Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXVIII/246/05 Rady Gminy Banie z dnia 15.09.2005 r. w sprawie Kodeksu etyki radnych Rady Gminy Banie


Uchwała Nr XXVIII/246/05

Rady Gminy Banie

z dnia 15 września 2005 r.

w sprawie Kodeksu etyki radnych Rady Gminy Banie.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się Kodeks etyki radnych Rady Gminy Banie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

mgr Arkadiusz Augustyniak

Załącznik do uchwały Nr XXVIII/246/05

Rady Gminy Banie

z dnia 15 września 2005 r.

Kodeks etyki radnych Rady Gminy Banie

Celem Kodeksu etyki radnych Rady Gminy Banie jest sprecyzowanie wartości i zasad zachowania wybieralnych przedstawicieli władzy lokalnej (radnych), związanych z pełnieniem przez nich obowiązków, zebranie ich w postaci katalogu oraz poinformowanie obywateli o standardach zachowania, jakich mają prawo oczekiwać od radnych.

§ 1. 1. Kodeks etyki radnych Rady Gminy Banie, zwany dalej „Kodeksem”, wyznacza zasady postępowania radnych w związku z wykonywaniem przez nich zadań publicznych, to jest pełnieniem służby publicznej.

2. Zasady określone w Kodeksie winny być stosowane przez wszystkich radnych.

3. Radni służą Państwu, społecznościom lokalnym, przestrzegają porządku prawnego i wykonują powierzone im zadania.

§ 2. Radni pełniący służbę publiczną zobowiązani są dbać o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne z uwzględnieniem interesu Państwa, interesu wspólnoty samorządowej oraz indywidualnego interesu obywateli, a w szczególności powinni działać zgodnie z zasadami:

  1. praworządności;

  2. bezstronności i bezinteresowności;

  3. obiektywizmu;

  4. uczciwości i rzetelności;

  5. odpowiedzialności;

  6. jawności;

  7. dbałości o interes publiczny;

  8. godnego zachowania przy wykonywaniu funkcji radnego;

  9. uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami.

§ 3. 1. Służba publiczna opiera się na zaufaniu publicznym i wymaga od radnych poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i prawa oraz stawiania interesu publicznego ponad interes osobisty. Obywatele oczekują od radnych wysokich standardów etycznych zachowań.

2. Radni pełnią funkcje w ramach prawa i działają zgodnie z prawem, podejmowane przez nich rozstrzygnięcia i decyzje posiadają podstawę prawną, ich treść jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, zawierają uzasadnienie oraz informację o możliwości złożenia odwołania.

3. Radni respektują konstytucyjną zasadę podziału władzy, nie ingerują w kompetencje organu wykonawczego.

§ 4. 1. Radni działają bezstronnie i bezinteresownie.

2. Radni nie uczestniczą w podejmowaniu decyzji, naradach, opiniowaniu lub głosowaniu w sprawach, w których mają bezpośredni lub pośredni interes osobisty.

3. Radni nie podejmują prac, ani zajęć kolidujących z funkcją radnego.

4. Radni nie podejmują arbitralnych decyzji, które mogą mieć negatywny wpływ na sytuację obywateli oraz powstrzymują się od wszelkich form faworyzowania.

5. Radni kierują się interesem wspólnoty samorządowej i nie czerpią korzyści materialnych ani osobistych z tytułu sprawowanej funkcji, nie działają też w prywatnym interesie osób lub grupy osób.

§ 5. 1. Radni nie dopuszczają do powstania konfliktu interesów między interesem publicznym a prywatnym. W sytuacji powstania konfliktu interesów dbają, aby został on rozstrzygnięty na korzyść interesu publicznego.

2. Radni korzystają z uprawnień wyłącznie dla osiągnięcia celów, dla których uprawnienia te zostały im powierzone mocą odnośnych przepisów.

3. Radni nie angażują się w działania, które zagrażają prawidłowemu wypełnianiu funkcji lub wpływają negatywnie na obiektywizm podejmowanych decyzji.

§ 6. 1. Radni pełnią funkcję rzetelnie, sumiennie, z szacunkiem dla innych i poczuciem godności własnej.

2. Radni nie ulegają żadnym naciskom, nie przyjmują żadnych zobowiązań wynikających z pokrewieństwa lub znajomości, nie przyjmują żadnych korzyści materialnych ani osobistych.

§ 7. 1. Radni są odpowiedzialni przed całą społecznością lokalną w zakresie sprawowanej funkcji publicznej.

2. Radni ponoszą odpowiedzialność za decyzje i działania, nie unikając trudnych rozstrzygnięć. Zobowiązani są do przestrzegania dyscypliny finansowej i budżetowej. W sprawach majątkowych i finansowych winni wykazywać należytą staranność i gospodarność.

3. Radni respektują zakazy i ograniczenia przewidziane w przepisach szczególnych w związku z pełnieniem funkcji radnego.

§ 8. 1. Radni udzielają obywatelom wyczerpujących informacji o realizacji zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej, którą reprezentują. W tym celu biorą udział w spotkaniach z mieszkańcami wspólnot lokalnych.

2. Radni nie ujawniają informacji poufnych ani nie wykorzystują ich dla korzyści finansowych lub osobistych, zarówno w trakcie kadencji, jak i po jej zakończeniu.

§ 9. 1. Radni zobowiązani są do znajomości przepisów prawa będącego podstawą pełnienia ich funkcji.

2. Radni nie podejmują działań, które mogłyby zachęcić innych do łamania przepisów prawa i niniejszego kodeksu.

3. Radni podnoszą swoje kwalifikacje związane z wykonywaniem zadań publicznych.

§ 10. Radni dbają o dobre stosunki międzyludzkie, przestrzegają zasad poprawnego zachowania, właściwych człowiekowi o wysokiej kulturze osobistej, w miejscu pracy i poza nim.

§ 11. 1. Radni zobowiązani są przestrzegać przepisów Kodeksu i kierować się jego zasadami.

2. Przewodniczący Rady Gminy upowszechnia przepisy Kodeksu wśród radnych, wspólnoty samorządowej oraz mediów, celem propagowania zawartych w nim wartości i zasad.

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 20-09-2005 14:16:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 20-09-2005
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 20-09-2005 14:16:12