Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXVI/225/05 Rady Gminy Banie z dnia 20.04.2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla siłowni wiatrowych w obrębie Piaseczno - gmina Banie


UCHWAŁA Nr XXVI/225/05

RADY GMINY BANIE

z dnia 20 kwietnia 2005 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla siłowni wiatrowych w obrębie Piaseczno - gmina Banie.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41; Nr 141, poz. 1492) uchwala się, co następuje:

Rozdział 1

USTALENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Zgodnie z uchwałą Nr X/92/03 Rady Gminy Banie z dnia 11 września 2003r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, po stwierdzeniu zgodności ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Banie , uchwalonym uchwałą Nr V/51/99 Rady Gminy z dnia 19 kwietnia 1999r, zmienionym uchwałą Nr XXV/221/05 Rady Gminy Banie z dnia 20 kwietnia 2005 r. uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla siłowni wiatrowych w obrębie Piaseczno - gmina Banie.

2. Plan obejmuje obszar położony w obrębie Banie, oznaczony na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwały, o łącznej powierzchni 325,10 ha.

3. Przedmiotem planu jest lokalizacja siłowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną.

4. Integralną częścią uchwały jest:

 1. rysunek planu w skali 1:5 000 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2) wyrys ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego gminy Banie” dla terenu objętego planem - załącznik nr 2.

3) rozstrzygnięcie w sprawie realizacji zadań z zakresu infrastruktury oraz zasady

ich finansowania - załączniki nr 3,

4) rozstrzygnięcie uwag do projektu planu - załącznik nr 4.

§ 2. 1. Ustalenia zawarte w tekście uchwały obejmują:

 1. teren lokalizacji siłowni wiatrowych i upraw polowych, objęte zakazem zabudowy oznaczony na rysunku planu symbolem E/RP,

 2. tereny upraw polowych objęte zakazem zabudowy na stały pobyt ludzi,

oznaczone na rysunku planu symbolem RP,

3) tereny upraw polowych, oznaczone na rysunku planu symbolem R,

4) tereny komunikacji publicznej:

a) istniejąca droga wojewódzka nr 121 oznaczona na rysunku planu KDW

b) projektowana droga obwodowa w ciągu drogi wojewódzkiej oznaczona na

rysunku planu symbolem KDWI.

c)istniejąca droga powiatowa nr 41 633 oznaczona na rysunku symbolem KDP.

2. Tereny objęte planem do chwili ich zagospodarowania zgodnie z projektowaną

funkcją mogą pełnić dotychczasową funkcję.

3. Dla istniejących sieci i obiektów infrastruktury technicznej znajdujących się na

terenie planu należy zapewnić dostęp (na zasadach służebności), lub przebudować

kolizyjne odcinki.

Rozdział 2

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

§ 3. Ustalenia funkcjonalno - przestrzenne.

 1. Wyznacza się teren na lokalizację siłowni wiatrowych wraz z drogami

i niezbędną infrastrukturą techniczną, w obrębie terenów rolnych, oznaczony

na rysunku planu symbolem E /RP - dla którego ustala się:

 1. lokalizację do dwóch siłowni wiatrowych o mocy od 1,5 MW do 3 MW,

o łącznej mocy nie przekraczającej 6 MW,

2) pozostały teren, z wyjątkiem powierzchni zajmowanych pod konstrukcje

wiatrowe będzie użytkowany rolniczo,

3) maksymalna wysokość całości konstrukcji wieży (masztu) do 160 m od

poziomu terenu, a wraz ze śmigłem w jego górnym położeniu do 206 m,

4) odległość pomiędzy wieżami wiatrowymi - minimum 300 m

5) siłownie wiatrowe lokalizować poza strefą ochrony krajobrazu.

6) zachować minimalne odległości lokalizacji siłowni wiatrowych od:

a) zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi - 400 m

b) cennych obszarów przyrodniczych chronionych: Obszar Chronionego

Krajobrazu - 300 m, użytku ekologicznego - 100 m

 1. istniejącej drogi wojewódzkiej 200,0 m (maksymalna wysokość wiatraka),

7) elektrownie wiatrowe - fabrycznie nowe - należy umieszczać na konstru-

kcjach o ujednoliconej kolorystyce (kolor jasny, pastelowy nie kontrastujący z

otoczeniem). Powierzchnia obiektu matowa, o ujednoliconym typie i kolorystyce

elektrowni w obszarze całej farmy.

8) zakaz umieszczenia reklam na konstrukcjach wiatraków za wyjątkiem symbolu

producenta .

9) konstrukcja wież winna posiadać zabezpieczenia odgromowe, zabezpieczenie

przed emisją fal elektromagnetycznych i porażeniem prądem elektrycznym,

10)oświetlenie wież nie powinno powodować nadmiernego podświetlenia tła

zmniejszającego zasięg światła znaków nawigacyjnych oraz nie może

przypominać znaków nawigacyjnych,

11) posadowienie obiektów wymaga wykonania dokumentacji geologiczno -

inżynierskich,

12) dopuszcza się wykorzystanie terenów pod budowę tymczasowych placów

montażowych i dróg dojazdowych. Na czas wykonywania robót montażowych

zabezpieczyć prawidłowo prowadzoną gospodarkę wodno-ściekową.

Po zakończeniu robót należy przywrócić rolnicze wykorzystanie terenów.

13) każdy etap prac projektowych i inwestycyjnych należy uzgadniać:

 1. ze stosownym organem administracji rządowej w zakresie ochrony przyrody,

b) z Dowództwem Sił Powietrznych w Warszawie.

2. Wyznacza się tereny upraw polowych oznaczone na rysunku planu symbolem

RP - dla których ustala się:

1) zachowanie terenów w dotychczasowym użytkowaniu,

 1. zakaz realizacji wież wiatrowych oraz innych obiektów kubaturowych

przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Dopuszcza się tymczasowe, montażowe

dojazdy na tereny elektrowni wiatrowych.

3. Wyznacza się tereny upraw polowych do zachowania w dotychczasowym użytkowaniu, oznaczone na rysunku planu symbolem R.

§ 4. Ustalenia w zakresie ochrony środowiska.

1. Ustala się dla terenu planu:

1) siłownie wiatrowe lokalizować poza strefą ochrony krajobrazu, poza cennymi

 • obszarami przyrodniczymi i ich strefami oraz na terenach o najniższych klasach bonitacyjnych gruntu.

2) w przypadku nie eksploatowania wiatraków przez okres powyżej jednego roku

wieże wiatrowe należy usunąć i przywrócić rolniczą funkcję terenu,

 1. zachować zadrzewienia występujące wzdłuż dróg dojazdowych do pól,

 2. zakaz nasadzeń zielenią wysoką otoczenia siłowni wiatrowych (podkreśla gabaryty siłowni),

 3. obiekty techniczne kubaturowe (przekaźniki energii) towarzyszące siłowniom sytuować w bezpośrednim sąsiedztwie wiatraków,

2. Zobowiązuje się inwestora do prowadzenia w ciągu pierwszych 5 lat eksploatacji elektrowni wiatrowych monitoringu skutków oddziaływania inwestycji na zdrowie i życie ludzi oraz środowisko przyrodnicze a w szczególności na migrujące zwierzęta i ostoje ich bytowania. Zakres monitoringu ustalić z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody.

W przypadku stwierdzenia negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze oraz na zdrowie i życie ludzi należy na koszt inwestora podjąć działania ratunkowe w celu usunięcia zagrożeń - zgodnie z przepisami odrębnymi.

3. Inwestycje (instalacje) wymagają sporządzenia raportu oddziaływania na

środowisko - zgodnie z przepisami odrębnymi.

 1. Na terenie planu występują stanowiska archeologiczne strefy „WII” i „WIII

ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych.

Ustala się dla terenów objętych strefami archeologicznymi:

1) uzgodnienie i opiniowanie wszelkich poczynań inżynierskich, budowlanych

i innych podejmowanych w obrębie granic strefy ochrony stanowiska archeologi-

cznego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

 1. w przypadku podjęcia realizacji inwestycji obowiązuje przeprowadzenie

interwencyjnych badań archeologicznych na koszt inwestora.

Właściciele, użytkownicy terenu i inwestorzy zobowiązani są do zawiadomienia

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o podjęciu działań inwestycyjnych,

remontowych lub innych związanych z robotami ziemnymi z wyprzedzeniem

minimum: trzy miesiące dla strefy „W II” i dwa tygodnie dla strefy „W III”

celem przeprowadzenia wyprzedzających badań archeologicznych. Badania

archeologiczne mają charakter sezonowy w okresie od maja do października.

 1. rozpoczęcie prac ziemnych związanych z realizacją inwestycji uzależnia się od

uzyskania stosownego zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

§ 5. Ustalenia w zakresie komunikacji.

1. Oznacza się istniejącą drogę wojewódzką nr 121 symbolem KDW o szerokości w liniach rozgraniczających 25,0 m.

2. Oznacza się na rysunku planu projektowaną drogę obwodową w ciągu drogi wojewódzkiej symbolem KDW I o szerokości w liniach rozgraniczenia 25,0 m

 1. Ustala się dla terenu objętego planem:

 1. dojazd do terenów lokalizacji siłowni wiatrowych drogą wojewódzką i dalej

drogami dojazdowymi do pól.

 1. montażowe tymczasowe drogi wewnętrzne dojazdowe do siłowni wiatrowych

o szerokości 5,0 m w liniach rozgraniczających.

§ 6. Ustalenia w zakresie inżynierii.

1. Elektrownie wiatrowe będą pracowały bez obsługi stałej. Obiekty nie wymagają doprowadzenia wody ani odprowadzenia ścieków.

2. W zakresie regulacji stosunków wodnych ustala się:

 1. wykonać badania geologiczno - inżynieryjne, oraz wykonać pełną

inwentaryzację szczegółową układów melioracyjnych.

 1. zachować istniejące tereny zmeliorowane. W przypadku kolizji z

projektowanymi wiatrakami dopuszcza się przebudowę istniejących systemów melioracyjnych na koszt inwestora.

 1. W zakresie elektroenergetyki ustala się:

 1. utrzymuje się trasy istniejących linii przesyłowych NN o napięciu:

 1. 400 kV relacji Krajnik - Plewiska,

 2. 220 kV relacji Krajnik - Gorzów Wlkp.

Zachować strefy ograniczeń w użytkowaniu terenu o szerokości:

 1. 90,0 dla linii 400 kV (po 45 m od osi linii),

 2. 70,0 m dla linii 220 kV ( po 35,0 m od osi linii),

 1. dopuszcza się przebudowę linii elektroenergetycznej o napięciu 220 kV na linię

o napięciu 400 kV, względnie na linie wielotorową, wielonapięciową

 1. rezerwuje się trasę dla linii napowietrznej wysokich napięć WN 110 kV relacji

Krajnik - Banie - Myślibórz. Zachować strefę ograniczeń w użytkowaniu

terenu 40,0 m od projektowanej linii ( po 20,0 m od osi linii).

 1. energia elektryczna wytwarzana w siłowniach wiatrowych będzie przesyłana

liniami kablowymi S-15 kV do projektowanej zbiorczej stacji E1 (GPZ - obręb

Banie).Alternatywnie liniami kablowymi SN do projektowanej zbiorczej stacji -

GPZ obręb Tetyń, gmina Kozielice.

 1. projektowane sieci infrastruktury technicznej zaleca się prowadzić w liniach

rozgraniczenia komunikacji publicznej i wewnętrznej.

Dopuszcza się połączenie siłowni wiatrowych liniami kablowymi poza drogami.

Rozdział 3

USTALENIA KOŃCOWE

§ 7. Zmienia się przeznaczenie gruntów rolnych, pochodzenia mineralnego

nie stanowiących zwartego kompleksu na cele nierolnicze o łącznej powierzchni 0,91 ha , w tym:

 1. 0,77 ha gruntów ornych klasy R IIIb

 2. 0,14 ha gruntów ornych klasy R IVa

§ 8. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30 %.

§ 9. Wykonanie niniejszej chwały powierza się Wójtowi Gminy Banie.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia

w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, oraz podlega publikacji na stronie internetowej Gminy Banie.

Przewodniczący Rady

mgr Arkadiusz Augustyniak


Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXV/225/05

Rady Gminy Banie

z dnia 20 kwietnia 2005 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41; Nr 141, poz. 1492) Rada Gminy Banie rozstrzyga, co następuje:

Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Banie

w obrębie Piaseczno wyłożonego do publicznego wglądy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, nie wniesiono uwag.


Załącznik nr 4

do Uchwały Nr XXV/225/05

Rady Gminy Banie

z dnia 20 kwietnia 2005 r.

Rozstrzygnięcie w sprawie realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej, oraz zasad ich finansowania.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41; Nr 141, poz. 1492), art. 7 ust.1 pkt 1, 2, 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 111 ust. 2 pkt 1 ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) Rada Gminy Banie rozstrzyga co następuje:

Z ustaleń zawartych w uchwale w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla siłowni wiatrowych w obrębie Piaseczno - gmina Banie oraz

z przeprowadzonej analizy i wykonanej prognozy skutków finansowych uchwalenia planu wynika, iż jego przyjęcie oraz realizacja zapisanych w nim zadań z zakresu infrastruktury technicznej nie pociągnie za sobą wydatków z budżetu gminy.

Wszelkie inwestycje i nakłady wynikające z realizacji zapisów przedmiotowej uchwały, a więc i inwestycje w zakresie infrastruktury technicznej są wynikiem realizacji zamierzeń Inwestora i będą w całości finansowane ze środków pozabudżetowych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 27-04-2005 14:32:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 27-04-2005
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 27-04-2005 14:32:32