Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXIII/202/05 Rady Gminy Banie z dnia 27.01.2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli


Uchwała Nr XXIII/202/05

Rady Gminy Banie

z dnia 27 stycznia 2005 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli.

Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 90, poz. 844, Nr 203, poz. 1966 i Nr 213, poz. 2081 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1845) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się regulamin wynagradzania nauczycieli stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Banie.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIV/135/2000 Rady Gminy w Baniach z dnia 23 sierpnia 2000 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2005 r.

Przewodniczący Rady

mgr Arkadiusz Augustyniak

Załącznik

do uchwały Nr XXIII/202/05 z dnia 27 stycznia 2005 r.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. szkole - należy przez to rozumieć gimnazjum, szkoły podstawowe i przedszkole dla których organem prowadzącym jest Gmina Banie;

 2. dyrektorze lub wicedyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa w pkt 1;

 3. nauczycielach -należy przez to rozumieć nauczycieli lub wychowawców zatrudnionych w jednostkach, o których mowa w pkt 1;

 4. klasie - należy przez to rozumieć także oddział;

 5. tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3 lub w art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela;

 6. godzinie ponadwymiarowej - należy przez to rozumieć przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych;

 7. godzinie doraźnego zastępstwa - należy przez to rozumieć przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, której realizacja następuje w zastępstwie nieobecnego nauczyciela;

 8. Karcie Nauczyciela - rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.);

 9. rozporządzeniu - rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat (Dz. U. Nr 39, poz. 455 z późn. zm.).

§ 2. Wynagrodzenie nauczycieli składa się z:

 1. wynagrodzenia zasadniczego;

 2. dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy;

 3. wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;

 4. nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych określonych w art. 54 Karty Nauczyciela.

§ 3. 1. Do obliczenia średniej wynagrodzeń nauczycieli przyjmuje się osoby zatrudnione na co najmniej 1/2 etatu.

2. Liczba osób przyjęta do obliczeń jest sumą liczby osób zatrudnionych na pełny etat i połowy liczby osób zatrudnionych na połowę etatu.

3. Wynagrodzenie osób zatrudnionych na mniej niż 1/2 etatu wylicza się według ich zaszeregowania płacowego proporcjonalnie do liczby godzin ich pracy.

ROZDZIAŁ II

DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT

§ 4. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat, w wysokości 1 % wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych poczynając od czwartego roku pracy, z tym że dodatek ten nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia zasadniczego.

§ 5. Dodatek za wysługę lat przysługuje:

 1. począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;

 2. za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.

§ 6. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi w okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

§ 7. Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

ROZDZIAŁ III

DODATEK MOTYWACYJNY

§ 8. Nauczycielom niezależnie od stopnia awansu oraz sposobu nawiązania stosunku pracy może być przyznany dodatek motywacyjny, w zależności od osiąganych wyników pracy.

§ 9. 1. Podstawą przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:

 1. uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

 2. jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem,

 3. posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego;

 4. zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela.

2. Szczegółowe kryteria i tryb przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli, z uwzględnieniem ust. 1 ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi.

§ 10. Podstawą przyznania dyrektorowi szkoły dodatku motywacyjnego jest bieżąca ocena wykonywania zadań związanych z powierzeniem stanowiska w okresie poprzedzającym przyznanie dodatku, z uwzględnieniem zapisów § 9 ust. 1, w szczególności:

 1. kierowanie działalnością dydaktyczno-wychowawczą i sprawowanie nadzoru pedagogicznego, w tym:

  1. uzyskiwanie efektów pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły z uwzględnieniem jej specyfiki,

  2. efekty współpracy z radą pedagogiczną i radą rodziców,

  3. osiągnięcia w działalności innowacyjnej,

 1. stwarzanie warunków do samorządności i rozwoju zainteresowań uczniów oraz efekty pracy pozalekcyjnej i środowiskowej;

 2. dbałość o warunki pracy i nauki oraz przestrzeganie przepisów BHP;

 3. przestrzeganie prawa pracy i realizacji polityki kadrowej, prowadzenie spraw osobowych pracowników, w tym:

 1. dbałość o doskonalenie nauczycieli,

 2. kształtowanie właściwych stosunków międzyludzkich,

 1. prowadzenie nadzoru nad działalnością pracowników administracji i obsługi,

 2. dbałość o stan techniczny obiektów, wyposażanie w pomoce i sprzęt oraz pozyskiwanie środków pozabudżetowych.

§ 11. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dodatków wynosi 5 % stawek wynagrodzeń zasadniczych ogółu nauczycieli w szkole, z wyłączeniem dyrektorów szkół, dla których środki finansowe na dodatki określone są na szczeblu Gminy w kwocie nie większej niż 25 % ich stawek wynagrodzeń zasadniczych.

§ 12. 1. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, niż krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy.

2. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie może być wyższy niż 15 % jego wynagrodzenia zasadniczego.

3. Dodatek motywacyjny dla dyrektora nie może być wyższy niż 25 % jego wynagrodzenia zasadniczego.

4. Wysokość dodatku motywacyjnego oraz okres jego przyznania, uwzględniający poziom spełniania warunków uprawniających do przyznania dodatku, ustala dla nauczyciela dyrektor szkoły w ramach posiadanych środków, a w stosunku do dyrektora Wójt Gminy Banie, po uzyskaniu opinii zakładowych organizacji związkowych działających w oświacie.

§ 13. Prawo do dodatku motywacyjnego nauczyciel nabywa po przepracowaniu co najmniej jednego roku w szkole.

§ 14. Dodatek motywacyjny przysługuje za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze.

§ 15. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

ROZDZIAŁ IV

DODATEK FUNKCYJNY

§ 16. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielom, którym powierzono:

1) stanowisko dyrektora, wicedyrektora szkoły albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły;

2) wychowawstwo klasy;

3) sprawowanie funkcji opiekuna stażu.

§ 17. Wysokość dodatku funkcyjnego określa poniższa tabela:

Lp.

Stanowisko

Miesięcznie

w złotych brutto

1.

Dyrektor szkoły

200 - 900 zł

2.

Wicedyrektor szkoły

100 - 650 zł

3.

Kierownik świetlicy szkolnej

40 - 130 zł

4.

Wychowawca klasy

40 zł

5.

Opiekun stażu

30 - 50 zł

§ 18. Wysokość dodatku funkcyjnego, w granicach stawek określonych tabelą, uwzględniając wielkość szkoły, liczbę uczniów i oddziałów, warunki organizacyjne szkoły, wyniki pracy szkoły, złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska oraz ocenę sprawowania funkcji opiekuna stażu i powierzonego wychowawstwa, ustala:

a) dla dyrektora - Wójt Gminy Banie,

b) dla wicedyrektora oraz dla nauczycieli uprawnionych do dodatku - dyrektor szkoły.

§ 19. 1. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub sprawowania funkcji, o której mowa w § 16 pkt 3, a jeżeli powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

2. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze, wychowawstwo lub sprawowanie funkcji na czas określony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z upływem tego okresu, a w razie wcześniejszego odwołania - z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, a jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

3. Nauczycielowi przysługuje tylko jeden dodatek funkcyjny, a w razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej dodatków funkcyjnych przysługuje dodatek wyższy. Zasada powyższa nie dotyczy dodatków z tytułu sprawowania funkcji opiekuna stażu oraz wychowawstwa klasy.

4. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia z innych przyczyn obowiązków, do których jest przypisany ten dodatek, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

5. Jeżeli stanowisko kierownicze lub funkcję powierzono nauczycielowi na okres nie obejmujący pełnych miesięcy, dodatek funkcyjny wypłaca się w wysokości propocjonalnej do czasu pełnienia związanych z nimi obowiązków.

6. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje wicedyrektorowi szkoły lub nauczycielowi szkoły zastępującego dyrektora od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu zastępstwa.

§ 20. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

ROZDZIAŁ V

DODATEK ZA WARUNKI PRACY

§ 21. Nauczycielowi prowadzącemu następujące zajęcia przysługuje dodatek za trudne warunki pracy:

1) zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim - w wysokości 10 % stawki godzinowej za każdą przeprowadzoną godzinę;

2) prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego - w wysokości 10 % stawki godzinowej za każdą przeprowadzoną godzinę;

3) prowadzenie zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w szkołach podstawowych - w wysokości 10 % stawki godzinowej za każdą przeprowadzoną godzinę.

§ 22. Nauczycielowi prowadzącemu zajęcia, o których mowa w § 21 z dziećmi i młodzieżą, których stan zdrowia z powodu stanów chorobowych, o których mowa w § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17, poz. 162), uzasadnia konieczność sprawowania stałej opieki lub udzielania pomocy, oraz prowadzonych z dziećmi i młodzieżą powyżej 16 roku życia, u których wystąpiło naruszenie sprawności organizmu z przyczyn, o których mowa w § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328) przysługuje dodatek za uciążliwe warunki pracy w wysokości przysługującej za trudne warunki pracy podwyższonej o 5 %.

§ 23. W razie zbiegu tytułów do dodatku za trudne warunki pracy i za uciążliwe warunki pracy, nauczycielowi przysługuje prawo do jednego, wyższego dodatku.

§ 24. Jeżeli nauczyciel prowadzi zajęcia, o których mowa w § 21 pkt 1 i 2 lub w § 22 w miejscu zamieszkania dziecka i wiąże się do z dojazdem nauczyciela z miejsca pracy do miejsca zamieszkania dziecka nie będącym jednocześnie miejscem zamieszkania nauczyciela, przysługuje dodatek za trudne warunki pracy lub uciążliwe warunki pracy w wysokości 20 % stawki godzinowej za każdą przeprowadzoną godzinę.

§ 25.1. Dodatek za trudne i uciążliwe warunki pracy przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany, oraz w okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

2. Dodatek za trudne i uciążliwe warunki pracy, określony w § 21 i § 22 wypłacany jest w całości, jeżeli nauczyciel realizuje w takich warunkach cały obowiązujący go wymiar zajęć oraz w przypadku, gdy nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze, realizuje w tych warunkach obowiązujący go wymiar zajęć. Dodatek wypłaca się w odpowiedniej części, jeżeli nauczyciel realizuje w trudnych i uciążliwych warunkach tylko część obowiązującego wymiaru lub jeżeli jest zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć.

§ 26. Wysokość dodatku za warunki pracy, z uwzględnieniem warunków, o których mowa w § 21, § 22 i § 24, ustala dla nauczyciela dyrektor szkoły, a dla dyrektora Wójt Gminy Banie.

§ 27. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

ROZDZIAŁ VI

GODZINY PONADWYMIAROWE I GODZINY DORAŹNYCH ZASTĘPSTW

§ 28. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.

2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 1, ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

4. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich realizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, w szczególności w związku z:

1) zawieszeniem zajęć z powodu stanu klęski żywiołowej, epidemii lub mrozów itp.;

2) chorobą dziecka nauczanego indywidualnie, trwającą nie dłużej niż tydzień;

3) wyjazdem dzieci na wycieczki lub na imprezy, do „zielonych szkół" itp.;

4) rekolekcjami;

5) udziałem nauczyciela w konferencji metodycznej

- traktuje się jak godziny faktycznie odbyte.

5. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia - za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy.

§ 29. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

ROZDZIAŁ VII

NAGRODY

§ 30. 1. W budżecie Gminy Banie przeznacza się 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli na nagrody ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze.

2. Ustala się następujący podział funduszu, o którym mowa w ust. 1:

1) środki do dyspozycji dyrektorów szkół z przeznaczeniem na nagrody dyrektora - 80 %,

2) środki do dyspozycji organu prowadzącego z przeznaczeniem na nagrody Wójta Gminy

Banie - 20 %.

3. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy. Przyznanie nauczycielowi nagrody uzależnione jest od szczególnych osiągnięć w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej.

4. Kryteria oraz tryb przyznawania nagród dla nauczycieli z funduszu, o którym mowa w ust. 1 określa odrębna uchwała Rady Gminy Banie.

§ 31. 1. Nauczycielowi dyplomowanemu, posiadającemu co najmniej 20-letni okres pracy w zawodzie nauczyciela w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Banie, w tym co najmniej 5-letni okres pracy jako nauczyciel dyplomowany oraz znaczący dorobek zawodowy, na wniosek dyrektora, poparty przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny Wójt Gminy Banie może przyznać tytuł honorowy „Zasłużony Nauczyciel Bańskiej Oświaty”, natomiast dyrektorowi szkoły, na wniosek Wójta, poparty przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny Rada Gminy Banie może przyznać tytuł honorowy „Nauczyciel Bańskiej Oświaty”.

2. Tytuł honorowy, o którym mowa w ust. 1, nadawany będzie w dniu 14 października podczas obchodów Dnia Edukacji Narodowej.

3. Nauczycielowi, który uzyskał tytuł honorowy, o którym mowa w ust. 1, przysługuje jednorazowa gratyfikacja pieniężna w wysokości 1-miesięcznego ostatnio pobieranego wynagrodzenia zasadniczego.

ROZDZIAŁ VIII

DODATEK WIEJSKI l MIESZKANIOWY

§ 32. 1. Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu na terenie gminy Banie, przysługuje odrębny dodatek zwany dodatkiem wiejskim, w wysokości 10 % wynagrodzenia zasadniczego.

2. Dodatek wiejski wypłaca się z dołu, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

§ 33. 1. Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu na terenie gminy Banie w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć, przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy, którego wysokość uzależniona jest od stanu rodzinnego nauczyciela.

2. Wysokość dodatku mieszkaniowego wynosi miesięcznie :

1) przy jednej osobie - 20 zł,

2) przy dwóch i więcej osobach w rodzinie - 40 zł.

§ 34. 1. Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do dodatku mieszkaniowego zalicza się wspólnie z nim zamieszkujących: współmałżonka oraz dzieci, a także rodziców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.

2. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny, o których mowa w ust. 1, nauczyciel otrzymujący dodatek jest obowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły, a dyrektor szkoły otrzymujący dodatek - Wójta Gminy Banie.

3. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej w § 33 ust. 2. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie wypłacał dodatek jednemu z nich.

4. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.

5. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany przez wskazanego przez niego pracodawcę.

§ 35. 1. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela (dyrektora szkoły).

2. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi szkoły - Wójt Gminy Banie.

§ 36. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o jego przyznanie.

§ 37. 1. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:

1) nieświadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie;

2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego;

3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa została zawarta;

4) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach.

2. Dodatek mieszkaniowy wypłaca się z dołu, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

ROZDZIAŁ IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 38. Stawki wynagrodzenia zasadniczego dla poszczególnych stopni awansu zawodowego nauczycieli przyjmuje się zgodnie z rozporządzeniem.

§ 39. Wysokość, warunki oraz zasady wypłacania dotychczasowych dodatków specjalistycznych reguluje art. 9 ustawy z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 19, poz. 239 z późn. zm.).

§ 40. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz zasady udzielania i rozmiar zniżek, o których mowa w art. 42 ust. 6 Karty Nauczyciela określają odrębne uchwały Rady Gminy Banie.

§ 41. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odrębne przepisy.

§ 42. Zmiany regulaminu następują w trybie przewidzianym dla jego ustalenia.

13

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 31-01-2005 12:15:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 31-01-2005
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 31-01-2005 12:15:34