Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 238/05 Wójta Gminy Banie z dnia 03.03.2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansoweg


Zarządzenie Nr 238/05

Wójta Gminy Banie

z dnia 3 marca 2005 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu”.

Na podstawie art. 15a ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 138/04 Wójta Gminy Banie z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu” wprowadza się następujące zmiany:

  1. w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Dane, o których mowa w ust. 1 są poufne i mogą być udostępnione tylko osobom przeze mnie upoważnionym tj.:

1) Zbigniewowi Fabiszakowi - Zastępcy Wójta Gminy Banie;

2) Joannie Hrabskiej - Sekretarzowi Gminy Banie;

3) Grażynie Nowak - Skarbnikowi Gminy Banie.”;

2) w § 5 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) przygotowywania dla Generalnego Inspektora Informacji Finansowej informacji o podjęciu działań w celu realizacji zadań Gminy określonych w zarządzeniu.”;

  1. załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dalsze postanowienia zarządzenia pozostają bez zmian.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr inż. Ryszard Juś

Załącznik

do zarządzenia Nr 238/05

Wójta Gminy Banie

z dnia 3 marca 2005 r.

Załącznik

do zarządzenia Nr 138/04

Wójta Gminy Banie

z dnia 29 kwietnia 2004 r.

INSTRUKCJA

postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.

Jednostka samorządu terytorialnego została na podstawie przepisów art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505 z późn. zm.) zwanej w dalszym ciągu instrukcji - ustawą, zaliczone do jednostek współpracujących.

1. Obowiązki i zadania gminy, jako jednostki współpracującej, wynikające z przepisów ustawy.

Zgodnie z przepisami art. 15 i 15a ustawy do zadań i obowiązków gminy należy:

1) opracowanie instrukcji postępowania w przedmiocie współpracy z Generalnym Inspekto­rem Informacji Finansowej w zakresie zapobiegania przestępstwu, o którym niżej mowa;

2) udostępnianie na wniosek Generalnego Inspektora informacji i potwierdzonych kopii dokumentów niezbędnych w zakresie zapobiegania przestępstwu, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego i określonemu w art. 2 pkt 7 ustawy. Przestępstwo, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, polega na przyjmowaniu, przekazywaniu lub wywożeniu za granicę, pomaganiu do przenoszenia własności lub posiadania albo podejmowaniu innych czynności, które mogą udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępczego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, wykrycia, zajęcia lub orzeczenia przepadku środków płatniczych, papierów wartościowych lub in­nych wartości dewizowych, praw majątkowych albo mienia ruchomego lub nierucho­mego pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego. Przestępstwo określone w art. 2 pkt 7 ustawy stanowi akt terrorystyczny - rozumiany jako przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne, prze­stępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu oraz przestępstwa określone w art. 134 (zamach na życie Prezydenta RP) i 136 (czynna napaść na głowę obcego państwa, szefa obcego przedstawicielstwa lub osobę korzystającą z podobnej ochrony) Kodeksu karnego;

3) współpracowanie z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie zapo­biegania przestępstwu, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego poprzez:

a) niezwłoczne powiadamianie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podej­rzeniach wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł,

b) przekazywanie potwierdzonych kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym wyżej mowa,

c) przekazywanie informacji o osobach przeprowadzających te transakcje. Powiadomienie, o którym wyżej mowa, powinno zawierać w szczególności opis ujawnio­nych okoliczności wraz z przyczynami, dla których zawiadamiający uznał, że mogą one wskazywać na prowadzenie działań mających na celu wprowadzenie do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

2. Realizacja obowiązków i zadań gminy wynikających z przepisów ustawy.

Pracownicy komórek merytorycznych, pracownicy finansowi Urzędu i jednostek organi­zacyjnych Gminy w trakcie wykonywania bieżących obowiązków służbowych w czasie wykonywania czynności kontrolnych zobowiązani są do:

l) Dokonywania analizy i oceny transakcji tych jednostek w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy (tj.: wpłat i wypłat w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, w tym także przelewów pomiędzy różnymi rachunkami należącymi do tego samego posiadacza rachunku z wyłączeniem przelewów na rachunek lokat terminowych, a także przelewów przycho­dzących z zagranicy, przeniesień własności lub posiadania wartości ma­jątkowych, w tym oddania w komis lub pod zastaw takich wartości, zamian wierzytelno­ści na akcje lub udziały - zarówno gdy czynności te dokonywane są we własnym, jak i cudzym imieniu, na własny, jak i cudzy rachunek), w których występują oznaki wskazujące na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych po­chodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz sprawdzenia czy kontrolo­wana jednostka w przypadku podejrzenia wprowadzenia do obrotu takich wartości, po­wiadomiła o nich Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF).

2) Sporządzania kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podej­rzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego.

3) Zebrania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających te transakcje.

4) Dokonywania, w formie notatki służbowej, odpowiedniego opisu podejrzanych transakcji wraz z uzasadnieniem, iż zachodzą okoliczności wskazane w art. 15a ust. l pkt l ustawy oraz istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, załączając do powyższej notatki projekt takiego powiadomienia wraz z doku­mentacją wymienioną w punktach 2 i 3.

Koordynator, o którym mowa w § 2 ust. l zarządzenia, uznając zasadność podjęcia dzia­łań wnioskowanych przez pracownika, przygotowuje i przedstawia kierownikowi jednostki projekt powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej zawierający opis ujaw­nionych okoliczności oraz przyczyn, dla których uznano, że mogą wskazywać na prowadze­nie działań mających na celu wprowadzenie do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. W wypadku uznania nie zasadności powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej zamieszcza w notatce uzasad­nienie takiego stanowiska i przedstawia kierownikowi jednostki celem podjęcia odpowiedniej decyzji. Kopia powiadomienia wraz z dokumentacją winna być przechowywana w sposób zapewniający poufność i udostępniana wyłącznie osobom upoważnionym przez Wójta. Podpisane zawiadomienia winny być wpisywane do „rejestru powiadomień", który prowadzi koordynator.

Pracownicy komórek merytorycznych, pracownicy finansowi Urzędu i jednostek orga­nizacyjnych oraz pracownicy sprawujący kontrolę wewnętrzną winni zwrócić szczególną uwagę na transakcje nietypowe związane z nabyciem majątku komunalnego, związane z wykonywaniem zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego przez inne podmioty, na uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, szczególnie w przypadku oferowania przez nich warunków wykonywania zamówienia w sposób rażąco odbiegający od innych oraz na udział kontrolowanych jednostek w nietypowych przedsię­wzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego. Kwalifikując transakcje jako podejrzane pracownicy powinni uwzględnić metody „prania pieniędzy” oraz zasady typowania transakcji podejrzanych.”.

4

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 04-03-2005 10:44:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 04-03-2005
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 04-03-2005 10:44:33