Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 133/04 Wójta Gminy Banie z dnia 31.03.2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r.


ZARZĄDZENIE NR 133/04

Wójta Gminy Banie

z dnia 31 marca 2004 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Na podstawie § 10 pkt. 1 uchwały Rady Gminy Banie Nr XIV/134/04 z dnia 17 lutego 2004 roku - zarządzam, co następuje:

§ 1. Przenosi się planowane wydatki na kwotę : 166.410

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

§

WYSZCZEGÓLNIENIE

KWOTA w zł

ZMNIEJSZENIE

ZWIĘKSZENIE

600

700

710

750

754

756

757

801

851

900

921

926

60016

70095

71035

75023

75045

75412

75647

75702

80101

80104

80110

80146

80195

85154

90001

90002

90004

90015

92109

92116

92605

4270

6050

4260

4580

4260

4300

4040

4210

4580

6060

3020

4300

3030

4300

4430

4110

4120

4300

4300

4430

8070

3020

4010

4040

41104120

4210

4240

4260

4300

4410

4440

4580

3020

4010

404041104120

4300

4440

4580

4300

4580

4300

4210

4220

4240

4300

4220

4240

4410

4260

4430

4580

4260

4300

4210

426043004580

4270

4580

4210

4270

4210

4300

4580

4270

4410

4580

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Drogi publiczne gminne

Zakup usług remontowych

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Pozostała działalność

Zakup energii

Pozostałe odsetki

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Cmentarze

Zakup energii

Zakup usług pozostałych

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy gmin

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

Zakup materiałów i wyposażenia

Pozostałe odsetki

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Komisje poborowe

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Zakup usług pozostałych

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ochotnicze straże pożarne

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Zakup usług pozostałych

Różne opłaty i składki

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup usług pozostałych

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Zakup usług pozostałych

Różne opłaty i składki

Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły podstawowe

Nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Zakup energii

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Pozostałe odsetki

Przedszkola

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup usług pozostałych

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Pozostałe odsetki

Gimnazja

Zakup usług pozostałych

Pozostałe odsetki

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zakup usług pozostałych

Pozostała działalność

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup środków żywności

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Zakup usług pozostałych

OCHRONA ZDROWIA

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zakup środków żywności

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Podróże służbowe krajowe

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zakup energii

Różne opłaty i składki

Pozostałe odsetki

Gospodarka odpadami

Zakup energii

Zakup usług pozostałych

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup energii

Zakup usług pozostałych

Pozostałe odsetki

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zakup usług remontowych

Pozostałe odsetki

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług remontowych

Biblioteki

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

Pozostałe odsetki

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Zakup usług remontowych

Podróże służbowe krajowe

Pozostałe odsetki

12.000

12.000

12.000

600

600

600

200

200

200

11.000

10.800

10.800

200

200

1.950

1.950

1.950

150

150

150

2.850

2.850

2.850

126.500

6.500

6.500

114.900

7.000

78.400

6.200

15.700

2.200

100

5.300

100

100

5.000

5.000

1.650

1.650

1.650

5.400

4.650

4.650

100

100

350

350

300

300

3.150

2.100

2.100

1.050

1.050

960

960

960

12.000

12.000

12.000

600

600

600

200

200

200

11.000

10.800

1.750

100

8.950

200

200

1.950

1.950

900

1.050

150

150

100

50

2.850

2.850

2.500

350

126.500

120.000

7.000

78.400

6.200

15.700

2.200

700

2.000

2.000

400

5.300

100

100

100

100

100

1.300

1.300

5.000

1.050

3.450

500

1.650

1.650

1.600

50

5.400

4.650

4.600

50

100

100

350

100

200

50

300

300

3.150

2.100

2.100

1.050

1.000

50

960

960

950

10

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W Ó J T

mgr inż. Ryszard Juś

1

3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 11-05-2004 10:29:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 11-05-2004
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 11-05-2004 10:29:42