Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 95/03 Wójta Gminy Banie z dnia 14.11.2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej


Zarządzenie Nr 95/03

Wójta Gminy Banie

z dnia 14 listopada 2003 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.

Na podstawie art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 2 i § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy (Dz. U. Nr 82, poz. 743) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję komisję przetargową zwaną dalej „komisją”, w składzie:

 1. Grażyna Śliwowska - przewodnicząca komisji

 2. Józef Gurdała - zastępca przewodniczącej komisji

 3. Halina Jasek - sekretarz komisji

 4. Adam Ciepły - członek komisji

 5. Bogumiła Korczyńska - członek komisji

 6. Sylwester Momot - członek komisji

 7. Marian Sadowski - członek komisji

§ 2. Zadaniem komisji jest przygotowanie i przeprowadzenie, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Wykonywanie usług komunalnych”.

§ 3. Przetarg przeprowadza komisja w składzie co najmniej pięcioosobowym, przy udziale przewodniczącego komisji lub jego zastępcy, zgodnie z regulaminem pracy komisji stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi sekretarz komisji.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W Ó J T

mgr inż. Ryszard Juś

Załącznik do zarządzenia Nr 48/03 Wójta Gminy Banie

z dnia 29 maja 2003 r.

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

ROZDZIAŁ I

CZĘŚĆ OGÓLNA

 1. Komisja przetargowa (zwana dalej komisją) rozpoczyna swoją pracę z datą jej powołania i działa do momentu podpisania umowy z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę lub do momentu unieważnienia postępowania.

 2. Komisję obowiązują przepisy:

 1. ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych,

 2. ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych z aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie,

 3. postanowienia niniejszego Regulaminu.

3. Komisja przygotowując i przeprowadzając postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności przygotowuje i przekazuje do zatwierdzenia przez kierownika jednostki lub osobę przez niego upoważnioną:

 1. propozycję wyboru trybu udzielenia zamówienia wraz z uzasadnieniem,

 2. projekt specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zaproszenia do udziału w postępowaniu, zaproszenia do składania ofert albo zapytania o cenę),

 3. projekt modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zaproszenia do udziału w postępowaniu, zaproszenia do składania ofert albo zapytania o cenę),

 4. propozycję zaproszenia do rokowań w trybie zamówienia z wolnej ręki, ze wskazaniem podmiotu, z którym mają być prowadzone rokowania,

 5. ogłoszenia wymagane dla danego trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

 6. projekty innych dokumentów, w szczególności wniosków do właściwego organu o wydanie decyzji wymaganych ustawą.

 1. Komisja w zakresie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w szczególności:

 1. udziela wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

 2. prowadzi negocjacje albo rokowania z dostawcami lub wykonawcami w przypadku, gdy ustawa przewiduje prowadzenie takich negocjacji albo rokowań,

 3. dokonuje otwarcia ofert,

 4. ocenia spełnianie warunków stawianych dostawcom lub wykonawcom oraz wnioskuje do kierownika jednostki lub osoby przez niego upoważnionej o wykluczenie dostawców lub wykonawców w przypadkach określonych ustawą,

 5. wnioskuje do kierownika jednostki lub osoby przez niego upoważnionej o odrzucenie oferty w przypadkach przewidzianych ustawą,

 6. ocenia oferty nie podlegające odrzuceniu,

 7. przygotowuje propozycję wyboru oferty najkorzystniejszej bądź występuje o unieważnienie postępowania,

 8. przyjmuje i analizuje wnoszone protesty oraz przygotowuje projekt odpowiedzi na protest.

5. Pracami komisji kieruje przewodniczący, powoływany i odwoływany przez kierownika jednostki spośród członków komisji. Do zadań przewodniczącego należy w szczególności:

 1. odebranie oświadczeń członków komisji o zaistnieniu lub braku istnienia okoliczności, o których mowa w art. 20 ustawy o zamówieniach publicznych, a w przypadku złożenia. przez członka komisji oświadczenia o zaistnieniu takich okoliczności, niezłożenia przez niego oświadczenia, albo złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą, poinformowanie kierownika jednostki o tych faktach,

 2. wyznaczanie terminów posiedzeń komisji oraz ich prowadzenie,

 3. podział między członków komisji prac podejmowanych w trybie roboczym,

 4. nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

 5. informowanie kierownika jednostki o problemach związanych z pracami komisji w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

6.W razie nieobecności przewodniczącego czynności określone w ust.5 wykonuje zastępca przewodniczącego.

7. Dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi sekretarz komisji, powoływany przez kierownika jednostki spośród członków komisji:

 1. w postępowaniach o wartości szacunkowej zamówienia powyżej kwoty 30 000 EURO sekretarz komisji prowadzi protokół postępowania,

 2. w postępowaniach o wartości szacunkowej zamówienia poniżej kwoty 30 000 EURO sekretarz komisji prowadzi dokumentację podstawowych czynności.

8. Jeżeli dokonanie oceny ofert lub innych czynności w postępowaniu wymaga wiadomości specjalnych, kierownik jednostki lub osoba przez niego upoważniona na wniosek przewodniczącego komisji może zasięgnąć opinii biegłych (rzeczoznawców).

9. Do biegłych (rzeczoznawców) stosuje się odpowiednio pkt 5 ppkt l ).

10. Biegły przedstawia opinię na piśmie, a na żądanie komisji bierze udział w jej pracach z głosem doradczym i udziela dodatkowych wyjaśnień.

ROZDZIAŁ II

CZĘŚĆ PUBLICZNA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Otwarcie ofert jest jawne.

2. Przystępując do publicznej części postępowania przewodniczący komisji:

 1. otwiera posiedzenie komisji w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu lub zmienionym modyfikacją, do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

 2. przedstawia temat posiedzenia komisji,

 3. przekazuje informacje dotyczące trybu i sposobu powołania komisji, a także przedstawia wszystkim obecnym skład komisji z podaniem imienia, nazwiska, stanowiska i funkcji pełnionej w komisji przez każdą z osób,

 4. omawia dotychczasowy przebieg postępowania,

 5. podaje informacje dotyczące terminu i miejsca opublikowania ogłoszenia o organizacji przetargu,

 6. informuje o tym, czy wniesione zostały protesty, jeśli tak - przedstawia sposób ich rozstrzygnięcia, łącznie z wyrokiem zespołu arbitrów w przypadku wniesienia odwołania.

3. Przewodniczący komisji otwiera oferty w następującej kolejności;

1) oferty z oznaczeniem „Wycofane" (lub podobnie),

2) oferty z oznaczeniem „Zmiana" (lub podobnie),

3) pozostałe oferty zgodnie z nadaną im numeracją (lub kolejnością wpływu) przez osobę przyjmującą oferty.

4. Wycofanie oferty:

l) przewodniczący komisji otwiera w pierwszej kolejności koperty oznaczone „Wycofane" (lub podobnie) oraz odczytuje imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) oferenta, który tym samym wycofał swój ą deklarację uczestnictwa w postępowaniu,

2) sekretarz komisji niezwłocznie odnotowuje fakt wycofania oferty w protokole postępowania,

3) koperty wewnętrzne ofert wycofanych odsyła się bez otwierania,

5. Zmiana oferty;

1) przewodniczący komisji otwiera kolejno oferty oznaczone „Zmiana" (lub podobnie) oraz odczytuje imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) oferenta, oraz informacje zawarte w ofercie, jeżeli zmiana dotyczy także tych informacji,

2) ofertę (y) złożoną wcześniej przez tego oferenta otwiera się według kolejności wpływu i

odczytuje informacje zawarte w ofercie, jeżeli zmiana nie dotyczyła tych informacji,

3) sekretarz komisji niezwłocznie odnotowuje fakt zmiany oferty w protokole postępowania.

6. Przewodniczący komisji otwiera kolejno pozostałe oferty, odczytuje głośno imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) oferenta, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia publicznego, okresu gwarancji, warunków płatności zawartych w ofercie. Informacje te sekretarz komisji odnotowuje w protokole postępowania.

7. W przypadku gdy oferent nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek zamawiający prześle mu informacje zawierające nazwy i adresy oferentów, których oferty zostały otwarte oraz informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia publicznego, okresu gwarancji, warunków płatności zawartych w ofercie.

8 Oświadczenia składane podczas otwarcia ofert:

 1. przewodniczący komisji zapytuje obecnych oferentów, czy są jakieś oświadczenia lub pytania do protokołu postępowania,

 2. jeżeli tak, to przyjmuje te oświadczenia dyktując sekretarzowi komisji ich treść do protokołu oraz dane składającego oświadczenie,

 3. jeżeli oferent dysponuje dokumentem z treścią swojego oświadczenia - dołącza się ten dokument do protokołu postępowania,

 4. do oświadczeń tych komisja musi ustosunkować się i zawrzeć swoją odpowiedź w protokole postępowania.

9.Następnie komisja wzywa oferentów do złożenia oświadczenia, czy pozostają w stosunku zależności lub dominacji w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. nr 118 poz. 754 z późn. zm.), z innymi uczestnikami postępowania lub zamawiającym albo osobami po stronie zamawiającego biorącymi udział w postępowaniu

 1. upoważnieni do reprezentacji przedstawiciele oferentów biorący udział w części, jawnej postępowania po zapoznaniu się ze składem komisji oraz innymi osobami biorącymi udział w postępowaniu po stronie zamawiającego i pozostałymi oferentami mogą złożyć na miejscu ww. oświadczenia,

 2. w razie nieobecności oferenci są zobowiązani do złożenia powyższego oświadczenia w terminie wyznaczonym przez komisję w pisemnym wezwaniu zawierającym wykaz uczestników postępowania oraz osób po stronie zamawiającego biorących udział w postępowaniu.

10. Przewodniczący komisji informuje oferentów, że na podstawie art. 44 ust. l ustawy o zamówieniach publicznych, komisja ma prawo w trakcie oceny ofert zwrócić się do oferentów o wyjaśnienia dotyczące treści złożonych przez nich ofert.

11. Na tym przewodniczący komisji zamyka posiedzenie i ogłasza zakończenie części jawnej postępowania.

12. Oferty, opinie biegłych (rzeczoznawców) oraz wszelkie oświadczenia i zawiadomienia składane przez zamawiającego oraz oferentów stanową załączniki do protokołu postępowania.

13. Protokół, oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a oferent składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.

ROZDZIAŁ III

CZĘŚĆ NIEPUBLICZNA POSTĘPOWANIA O UDZELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 1. W części niepublicznej mogą wziąć udział osoby powołane w skład komisji, a także jeżeli jest to niezbędne - biegły (rzeczoznawca).

 2. Niezwłocznie po zapoznaniu się komisji z oświadczeniami lub dokumentami złożonymi przez oferentów w celu potwierdzenia spełnienia stawianych im warunków, członkowie komisji składają pisemne oświadczenie o zaistnieniu lub braku istnienia okoliczności, o których mowa w art- 20 ustawy o zamówieniach publicznych.

 3. Do biegłych (rzeczoznawców) pkt 2 stosuje się odpowiednio.

 4. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

 5. Komisja poprawia oczywiste omyłki w tekście oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym oferenta. Sekretarz komisji odnotowuje tę czynność w protokole postępowania.

 6. Komisja sprawdza czy oferenci nie zostaną wykluczeni.

 7. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się dostawców lub wykonawców w przypadkach określonych w ustawie o zamówieniach publicznych.

 8. W przypadku, gdy oferent nie spełnia stawianych warunków, komisja wnioskuje do kierownika jednostki lub osoby przez niego upoważnionej o wykluczenie oferenta z postępowania.

 9. Oferta oferenta, który został wykluczony nie jest rozpatrywana.

 10. Komisja sprawdza czy oferty nie podlegają odrzuceniu.

 11. Ofertę odrzuca się w przypadkach określonych w art. 27a ustawy o zamówieniach publicznych.

 12. W przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w wyżej wskazanym artykule, komisja wnioskuje do kierownika jednostki lub osoby przez niego upoważnionej o odrzucenie oferty.

 13. W toku dokonywania oceny złożonych ofert, komisja może żądać udzielenia przez oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

 14. Komisja przygotowuje propozycje wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert nie odrzuconych.

 15. Komisja ocenia oferty wyłącznie na podstawie przyjętych kryteriów i przypisanych im wag.

 16. Każdy z członków komisji dokonuje indywidualnej oceny ofert oraz sporządza pisemne uzasadnienie tej oceny.

 17. Przy zastosowaniu kryteriów opisanych wzorami można sporządzić zbiorcze zestawienie oceny ofert. W takim przypadku pisemne uzasadnienie indywidualnej oceny ofert zastępuje się pisemnym uzasadnieniem wyboru najkorzystniejszej oferty.

 18. Po dokonaniu oceny ofert komisja przedstawia kierownikowi jednostki lub osobie przez niego upoważnionej propozycję wyboru oferty najkorzystniejszej do zatwierdzenia.

 19. Jeżeli zaistnieją okoliczności, przemawiające za unieważnieniem postępowania, komisja występuje z wnioskiem do kierownika jednostki lub osoby przez niego upoważnionej o unieważnienie postępowania. Wniosek powinien zawierać wskazanie podstawy prawnej oraz omawiać okoliczności, które powodują konieczność unieważnienia postępowania.

 20. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się w przypadkach określonych w art. 27b ustawy o zamówieniach publicznych.

 21. O unieważnieniu postępowania zamawiający informuje dostawców lub wykonawców biorących udział w postępowaniu. Informacja powinna zawierać uzasadnienie taktyczne i prawne.

 22. Kierownik jednostki lub osoba przez niego upoważniona stwierdza nieważność czynności podjętej z naruszeniem prawa.

 23. Na polecenie kierownika jednostki lub osoby przez niego upoważnionej, komisja powtarza unieważnioną czynność podjętą z naruszeniem prawa.

 24. W przypadku wniesienia protestu na czynności podjęte przez zamawiającego, przewodniczący komisji przekazuje treść protestu wraz ze stanowiskiem komisji, do rozpatrzenia kierownikowi jednostki lub osobie przez niego upoważnionej.

 25. Przepisy niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio do:

 1. postępowań prowadzonych także w innych trybach niż przetarg nieograniczony o wartości zamówienia powyżej kwoty 30 000 EURO,

 2. postępowań prowadzonych w trybach przetargowych oraz w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji o wartości zamówienia poniżej kwoty 30 000 EURO.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 03-12-2003 11:49:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 03-12-2003
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 03-12-2003 11:49:15