Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 220d/04 Wójta Gminy Banie z dnia 30.12.2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok


ZARZĄDZENIE NR 220d/04

Wójta Gminy Banie

z dnia 30 grudnia 2004 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

Na podstawie § 10 pkt. 1 uchwały Rady Gminy Banie Nr XIV/134/04 z dnia 17 lutego 2004 roku - zarządzam, co następuje:

§ 1. Przenosi się planowane wydatki na kwotę : 314.984,11

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

§

WYSZCZEGÓLNIENIE

KWOTA w zł

ZMNIEJSZENIE

ZWIĘKSZENIE

010

600

700

710

750

754

756

757

801

851

852

900

921

926

01008

01030

60016

70005

70095

71004

71014

71035

75022

75023

75045

75095

75412

75647

75702

80101

80104

80110

80113

80146

80195

85154

85212

85214

85219

85228

90001

90002

90003

90004

90015

92109

92116

92605

4270

2850

4010

4110

4120

4210

4270

4300

4580

6050

4300

4430

4110

4120

4210

4260

4270

4300

4430

4580

4590

4600

6060

4210

4300

4410

4300

4260

4300

3030

4210

4300

4410

3020

4010

4110

4120

4210

4260

4270

4300

4410

4430

4580

6060

3020

4410

4210

4300

4430

3030

4010

4040

4110

4120

4210

4260

4270

4300

4410

4430

4580

4100

4210

4430

4300

4430

8070

3020

40104040

4110

4120

4210

4240

4260

4270

4300

4410

4430

4580

3020

4010

4110

4120

4210

4220

4260

4270

4300

4410

4430

4580

3020

4010

4110

4120

4210

4240

4243

4260

4270

4300

4410

4430

4580

4010

4110

4120

4300

4300

4303

3240

4210

4220

4300

4410

4210

4300

3110

4110

4120

4130

4210

4260

4270

4300

4410

3110

3020

4010

4110

4210

4300

4410

4430

4580

3020

4010

4120

4300

4410

4580

4110

4210

4260

4270

4300

6050

4210

4300

4430

4300

4210

4300

6050

4260

4270

3020

4010

4040

4110

4120

4210

4260

4300

4430

4580

3020

4010

4110

4120

4240

4580

4210

4260

4430

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Melioracje wodne

Zakup usług remontowych

Izby rolnicze

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Drogi publiczne gminne

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług remontowych

Zakup usług pozostałych

Pozostałe odsetki

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zakup usług pozostałych

Różne opłaty i składki

Pozostała działalność

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Zakup usług pozostałych

Różne opłaty i składki

Pozostałe odsetki

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plany zagospodarowania przestrzennego

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zakup usług pozostałych

Cmentarze

Zakup energii

Zakup usług pozostałych

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rady gmin

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

Urzędy gmin

Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

Różne opłaty i składki

Pozostałe odsetki

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Komisje poborowe

Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

Podróże służbowe krajowe

Pozostała działalność

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

Różne opłaty i składki

BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHR. PRZECIWPOŻ.

Ochotnicze straże pożarne

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

Różne opłaty i składki

Pozostałe odsetki

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCHOSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Pobór podatków,opłat i niepodatkowych należ. budż.

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

Zakup materiałów i wyposażenia

Różne opłaty i składki

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Zakup usług pozostałych

Różne opłaty i składki

Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły podstawowe

Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

Różne opłaty i składki

Pozostałe odsetki

Przedszkola

Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup środków żywności

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

Różne opłaty i składki

Pozostałe odsetki

Gimnazja

Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

Różne opłaty i składki

Pozostałe odsetki

Dowożenie uczniów do szkół

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup usług pozostałych

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zakup usług pozostałych

Zakup usług pozostałych

Pozostała działalność

Stypendia dla uczniów

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup środków żywności

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

OCHRONA ZDROWIA

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

POMOC SPOŁECZNA

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Świadczenia społeczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.społ.

Świadczenia społeczne

Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Podróże służbowe krajowe

Różne opłaty i składki

Pozostałe odsetki

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Składki na Fundusz Pracy

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

Pozostałe odsetki

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚROD.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Składki na ubezpieczenia społeczne

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Zakup usług pozostałych

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Gospodarka odpadami

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

Różne opłaty i składki

Oczyszczanie miast i wsi

Zakup usług pozostałych

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zakup energii

Zakup usług remontowych

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup energii

Zakup usług pozostałych

Różne opłaty i składki

Pozostałe odsetki

Biblioteki

Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Pozostałe odsetki

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup energii

Różne opłaty i składki

2.200

2.200

2.200

13.700

13.700

270

13.430

62.920

8.180

8.180

54.740

2.440

120

36.990

15.070

120

4.770

980

980

3.790

3.790

35.000

4030

680

3.350

29.070

280

8.000

8.800

5.600

1.950

2.560

1.880

1.600

700

900

300

300

2.920

2.920

40

30

170

120

1.450

740

170

170

30

1.580

1.580

1.580

900

900

900

134.760

30.080

30

21.170

8.320

340

220

4.640

180

2.780

1.350

280

50

23.266

220

17.560

386

1.190

700

2.630

540

40

29.070

29.070

4.484

4.484

43.220

2.710

9.970

1.050

29.350

140

3.700

3.700

3.700

16.934,11

1.984,11

387,61

43,24

166,60

1.239,19

12,27

135,20

10.860

10.860

3.400

400

1.800

1.200

690

250

440

21.950

5.300

600

1.200

3.500

3.450

3.450

5.000

5.000

4.400

1.400

3.000

3.800

3.800

11.950

8.900

100

400

5.500

1.000

1.900

3.050

200

1.300

1.550

1.700

1.700

300

1.400

2.200

2.200

2.200

13.700

13.700

1.000

320

3.900

8.210

150

120

62.920

60

60

62.860

31.270

4.720

420

1.890

17.330

7.230

4.770

310

100

210

4.310

4.310

150

150

35.000

10.370

10.170

200

22.270

1.300

10.150

2.900

5.000

2.920

2.360

460

1.900

2.920

2.920

2.410

290

220

1.580

1.580

940

640

900

900

100

800

134.760

68.090

17.980

21.730

3.290

3.670

2.470

6.780

30

12.140

15.760

2.700

4.520

620

1.430

1.010

4.160

1.320

41.896

11.640

17.850

180

6.976

5.250

1.620

560

910

150

7.394

7.394

3.700

3.700

3.700

16.934,11

1.984,11

553,91

779,64

650,56

14.260

2.300

10.800

400

50

710

690

100

40

250

300

21.950

3.400

600

2.400

400

3.450

50

3.400

11.300

11.300

3.800

3.800

11.950

10.800

2.200

1.400

50

6.800

350

1.150

700

100

350

1.700

1.700

1.700

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr inż. Ryszard Juś

1

5

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 21-01-2005 09:05:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 21-01-2005
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 21-01-2005 09:05:44