Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXII/195/04 Rady Gminy Banie z dnia 29.12.2004 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Baniach


Uchwała Nr XXII/195/04

Rady Gminy Banie

z dnia 29 grudnia 2004 r.

w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Baniach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Baniach statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Banie.

§ 3. Traci moc uchwała Nr VIII/82/99 Rady Gminy w Baniach z dnia 28 października 1999 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

mgr Arkadiusz Augustyniak

Załącznik

do uchwały Nr XXII/195/04

Rady Gminy Banie

z dnia 29 grudnia 2004 r.

STATUT

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach, zwany dalej „Ośrodkiem”, działa w szczególności na podstawie:

 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.);

 2. ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.);

 3. ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.);

 4. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 ze zm.);

 5. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.);

 6. niniejszego statutu.

§ 2. Ośrodek jest jednostką organizacyjną gminy działającą w formie jednostki budżetowej.

§ 3. Ośrodek nie posiada osobowości prawnej.

§ 4. 1. Siedziba Ośrodka znajduje się w miejscowości Banie.

2. Terenem działania Ośrodka jest gmina Banie.

§ 5. Ośrodek używa pieczęci nagłówkowej według poniższego wzoru:

„Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Skośna 6

74-110 Banie

tel. (091) 4166 324”.

Rozdział II

Cele i zadania

§ 6. Ośrodek realizuje politykę społeczną gminy Banie mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej i podjętymi w tym zakresie uchwałami i zarządzeniami organów gminy.

§ 7. 1. Głównym celem pomocy społecznej w szczególności jest:

 1. zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienia im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka;

 2. zapobieganie powstawaniu trudnych życiowych sytuacji, których rodziny nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości;

 3. doprowadzenie do możliwie pełnego usamodzielnienia się osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

2. Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy.

3. Świadczenie pomocy społecznej powinno służyć umacnianiu rodziny.

§ 8. Do zadań Ośrodka należy w szczególności:

 1. tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w gminie Banie, w tym rozbudowa niezbędnej struktury organizacyjnej;

 2. przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą zasiłków;

 3. projektowanie budżetu w zakresie zadań ustawowych i statutowych Ośrodka;

 4. organizowanie pracy dla jak najbardziej efektywnej realizacji zadań oraz racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi;

 5. wspomaganie osób i rodzin w osiąganiu aktywności społecznej i możliwie pełnej samodzielności ekonomicznej;

 6. analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej;

 7. praca socjalna z podopiecznymi;

 8. podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb;

 9. udzielanie informacji w zakresie przysługujących uprawnień i możliwości uzyskania pomocy z Ośrodka;

 10. współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

 11. zapewnienie szkolenia i doskonalenia pracowników Ośrodka.

§ 9. Ośrodek realizuje również zadania:

 1. zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej;

 2. własne gminy z zakresu pomocy społecznej i inne zlecone Ośrodkowi zgodnie z ustaleniami Rady Gminy Banie;

 3. inne wynikające z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw.

§ 10. Ośrodek może realizować inne zadania wynikające z potrzeb środowiska lokalnego.

§ 11. Zadania z zakresu pomocy społecznej Ośrodek może realizować współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

§ 12. Nadzór merytoryczny nad wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę sprawuje Wojewoda Zachodniopomorski.

Rozdział III

Zarządzanie i organizacja

§ 13. 1. Ośrodkiem kieruje kierownik, który jest odpowiedzialny za jego działalność i reprezentuje go na zewnątrz, a w razie jego nieobecności upoważniony przez kierownika pracownik.

2. Kierownika zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Banie.

3. Kierownik odpowiada przez Wójtem Gminy Banie za właściwą realizację zadań Ośrodka oraz za prawidłowe prowadzenie gospodarki finansowej.

4. Kierownik raz w roku zobowiązany jest złożyć Radzie Gminy Banie sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

§ 14. Do obowiązków i uprawnień kierownika Ośrodka należy w szczególności:

 1. zapewnienie właściwej organizacji pracy Ośrodka poprzez dobór i zatrudnianie pracowników oraz podział zadań pomiędzy poszczególne stanowiska pracy;

 2. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, pomocy świadczonej repatriantom i innych, do których otrzyma stosowne upoważnienia;

 3. zawieranie umów i porozumień z podmiotami, o których mowa w § 11 niniejszego Statutu, na podstawie odrębnej uchwały Rady Gminy Banie, w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej;

 4. podejmowanie innych koniecznych decyzji w sprawach dotyczących merytorycznej działalności Ośrodka.

§ 15. 1. W Ośrodku zatrudnia się pracowników działalności podstawowej.

2. Kierownik Ośrodka jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.

§ 16. 1. Szczegółową organizację wewnętrzną Ośrodka określa kierownik w regulaminie organizacyjnym.

2. Regulamin organizacyjny określa w szczególności:

 1. zakres działania Ośrodka:

 2. strukturę i schemat organizacyjny Ośrodka;

 3. zakres działania i kompetencje kierownictwa Ośrodka;

 4. zakres działania poszczególnych stanowisk pracy Ośrodka.

3. Wymogi kwalifikacyjne i zasady wynagradzania pracowników Ośrodka regulują odrębne przepisy.

Rozdział IV

Mienie i gospodarka finansowa Ośrodka

§ 17. Kierownik zarządza powierzonym mu majątkiem gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 18. Mienie Ośrodka jest własnością gminy Banie.

§ 19. Obsługę finansową Ośrodka prowadzi Urząd Gminy Banie.

§ 20. 1. Działalność Ośrodka jest finansowana ze środków budżetu gminy Banie, ze środków przekazanych przez Wojewodę oraz z innych źródeł.

2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy.

3. Ośrodek może przyjmować darowizny w formie rzeczowej, które winny być przeznaczone na cel wskazany przez ofiarodawcę.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 21. 1. Statut Ośrodka nadaje i zmienia Rada Gminy Banie.

2. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia

4

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 19-01-2005 12:15:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 19-01-2005
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 19-01-2005 12:15:40