Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XIX/172/04 Rady Gminy Banie z dnia 07.10.2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego


UCHWAŁA Nr XIX/ 172 /04

Rady Gminy Banie

z dnia 7 października 2004 r.

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 , poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Nr 177, poz. 1725; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, jeżeli zajęcie pasa dotyczy:

  1. prowadzenia robót w pasie drogowym;

  2. umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

  3. umieszczania obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;

  4. zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1 - 3.

§ 2. 1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni pasa drogowego dróg gminnych w celach, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) przy zajęciu jezdni do 50% szerokości - 5,00 zł;

2) przy zajęciu jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni - 8,00 zł.

2. Stawki określone w ust. 1 pkt 1 stosuje się także do chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych.

3. Dla elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 i 2 ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w wysokości - 2,00 zł.

4. Przez dzień zajęcia rozumie się także zajęcie pasa drogowego trwającego krócej niż 24 godziny.

§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 pkt 2 ustala się, z zastrzeżeniem ust. 2, następujące roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy urządzenia:

1) w jezdni - 80,00 zł

2) w pozostałych elementach pasa drogowego poza obszarem

zabudowanym - 15,00 zł

3) w pozostałych elementach pasa drogowego na obszarze

zabudowanym - 40,00 zł

4) na drogowym, obiekcie inżynierskim - 200,00 zł

2. Przy umieszczaniu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stosuje się stawki opłat w wysokości 1% stawek określonych w ust. 1.

3. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy (wliczając miesiące niepełne) umieszczania urządzenia w pasie drogowym.

§ 4. 1. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 pkt 3 ustala się następujące stawki opłat za 1 m 2 powierzchni:

1) reklamy - 2,00 zł

2) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy:

a) obiektu handlowego lub usługowego - 1,50 zł

b) innych obiektów budowlanych - 0,70 zł

2. Przez dzień zajęcia rozumie się także zajęcie pasa drogowego trwające krócej niż 24 godziny.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Banie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

mgr Arkadiusz Augustyniak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 12-10-2004 11:14:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 12-10-2004
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 12-10-2004 11:14:41