Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XIII/130/03 Rady Gminy Banie z dnia 30.12.2003 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 r.


Uchwała Nr XIII/130/03

Rady Gminy Banie

z dnia 30 grudnia 2003 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568) oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, Dz. U. Nr 167, poz. 1372 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 719 i Nr 122, poz. 1143) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Uznając życie obywateli w trzeźwości za niezbędny warunek moralnego i materialnego dobra Narodu ustala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

mgr Arkadiusz Augustyniak

Załącznik

do uchwały Nr XIII/130/03

Rady Gminy Banie

z dnia 30 grudnia 2003 r.

Gminny Program

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych na 2004 rok

W myśl ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia
26 października 1982 roku wraz z późniejszymi zmianami ”Organy administracji rządowej
i jednostek samorządu terytorialnego są zobowiązane do podejmowania działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożywania tych napojów, działania na rzecz trzeźwości w miejscu pracy, przeciwdziałania powstawaniu i usuwania następstw nadużywania alkoholu, a także wspierania działalności w tym zakresie organizacji społecznych i zakładów pracy”.

Natomiast do zadań własnych gmin należy „prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych”.


W szczególności zadania te obejmują:

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu.

2.Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy

psychospołecznej i prawnej ,a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności

dla dzieci i młodzieży.

4.Ustalanie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie

sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza

miejscem sprzedaży oraz kontrolę przestrzegania zasad obrotu tymi napojami.

5.Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej

rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

6. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131

i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz
występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

Cel programu

Podstawowymi celami programu jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych, zmniejszanie rozmiarów tych, które aktualnie występują oraz ulepszenie sposobów ich rozwiązywania.


- 1 -

Diagnoza sytuacji

Na podstawie raportu badań „Alkohol i związane z nim problemy w województwie szczecińskim” Mirosława Grążela wynika, że w skali dawnego województwa szczecińskiego ilość wypijanego rocznie alkoholu przez jednego mieszkańca oscyluje w granicach 8-8,5 litra. W gminie Banie na jeden punkt sprzedaży napojów alkoholowych przypada średnio 151 mieszkańców.

Do podstawowych problemów alkoholowych należą:

1. Szkody występujące u osób pijących.

2. Szkody występujące u członków rodzin alkoholowych.

3. Naruszenie prawa i porządku publicznego pod wpływem alkoholu.

Około 204 osoby czyli 3 % ogólnej liczby mieszkańców gminy jest uzależniona od alkoholu
i wymaga natychmiastowej pomocy terapeutyczno - rehabilitacyjnej.

Uzależnienie prowadzi do uszkodzenia zdrowia, samozniszczenia, skrócenia życia o 15-20 lat.

Około 679 osób czyli 10 % ogólnej liczby mieszkańców Gminy to osoby nadmiernie pijące- bez cech uzależnienia, u których występują choroby somatyczne. Kilkadziesiąt młodych ludzi w gminie nadużywa alkoholu szkodząc sobie i stanowią zagrożenie dla innych. Obniżył się wiek inicjacji alkoholowej do 11 roku życia. W kilkudziesięciu rodzinach - u dorosłych członków występują zaburzenia psychosomatyczne i zaburzenia emocjonalne- osoby te wymagają specjalistycznej pomocy terapeutycznej. Kilkadziesiąt dzieci pochodzących z tzw. rodzin alkoholicznych odnosi szkody zdrowotne, rozwojowe, emocjonalne, materialne, często bardzo trudne do usunięcia i długotrwałe. Dzieci te również wymagają specjalistycznej pomocy.


Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach udzielił w 2002 roku pomocy kilkudziesięciu rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej z powodu występowania problemów alkoholowych.
Jak wynika z informacji Rewiru Dzielnicowych w Baniach w 2002 roku na terenie Gminy Banie odnotowano:
- 36 przestępstw popełnionych przez osoby nietrzeźwe/ wzrost o 7 przestępstw
w porównaniu do 2001roku-wliczono też w 2002roku przestępstwa z art. 178a-
jazda pojazdem pod wpływem alkoholu/ ,

skierowano - 4 wnioski do kolegium za wybryki chuligańskie/ spadek o 22 wnioski
w porównaniu do 2001roku/ ,

podjęto - 60 interwencji domowych spowodowanych przez osoby nietrzeźwe/ spadek
o 1 interwencję w porównaniu do 2001roku/,

podjęto - 4 interwencje w miejscach publicznych spowodowanych przez osoby nietrzeźwe
/ spadek o 27 interwencji w porównaniu do 2001roku/ ,

spowodowano - 1 wypadek spowodowany przez osoby nietrzeźwe /spadek o 1 wypadek
w porównaniu do 2001roku./
- nieletnich nietrzeźwych nie zatrzymano.

- 2 -

W związku z tym Rada Gminy Banie ustala na 2004 rok następujące kierunki działania:

I. W zakresie zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu:
1. Dofinansowywanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla lekarzy podstawowej opieki
zdrowotnej w zakresie stosowania w praktyce lekarskiej metody wczesnego
rozpoznawania i szybkiej interwencji wobec pacjentów nadużywających alkoholu.
2. Współpraca z poradnią odwykową w powiecie.
3. Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie organizowania
specjalistycznego poradnictwa.
4. Praca z osobami uzależnionymi od alkoholu.

II. W zakresie udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe

i przemoc, pomocy psychospołecznej i prawnej.
1. Prowadzenie punktu Informacyjno-Konsultacyjnego.
2. Prowadzenie i finansowanie świetlic środowiskowych, środowiskowych świetlic
socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży w Baniach, w Lubanowie, Babinku,
w Swobnicy, w Sosnowie oraz zorganizowanie świetlicy środowiskowej w Kunowie.
Finansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pracy terapeutycznej

oraz dofinansowanie do studiów podyplomowych dających pełne kwalifikacje do prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych dla kadry zatrudnionej w tych świetlicach. Doposażenie świetlic w pomoce i sprzęt niezbędny do prowadzenia świetlic.

3. Finansowanie i wspieranie półkolonii letnich i zimowych oraz obozów terapeutycznych
dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych.

III. W zakresie prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej ,
w szczególności dla dzieci i młodzieży.
1. Organizowanie i finansowanie szkolnych programów profilaktycznych .
2. Udział w ogólnopolskich kampaniach medialnych. Systematyczne prowadzenie edukacji
społeczności lokalnej na tematy związane z profilaktyką problemów alkoholowych oraz
organizowanie kampanii edukacyjnych z wykorzystaniem ulotek i materiałów
o tematyce alkoholowej.
3.Inicjowanie i wspieranie różnorodnych form kształcenia w dziedzinie profilaktyki dla
pedagogów szkolnych, nauczycieli i wychowawców.
4.Tworzenie bazy do działalności profilaktycznej wśród dzieci i młodzieży.

a) finansowanie trwałych rozwiązań w zakresie urządzeń sportowych i rekreacyjnych,
b) wspieranie form spędzania wolnego czasu oraz zajęć pozalekcyjnych.
5.Współpraca z organizacjami pozarządowymi w celu promocji zdrowia i propagowania
trzeźwych obyczajów.
6.Organizowanie konkursów i wystaw z zakresu profilaktyki alkoholowej.
7. Organizowanie badań, sondaży i opinii pozwalających ocenić aktualny stan problemów
alkoholowych.

IV. W zakresie wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych,
służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych
.
1. Wspieranie materialne, edukacyjne, lokalowe i osobowe organizacji pozarządowych,
stowarzyszeń i fundacji pracujących na rzecz przeciwdziałania problemom alkoholowym.

- 3 -

V. W zakresie przestrzegania zasad wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz kontrolowanie przestrzegania zasad obro
tu tymi napojami.
1.Prowadzenie kampanii informacyjnych służących zapoznaniu mieszkańców gminy
z regulacjami dotyczącymi problematyki alkoholowej.
2.Organizowanie szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych.
3.Wydawanie opinii w sprawie wydania i cofania zezwolenia na sprzedaż tych napojów.
4. Podejmowanie działań kontrolnych w stosunku do podmiotów handlujących alkoholem.
5.Występowanie do organów ścigania i sądów w sprawach związanych z łamaniem ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych inicjują
i podejmują działania służące realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Oczekiwane korzyści z realizacji Programu

Skuteczna realizacja programu przyniesie korzyści takie jak:
1.Efekty ekonomiczne:
Straty ekonomiczne spowodowane nadużywaniem alkoholu szacuje się w krajach Unii Europejskiej w wysokości 6 % produktu krajowego brutto /”Monitor problemów alkoholowych Nr 1” Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych/.
W naszym kraju straty te można oszacować znacznie wyżej w związku z rozpowszechnieniem bardziej destrukcyjnych wzorów picia. Realizacja programu może przynieść wymierne korzyści w takich sferach jak:
- zmniejszenie wydatków na opiekę zdrowotną,
- wzrost produktywności pracowników,

- zmniejszenie wydatków na pomoc społeczną i renty,
- zwiększenie efektywności wydatków na edukację,

- poprawa zasobów materialnych gospodarstw rodzinnych,
- zmniejszenie wydatków związanych z wymiarem sprawiedliwości.

2.Efekty zdrowotne.
Trudne do precyzyjnego oszacowania korzyści, to przede wszystkim zmniejszenie ilości uszkodzeń ciała spowodowanych wypadkami przy pracy, na drogach i w domu, obniżenie śmiertelności i ryzyka zachorowań oraz podwyższenie sprawności psychofizycznej.

3. Poprawa jakości życia.
Efekty te obejmują między innymi zmniejszenie indywidualnych zagrożeń ekonomicznych wynikających z picia, poprawę kondycji psychicznej i moralnej oraz zwiększenie stabilności
i bezpieczeństwa środowiska rodzinnego.
- 4 -

PLAN PRACY GMINNEJ KOMISJI

ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

PROBLEMATYKA

FORMY POMOCY

TERMIN REALIZACJI

WYKONAWCY

zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu

1.Dofinansowywanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie stosowania w praktyce lekarskiej metody wczesnego rozpoznawania i szybkiej interwencji wobec pacjentów nadużywających alkoholu.
2. Współpraca z poradnią odwykową w powiecie.
3. Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie organizowania specjalistycznego poradnictwa.
4.Praca z osobami uzależnionymi od alkoholu

cały rok

-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

-Policja

-Dyrektorzy Szkół

Gmina Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- NZOZ „Panaceum”Banie

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe

i przemoc, pomocy psychospołecznej i prawnej

1. Prowadzenie punktu Informacyjno-Konsultacyjnego
2. Prowadzenie i finansowanie świetlic środowiskowych , środowiskowych świetlic
socjoterapeutycznych w Baniach, w Lubanowie, w Babinku ,w Swobnicy, w Sosnowie oraz zorganizowanie świetlicy środowiskowej w Kunowie dla dzieci i młodzieży. Finansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pracy terapeutycznej oraz dofinansowanie do studiów podyplomowych dających pełne kwalifikacje do prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych dla kadry zatrudnionej w tych świetlicach. Doposażenie świetlic w pomoce i sprzęt niezbędny do prowadzenia świetlic.
3. Finansowanie i wspieranie półkolonii letnich i zimowych oraz obozów terapeutycznych
dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych.

Cały rok

-szkoły

-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu,

-organizacje kościelne

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej ,

w szczególności dla dzieci i młodzieży

1. Organizowanie i finansowanie szkolnych programów profilaktycznych.
2. Udział w ogólnopolskich kampaniach medialnych. Systematyczne prowadzenie edukacji
społeczności lokalnej na tematy związane z profilaktyką problemów alkoholowych oraz
organizowanie kampanii edukacyjnych z wykorzystaniem ulotek i materiałów o tematyce alkoholowej.

3.Inicjowanie i wspieranie różnorodnych form kształcenia w dziedzinie profilaktyki dla
pedagogów szkolnych, nauczycieli i wychowawców.

4.Tworzenie bazy do działalności profilaktycznej wśród dzieci i młodzieży:

a/ finansowanie trwałych rozwiązań w zakresie urządzeń sportowych i rekreacyjnych,
rekreacyjnych/
b/wspieranie form spędzania wolnego czasu oraz zajęć pozalekcyjnych.

5.Współpraca z organizacjami pozarządowymi w celu promocji zdrowia i propagowania
trzeźwych obyczajów.
6.Organizowanie konkursów i wystaw z zakresu profilaktyki alkoholowej.
7. Organizowanie badań, sondaży i opinii

pozwalających ocenić aktualny stan problemów
alkoholowych.

Cały rok

-Szkoły,

-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

1. Wspieranie materialne, edukacyjne, lokalowe i osobowe organizacji pozarządowych,
stowarzyszeń i fundacji pracujących na rzecz przeciwdziałania problemom
alkoholowym.

Wg potrzeb

-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

przestrzeganie zasad wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kontrolowanie przestrzegania zasad obrotu tymi napojami

1.Prowadzenie kampanii informacyjnych służących zapoznaniu mieszkańców gminy z regulacjami dotyczącymi problematyki alkoholowej.
2.Organizowanie szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych
3.Wydawanie opinii w sprawie wydania i cofania zezwolenia na sprzedaż tych napojów.
4. podejmowanie działań kontrolnych w stosunku do podmiotów handlujących alkoholem
5.Występowanie do organów ścigania i sądów w sprawach związanych z łamaniem ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Wg potrzeb

-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

-Policja

PRELIMINARZ WYDATKÓW NA 2004 r.

Dział

Rozdział

851

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

(wynagrodzenia dla członków komisji za posiedzenia komisji)1.500

4040

składki na ubezpieczenie społeczne( za osoby prowadzące świetlice opiekuńcze, programy profilaktyczne)4.000

4120

Składki na Fundusz Pracy

(za osoby prowadzące świetlice opiekuńcze, programy profilaktyczne)500

4210

Zakup materiałów i wyposażenia
(zakup materiałów biurowych, zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia świetlic opiekuńczych, zakup materiałów na konkursy i imprezy o tematyce profilaktycznej itp.)


18.000

4220

Zakup środków żywności
zakup żywności dla dzieci biorących udział w zajęciach świetlic opiekuńczych, zakup żywności na organizowane imprezy o tematyce profilaktycznej itp.)


8.000

4240

Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek

(zakup pomocy naukowych, materiałów na programy profilaktyczne organizowane w szkołach ,


2.000

4300

zakup usług pozostałych

( wynagrodzenie dla osób prowadzących zajęcia w świetlicach opiekuńczych, dowóz dzieci na obozy i kolonie z programem profilaktycznym, opłaty za kolonie i obozy z programem profilaktycznym, opłaty za programy profilaktyczne, zakup biletów na imprezy o tematyce profilaktycznej)


33.000

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

18.000

RAZEM

85.000

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 07-01-2004 09:49:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 07-01-2004
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 07-01-2004 09:49:51