Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 112/04 Wójta Gminy Banie z dnia 15.01.2004 r. w sprawie ustalenia Katalogu usług Urzędu Gminy Banie


Zarządzenie Nr 112/04

Wójta Gminy Banie

z dnia 15 stycznia 2004 r.

w sprawie ustalenia Katalogu usług Urzędu Gminy Banie.

Na podstawie § 12 pkt 19 zarządzenia Nr 72/03 Wójta Gminy Banie z dnia 5 września 2003 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Banie zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam Katalog usług Urzędu Gminy Banie zwany dalej „Katalogiem” stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuję wszystkich pracowników Urzędu do udostępniania interesantom Katalogu oraz bieżącej jego aktualizacji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr inż. Ryszard Juś

Załącznik

do zarządzenia Nr 112./04

Wójta Gminy Banie

z dnia 15 stycznia 2004 r.

Katalog usług Urzędu Gminy Banie

 1. Stanowisko do spraw obywatelskich:

 1. Wydawanie dowodów osobistych po raz pierwszy

 2. Wymiana dowodów osobistych

 3. Wydawanie dowodów osobistych - utraconych

 4. Wydawanie zaświadczeń z akt dowodów osobistych

 5. Zgłoszenie odnalezienia własnego dowodu osobistego

 6. Znalezienie dowodu osobistego

 7. Utrata dowodu osobistego

 8. Zatrzymanie dowodu osobistego

 9. Udzielanie informacji o danych osobowych

 10. Poświadczenie życia osobom pobierającym renty zagraniczne

 11. Uznanie posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członów rodziny

 12. Uznanie sprawowania bezpośredniej opieki nad członkami rodziny

 13. Zmiana uznania posiadania na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny

 14. Przyznanie zasiłku na utrzymaniu członków rodziny

 15. Pokrywanie należności mieszkaniowej żołnierzom lub poborowym

 16. Reklamacje na nieprawidłowości w spisie wyborców

 17. Reklamacje na nieprawidłowości w rejestrze wyborców

 18. Wyjazd za granicę na ponad dwa miesiące

 19. Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego

 20. Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego ponad dwa miesiące

 21. Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu stałego

 22. Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu czasowego

 23. Postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania

 24. Zameldowanie na pobyt stały

 25. Zameldowanie na pobyt czasowy ponad dwa miesiące

 26. Zameldowanie na pobyt czasowy do dwóch miesięcy

 27. Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały

 28. Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy ponad dwa miesiące

 29. Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy do dwóch miesięcy

II. Stanowisko do spraw wymiaru podatków i opłat:

 1. Osoby fizyczne - wnioski w sprawie ulg, umorzeń, odroczeń spłat

 2. Osoby prawne - wnioski w sprawie ulg, umorzeń, odroczeń spłat

 3. Udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

 4. Wnioski w sprawie zwrotu opłaty skarbowej

 5. Stwierdzenie nadpłaty podatku

 6. Zaliczenie nadpłaty podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych

 7. Wnioski w sprawie ulg, umorzeń, odroczeń spłat

 8. Deklaracja i informacja w sprawie podatku rolnego

 9. Deklaracja i informacja w sprawie podatku leśnego

 10. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych, korekta łącznego zobowiązania

 11. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych, zgłoszenie podmiotu opodatkowania

 12. Osoby fizyczne - wnioski o wydanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatników

 13. Osoby fizyczne wnioski o informacje w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

 14. Osoby prawe - wnioski w sprawie ulg, umorzeń, odroczeń, rat

 15. Osoby prawe - wnioski o udzielenie informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

 16. Deklaracja i informacja w sprawie podatku od nieruchomości

 17. Odwołanie i zażalenia w trybie postępowania

 18. Przywrócenie terminu

 19. Zmiana zakresu postępowania

 20. Zawieszenie postępowania podatkowego

 21. Podjęcie postępowania podatkowego

 22. Umorzenie wszczętego postępowania podatkowego

 23. Uzupełnienie decyzji

 24. Sprostowanie decyzji

 25. Wyjaśnienie wątpliwości co do treści decyzji

 26. Wstrzymanie wykonania decyzji

 27. Wznowienie postępowania

 28. Zmiana decyzji ostatecznej

 29. Uchylenie kary porządkowej

 30. Dokonanie potrącenia zobowiązania podatkowego

 31. Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości zobowiązań podatkowych

 32. Wniosek o wydanie zaświadczenia nie zaleganiu w podatkach

 33. Udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

 34. Osoby fizyczne - nie prowadzące działalności gospodarczej

 35. Przedsiębiorcy - w sprawach umorzeń, rozłożenia na raty i odroczenia

III. Stanowisko do spraw księgowości budżetowej:

 1. Przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste

 2. Rozłożenie na raty zaległych należności z tytułu użytkowania wieczystego

 3. Wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

 1. Stanowisko do spraw kadrowych, szkolenia, oświaty i kultury:

 1. Wydanie świadectwa pracy, świadectwa wykonywania prac w szczególnych warunkach

V. Stanowisko do spraw rolnictwa, gospodarki wodnej, ochrony środowiska, działalności gospodarczej i zamówień publicznych

 1. Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu osób

 2. Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów dla właściciela nieruchomości

 3. Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w związku z budową domu

 4. Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w związku z planowaną inwestycją

 5. Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z pasa drogowego

 6. Wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywania psa rasy uznawanej za agresywną

 7. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Banie

 8. Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

 9. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

 10. Zmiana we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

 11. Wydawanie duplikatów zaświadczeń wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

 12. Zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej

 13. Udzielanie informacji o przedsiębiorcach

 14. Potwierdzenie aktualności wpisów do ewidencji działalności gospodarczej

VI. Stanowisko ds. mieszkaniowych i drogownictwa:

 1. Przydział lokalu socjalnego

 2. Pozbawienie najemcy uprawnień do lokalu komunalnego

 3. Potwierdzenie wstąpienia w najem lokalu mieszkalnego po zgonie najemcy

 4. Realizacja wyroku eksmisyjnego

 5. Skierowanie do zawarcia umowy najmu

 6. Lokal dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńcze

 7. Wskazanie lokalu zamiennego

 8. Wydanie zgody na adaptację pomieszczenia

 9. Wyrażenie zgody na podnajem lokalu komunalnego

 10. Zawarcie umowy najmu po wykonanej adaptacji pomieszczenia

 11. Zamiana mieszkań

 12. Zamiana międzylokatorska

VII. Stanowisko do spraw gospodarki nieruchomościami:

 1. Wydzierżawienie gruntu na okres do trzech lat w drodze przetargu

 2. Wydzierżawienie gruntu na okres powyżej trzech lat w drodze przetargu

 3. Wydzierżawienie gruntu na okres do trzech lat w drodze bezprzetargowej

 4. Wydzierżawienie gruntu na okres powyżej trzech lat w drodze bezprzetargowej

 5. Zaświadczenie potwierdzające dzierżawienie gruntów

 6. Rezygnacja z umowy dzierżawy gruntu

 7. Przedłużenie umowy dzierżawy gruntu zawartej na okres trzech lat

 8. Zawarcie umowy dzierżawy gruntu w ramach kontynuacji

 9. Cesja umowy dzierżawy gruntu

 10. Wykonanie przez Gminę prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej

 11. Wydzierżawienie gruntu komunalnego na okres do trzech lat na postawienie garażu blaszanego

 12. Zmiana najemcy garażu wybudowanego ze środków własnych

 13. Nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej wolno stojącym budynkiem

 14. Nabycie gruntów na cele inwestycyjne w drodze przetargu

 15. Nabycie gruntów w drodze bezprzetargowej

 16. Bezprzetargowe nabycie dzierżawionych gruntów zabudowanych

 17. Zabudowa wspólnej granicy, zbliżenie się do granicy obiektem mieszkalnym lub innym

 18. Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

 19. Zamiana nieruchomości gruntowej

 20. Wydawanie zaświadczeń potwierdzających własność gospodarstw rolnych

VIII. Stanowisko do spraw geodezji i promocji:

 1. Rozgraniczenie nieruchomości

 2. Podział nieruchomości

 3. Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości

 4. Udzielanie bonifikat w opłatach rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu

 5. Sprzedaż na własność nieruchomość oddaną w użytkowanie wieczyste

IX. Urząd Stanu Cywilnego, spraw społecznych i gospodarczych

 1. Skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego

 2. Zawarcie związku małżeńskiego (przed kierownikiem USC)

 3. Zawarcie związku małżeńskiego (przed duchownym)

 4. Zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą

 5. Dokonanie zmiany imienia dziecka

 6. Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

 7. Nadanie dziecku nazwiska męża matki

 8. Wniosek o wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

 9. Wniosek o uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego

 10. Ustalenie i odtworzenie aktu stanu cywilnego

 11. Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego

 12. Wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego i potwierdzanie danych osobowych

 13. Rejestracja urodzenia dziecka - sporządzanie aktów urodzenia, wydawanie odpisów.

 14. Rejestracja zgonu - sporządzenie aktu zgonu, wydanie odpisów z aktu.

 15. Uznanie dziecka

 16. Sporządzenie testamentu

 17. Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie

X. Stanowisko do spraw budownictwa i planowania przestrzennego:

 1. Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 2. Wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

 3. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

 4. Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

 5. Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 20-01-2004 09:13:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 20-01-2004
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 20-01-2004 09:13:54