Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 138/04 Wójta Gminy Banie z dnia 29.04.2004 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych p


Zarządzenie Nr 138/04

Wójta Gminy Banie

z dnia 29 kwietnia 2004 r.

w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu”.

Na podstawie art. 15a ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam instrukcję postępowania w powyższych sprawach, stanowiącą załącznik Nr l do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Na koordynatora wszystkich spraw związanych z realizacją przez Gminę zadań wynikających z przedmiotowej ustawy wyznaczam podinspektora Teresę Rogińską.

2. Na zastępcę koordynatora wyznaczam podinspektora Katarzynę Doryń.

§ 3. Sekretarz Gminy zapewni zorganizowanie i odbycie szkoleń, dotyczących przedmiotowej sprawy, w terminach:

a) do dnia 30 maja 2004 r. pracowników Urzędu;

b) do dnia 30 czerwca 2004 r. pracowników finansowych jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 4. 1. W celu właściwego zabezpieczenia dokumentacji podejmowanych czynności ustalam wzór „rejestru powiadomień" zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. „Rejestr powiadomień" prowadził będzie koordynator, o którym mowa w § 2 ust. l.

2. Wzór powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

3. Dane, o których mowa w ust. 1, są objęte tajemnicą służbową i mogą być udostępnione tylko osobom przeze mnie upoważnionym.

§ 5. Zobowiązuję koordynatora, o którym mowa w § 2 ust. l, w szczególności do:

a) przedstawiania w miarę potrzeby propozycji przeprowadzania kolejnych szkoleń oraz szkoleń pracowników nowo przyjmowanych;

b) nadzoru nad przestrzeganiem zasad zawartych w tym zarządzeniu i przedstawiania propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jego treści;

c) przygotowania dla Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w terminie do 30 czerwca 2004 r. informacji o podjęciu działań w celu realizacji zadań Gminy określonych w zarządzeniu.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W Ó J T

mgr inż. Ryszard Juś

Załącznik Nr l

do zarządzenia Nr 138/04 Wójta Gminy Banie

z dnia 29 kwietnia 2004 r.

INSTRUKCJA

postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.

Jednostki samorządu terytorialnego (Gmina, Powiat, Województwo) zostały na podstawie przepisów art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505) zwanej w dalszym ciągu instrukcji - ustawą, zaliczone do jednostek współpracujących.

l. Obowiązki i zadania Gminy, jako jednostki współpracującej, wynikające z przepisów ustawy.

Zgodnie z przepisami art. 15 i 15a ustawy do zadań i obowiązków Gminy należy:

1) opracowanie instrukcji postępowania w przedmiocie współpracy z Generalnym Inspekto-rem Informacji Finansowej w zakresie zapobiegania przestępstwu, o którym niżej mowa;

2) udostępnianie na wniosek Generalnego Inspektora informacji i potwierdzonych kopii dokumentów niezbędnych w zakresie zapobiegania przestępstwu, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego i określonemu w art. 2 pkt 7 ustawy. Przestępstwo, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, polega na przyjmowaniu, przekazywaniu lub wywożeniu za granicę, pomaganiu do przenoszenia własności lub posiadania albo podejmowaniu innych czynności, które mogą udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępczego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, wykrycia, zajęcia lub orzeczenia przepadku środków płatniczych, papierów wartościowych lub in-nych wartości dewizowych, praw majątkowych albo mienia ruchomego lub nierucho-mego pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego. Przestępstwo określone w art. 2 pkt 7 ustawy stanowi akt terrorystyczny - rozumiany jako przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne, prze-stępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu oraz przestępstwa określone w art. 134 (zamach na życie Prezydenta RP) i 136 (czynna napaść na głowę obcego państwa, szefa obcego przedstawicielstwa lub osobę korzystającą z podobnej ochrony) Kodeksu karnego;

3) współpracowanie z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie zapo-biegania przestępstwu, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego poprzez:

a) niezwłoczne powiadamianie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podej-rzeniach wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł,

b) przekazywanie potwierdzonych kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym wyżej mowa,

c) przekazywanie informacji o osobach przeprowadzających te transakcje. Powiadomienie, o którym wyżej mowa, powinno zawierać w szczególności opis ujawnio-nych okoliczności wraz z przyczynami, dla których zawiadamiający uznał, że mogą one wskazywać na prowadzenie działań mających na celu wprowadzenie do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

2. Realizacja obowiązków i zadań Gminy wynikających z przepisów ustawy.

Pracownicy komórek merytorycznych, pracownicy finansowi Urzędu i jednostek organi-zacyjnych Gminy w trakcie wykonywania bieżących obowiązków służbowych w czasie wykonywania czynności kontrolnych zobowiązani są do:

l) Dokonywania analizy i oceny transakcji tych jednostek w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy (tj.: wpłat i wypłat w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, w tym także przelewów pomiędzy różnymi rachunkami należącymi do tego samego posiadacza rachunku z wyłączeniem przelewów na rachunek lokat terminowych, a także przelewów przycho-dzących z zagranicy, wymianę walut, przeniesień własności lub posiadania wartości ma-jątkowych, w tym oddania w komis lub pod zastaw takich wartości, zamian wierzytelno-ści na akcje lub udziały - zarówno gdy czynności te dokonywane są we własnym, jak i cudzym imieniu, na własny, jak i cudzy rachunek), w których występują oznaki wskazujące na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych po-chodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz sprawdzenia czy kontrolo-wana jednostka w przypadku podejrzenia wprowadzenia do obrotu takich wartości, po-wiadomiła o nich Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF).

2) Sporządzania kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podej-rzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego.

3) Zebrania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających te transakcje.

4) Dokonywania, w formie notatki służbowej, odpowiedniego opisu podejrzanych transakcji wraz z uzasadnieniem, iż zachodzą okoliczności wskazane w art. 15a ust. l pkt l ustawy oraz istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, załączając do powyższej notatki projekt takiego powiadomienia wraz z doku-mentacją wymienioną w punktach 2 i 3.

Koordynator, o którym mowa w § 2 ust. l zarządzenia, uznając zasadność podjęcia dzia-łań wnioskowanych przez pracownika, przygotowuje i przedstawia kierownikowi jednostki projekt powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej zawierający opis ujaw-nionych okoliczności oraz przyczyn, dla których uznano, że mogą wskazywać na prowadze-nie działań mających na celu wprowadzenie do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. W wypadku uznania nie zasadności powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej zamieszcza w notatce uzasad-nienie takiego stanowiska i przedstawia kierownikowi jednostki celem podjęcia odpowiedniej decyzji. Kopia powiadomienia wraz z dokumentacją winna być przechowywana w sposób zapewniający poufność i udostępniana wyłącznie osobom upoważnionym przez Wójta. Podpisane zawiadomienia winny być wpisywane do „rejestru powiadomień", który prowadzi koordynator.

Pracownicy komórek merytorycznych, pracownicy finansowi Urzędu i jednostek orga-nizacyjnych winni zwrócić szczególną uwagę na transakcje nietypowe związane z nabyciem majątku komunalnego, związane z wykonywaniem zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego przez inne podmioty, na uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, szczególnie w przypadku oferowania przez nich warunków wykonywania zamówienia w sposób rażąco odbiegający od innych oraz na udział kontrolowanych jednostek w nietypowych przedsię-wzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego. Kwalifikując transakcje jako podejrzane pracownicy powinni uwzględnić metody „prania pieniędzy" oraz zasady typowania transakcji podejrzanych.

Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr 138/04

Wójta Gminy Banie

z dnia 29 kwietnia 2004 r.

REJESTR POWIADOMIEŃ GENERALNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ

Lp.

Data, miejsce i rodzaj transakcji

Uczestnicy transakcji

Cechy dokumen-tów transakcji

Opis treści dokumentów

Data przekazania kierownikowi jednostki

Decyzja kierownika jednostki

Data wysłania zawiado-mienia

Uwagi

Załącznik Nr 3

do zarządzenia Nr 138/04

Wójta Gminy Banie

z dnia 29 kwietnia 2004 r

WZÓR POWIADOMIENIA GIIF

Banie, dnia

Szanowny Pan

Jacek Uczkiewicz

Podsekretarz Stanu

Generalny Inspektor Informacji Finansowej

Ministerstwo Finansów

ul. Świętokrzyska 12

00-916 WARSZAWA

POWIADOMIENIE O PODEJRZENIACH WPROWADZENIA DO OBROTU FINANSOWEGO WARTOŚCI MAJĄTKOWYCH POCHODZĄCYCH Z NIELEGALNYCH - NIEUJAWNIONYCH* ŹRÓDEŁ

W związku z art. 15a ust. l pkt l i pkt 2 powiadamiam, że w trakcie kontroli przeprowa-dzonej w ..................................................................................................................... zachodzi podejrzenie wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pocho-dzących z nielegalnych - nieujawnionych* źródeł.

Opis ustaleń ..................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Opis ustaleń powinien zawierać dane, wymienione w art. 12 ust. l punkty 1-6 ustawy (w za-kresie danych dotyczących uczestników transakcji - w miarę możliwości należy podać infor-macje, o których mowa w art. 9 ust. 2 ustawy).

Załączniki:

Zgodnie z art. 15a ust. l pkt 2 należy załączyć potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestęp-stwa, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego oraz informacje o osobach przeprowadza-jących te transakcje.

* - niepotrzebne skreślić.

Objaśnienia

Powiadomienie o podejrzeniach wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątko-wych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł powinno być sporządzane we-dług załączonego wzoru i zawierać co najmniej dane określone w art. 12 ust. 1-6 i art. 9 ust. 2 ustawy. Rejestr powiadomień skierowanych do Generalnego Inspektora Informacji Finanso-wej służy do zarejestrowania takich transakcji, których okoliczności wskazują, że środki słu-żące do ich przeprowadzenia mogą pochodzić z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

Rejestr powiadomień winien być prowadzony w formie księgi o stronach ponumero-wanych, przesznurowanych i na ostatniej stronie zalakowanej oraz zaopatrzonej w pieczęć Urzędu Gminy i podpis Sekretarza Gminy. Rejestr wi-nien zawierać treści zawarte w załączniku Nr 2 niniejszego zarządzenia.

Rejestr transakcji winien być wypełniany ręcznie, w sposób staranny, czytelny i trwały, a stwierdzone błędy poprawia się przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu oraz umieszczenie daty oraz czytelnego podpisu osoby dokonującej poprawki.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 11-05-2004 10:34:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 11-05-2004
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 11-05-2004 10:34:58