

4210

4240

4260

4270

4300

4430

3020

4010

4040

4110

4120

4010

4040

4300

4010

4210

4260

3020

4040

4170

4240

4260

4300

4210

4300

3110

4040

4210

4270

4430

3110

4330

30204040

4210

4430

3020

4010

4040

4170

4170

4270

4300

4300

4210

4300

4040

4170

4260

4040

4170

4210

4170

4270

4300

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zakup usług pozostałych

Różne opłaty i składki

Pozostała działalność

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług remontowych

Różne opłaty i składki

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy gmin

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

Różne opłaty i składki

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zakup materiałów i wyposażenia

Pozostała działalność

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHR. PRZECIWPOŻ.

Ochotnicze straże pożarne

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

Zakup materiałów i wyposażenia

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCHOSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należ. budż.

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup usług pozostałych

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły podstawowe

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Zakup usług pozostałych

Różne opłaty i składki

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki osobowe nieazliczone do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Przedszkola

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

Zakup usług pozostałych

Gimnazja

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup energii

Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

OCHRONA ZDROWIA

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Zakup energii

Zakup usług pozostałych

Pozostała działalność

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

POMOC SPOŁECZNA

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Świadczenia społeczne

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług remontowych

Różne opłaty i składki

Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ub.emeryt. i rent.

Świadczenia społeczne

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

Zakup materiałów i wyposażenia

Różne opłaty i składki

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

Wynagrodzenia bezosobowe

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup usług remontowych

Zakup usług pozostałych

Gospodarka odpadami

Zakup usług pozostałych

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup energii

Biblioteki

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiałów i wyposażenia

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup usług remontowych

Zakup usług pozostałych

12.400

400

400

12.000

12.000

43.450

33.050

13.050

20.000

5.000

5.400

400

5.000

1.070

1.070

1.070

7.010

7.010

7.010

105.150

73.850

2.000

55.400

400

6.050

1.000

9.000

1.000

550

450

30.000

30.000

300

300

7.700

7.500

7.500

200

200

19.980

5.240

5.100

140

13.400

13.400

600

300

300

740

250

490

29.000

21.000

1.000

20.000

8.000

8.000

2.590

2.000

340

1.660

590

590

10.100

10.100

10.100

12.400

400

400

12.000

5.000

3.000

4.000

43.450

33.050

13.050

2.000

15.000

3.000

5.000

5.000

5.400

400

1.070

1.070

100

970

7.010

7.010

7.000

10

105.150

11.050

1.500

5.500

500

1.000

1.400

1.150

62.800

3.800

45.040

3.510

9.050

1.400

1.000

1.000

30.000

20.000

10.000

300

300

7.700

7.500

6.000

500

1.000

200

200

19.980

5.240

5.000

200

40

13.400

13.400

600

300

300

740

250

490

29.000

7.000

7.000

22.000

10.000

12.000

2.590

2.000

2.000

590

120

470

10.100

10.100

10.000

100

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

1

3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 13-07-2005 09:59:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 13-07-2005
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 13-07-2005 09:59:44