Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXIII/203/05 Rady Gminy Banie z dnia 27.01.2005 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli


Uchwała Nr XXIII/203/05

Rady Gminy Banie

z dnia 27 stycznia 2005 r.

w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.

Na podstawie art. 49 ust. 2 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 90, poz. 844, Nr 203, poz. 1966 i Nr 213, poz. 2081 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1845) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze ze specjalnego funduszu nagród, na który przeznacza się w budżecie Gminy Banie 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

2. Ustala się następujący podział funduszu, o którym mowa w ust. 1:

1) środki do dyspozycji dyrektorów szkół i przedszkola z przeznaczeniem na nagrody dyrektora szkoły lub przedszkola - 80 %;

2) środki do dyspozycji organu prowadzącego z przeznaczeniem na nagrody Wójta Gminy Banie - 20 %.

3. Z funduszu, o którym mowa w ust. 1 przyznawane są nagrody Wójta Gminy Banie zwane dalej Nagrodami Wójta Gminy Banie oraz nagrody dyrektora szkoły lub przedszkola zwane dalej Nagrodami Dyrektora.

§ 2. Nagrody, o których mowa w § 1 przyznawane są w październiku każdego roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagrody mogą być przyznane w innym terminie.

§ 3. Nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole lub przedszkolu co najmniej 1 roku.

§ 4. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy. Przyznanie nagrody nauczycielowi uzależnione jest od szczególnych osiągnięć w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej.

§ 5. Nagroda może być przyznana nauczycielowi szkoły lub przedszkola, który posiada dobrą ocenę pracy oraz spełnia odpowiednio co najmniej 3 z następujących kryteriów:

1) w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej:

 1. osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach uczniów, przeprowadzanych przez okręgową komisję egzaminacyjną,

 2. osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem się uczniów do udziału w wojewódzkich olimpiadach przedmiotowych, zawodach, konkursach, przeglądach i festiwalach,

 3. podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania,

 4. prowadzi urozmaiconą działalność wychowawczą w klasie, szkole, przedszkolu,

 5. przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne, przedszkolne i środowiskowe,

 6. prawidłowo organizuje i prowadzi letni i zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży,

 7. posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami zdolnymi lub uczniami mającymi trudności w nauce,

 8. organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe;

2) w zakresie pracy opiekuńczej:

 1. stara się zapewnić pomoc i opiekę uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej,

 2. prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży, w szczególności narkomanii i alkoholizmu, przemocy oraz dyskryminacji,

 3. propaguje ideę tolerancji wśród dzieci i młodzieży,

 4. organizuje współpracę szkoły z jednostkami systemu ochrony zdrowia, Policją, organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży,

 5. organizuje współpracę z placówkami kulturalnymi, naukowymi i zakładami pracy w celu organizacji imprez dla dzieci i młodzieży,

 6. angażuje rodziców do udziału w życiu szkoły lub przedszkola oraz rozwija formy współdziałania szkoły lub przedszkola z rodzicami,

3) w zakresie działalności pozaszkolnej, polegającej na:

 1. udziale w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,

 2. udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie nauczyciela,

 3. prowadzeniu lekcji koleżeńskich.

§ 6. Dyrektor szkoły lub przedszkola może otrzymać również nagrodę za wymienione w § 5 osiągnięcia lub za uzyskiwanie znaczących efektów w zakresie:

  1. osiągania przez szkołę lub przedszkole dobrych wyników nauczania i wychowania;

  2. udziału uczniów w konkursach, olimpiadach i zawodach międzyszkolnych, wojewódzkich i krajowych;

  3. bardzo dobrej organizacji pracy szkoły lub przedszkola;

  4. dbania o infrastrukturę szkoły lub przedszkola;

  5. umiejętnego gospodarowania środkami finansowymi oraz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych;

  6. inicjowania różnorodnych działań rady pedagogicznej służących podnoszeniu jakości pracy szkoły lub przedszkola.

§ 7. 1. Nagroda Wójta Gminy Banie może być przyznana nauczycielowi z własnej inicjatywy Wójta Gminy bądź na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola. Nagroda wypłacana jest ze środków, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2.

2. Wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola o przyznanie nauczycielowi Nagrody Wójta Gminy Banie musi być zaopiniowany pozytywnie przez radę pedagogiczną oraz musi posiadać uzasadnienie.

3. Decyzję w sprawie przyznania nauczycielowi Nagrody Wójta Gminy Banie podejmuje Wójt Gminy.

4. Wnioski o przyznanie Nagrody Wójta Gminy Banie należy składać do Urzędu Gminy Banie do dnia 25 września każdego roku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wnioski mogą być składane w innym terminie.

§ 8. Nagrodę Wójta Gminy Banie przyznaje dyrektorom szkół i dyrektorowi przedszkola z własnej inicjatywy Wójt Gminy.

§ 9. 1. Nagroda Dyrektora może być przyznana nauczycielowi z własnej inicjatywy dyrektora szkoły lub przedszkola albo na wniosek rady pedagogicznej.

2. Decyzję w sprawie przyznania Nagrody Dyrektora podejmuje dyrektor szkoły lub przedszkola po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

§ 10. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda, otrzymuje list gratulacyjny, którego odpis umieszcza się w jego teczce akt osobowych

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Banie.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

mgr Arkadiusz Augustyniak

4

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 31-01-2005 12:17:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 31-01-2005
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 31-01-2005 12:17:37