Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 125/04 Wójta Gminy Banie z dnia 04.03.2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu pracy Urzędu Gminy Banie


Zarządzenie Nr 125/04

Wójta Gminy Banie

z dnia 4 marca 2004 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu pracy Urzędu Gminy Banie.

Na podstawie art. 1042 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 oraz z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081) i art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 85/03 Wójta Gminy Banie z dnia 13 października 2003 r. w sprawie Regulaminu pracy Urzędu Gminy Banie w załączniku do niniejszego zarządzenia wprowadza się następujące zmiany:

 1. w § 5 ust. 2 dodaje się pkt 8 i 9 w brzmieniu:

„8) przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego porządku pracy;

9) dbać o dobro Urzędu, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.”.

 1. § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Pracodawca jest obowiązany w szczególności:

 1. zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz z ich podstawowymi uprawnieniami;

 2. organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy;

 3. przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy;

 4. zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

 5. terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie tj. raz w miesiącu, najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca (płatne z dołu) w kasie Banku Spółdzielczego w Gryfinie Oddział w Baniach lub po wyrażeniu zgody przez pracownika na piśmie, na podany przez niego numer rachunku bankowego;

 6. ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych;

 7. stwarzać pracownikom podejmującym zatrudnieni po ukończeniu szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe lub szkoły wyższej warunki sprzyjające przystosowaniu się do należytego wykonywania pracy;

 8. zaspokajać w miarę posiadanych środków socjalne potrzeby pracowników;

 9. szanować godność i inne dobra osobiste pracownika;

 10. stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy;

 11. prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników;

 12. wpływać na kształtowanie w Urzędzie zasad współżycia społecznego;

 13. przeciwdziałać mobbingowi;

 14. organizować spotkania z pracownikami celem omówienia spraw dotyczących pracy Urzędu, w zależności od występujących potrzeb.”.

 1. rozdział III otrzymuje brzmienie:

„Rozdział III

Rozkład i porządek czasu pracy

§ 9.1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w Urzędzie lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.

2. Czas pracy powinien być w pełni wykorzystywany na pracę zawodową.

§ 10. 1. Ustala się czas pracy Urzędu w wymiarze 8 godzin na dobę (w poniedziałek od godziny 8:00 do godziny 16:00 i od wtorku do piątku od godziny 7:00 do godziny 15:00) i przeciętnie 40 godzin na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nie przekraczającym 4 miesięcy.

2. Interesanci przyjmowani są przez pracowników Urzędu przez cały czas urzędowania.

3. Wójt przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w siedzibie Urzędu w każdy poniedziałek w godzinach od 15:00 do 17:00.

§ 11. Przybycie do pracy pracownik potwierdza poprzez podpisanie listy obecności znajdującej się w miejscu wykonywania pracy.

§ 12. 1. Wyjście w czasie pracy poza teren Urzędu może nastąpić za zgodą Wójta, Zastępcy Wójta, Sekretarza lub Skarbnika, w zależności od podległości służbowej pracownika.

2. Ewidencja wyjść w czasie pracy prowadzona jest na stanowisku ds. organizacyjno-kancelaryjnych.

§ 13. Przebywanie pracownika na terenie Urzędu poza godzinami pracy dopuszczalne jest jedynie za zgodą Wójta, Zastępcy Wójta, Sekretarza lub Skarbnika, w zależności od podległości służbowej pracownika.

§ 14. 1. Niedziela i święta określone odrębnymi przepisami są dniami wolnymi od pracy.

2. Pracownikowi, który na polecenie pracodawcy wykonywał pracę w dniu wolnym od pracy przysługuje w zamian dzień wolny w innym terminie.

§ 15. Rejestr czasu wykonywania pracy po godzinach pracy bądź w dni wolne od pracy, jest prowadzony na stanowisku ds. kadr i szkolenia, oświaty i kultury.

§ 16. 1. W czasie pracy pracownikowi przysługuje na spożycie posiłku 15 minutowa przerwa w pracy.

2. Przerwa ta nie może zakłócić normalnego toku pracy.”.

 1. w § 33 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. O zastosowanej karze pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie, wskazując rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia oraz informując go o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia. Odpis zawiadomienia składa się do akt osobowych pracownika.”.

§ 2. Dalsze postanowienia zarządzenia pozostają bez zmian.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podpisania.

WÓJT

mgr inż. Ryszard Juś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 04-03-2004 13:32:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 04-03-2004
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 04-03-2004 13:32:19