Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Formularz Skargi/ wniosku

Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków

Wójt Gminy Banie przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtorki,
w godzinach 15.00 - 16.00 (po uprzednim uzgodnieniu terminu w sekretariacie, tel. (091)4 166 381).  w sprawach skarg i wniosków każdego dnia w godzinach pracy. 
Skargi i wnioski zgłaszane ustnie do protokołu przyjmowane są w sekretariacie w Urzędzie Gminy Banie przy ul. Skośnej 6, 74-110 Banie, w pokoju nr 15.
Godziny urzędowania: poniedziałek-piątek: 7.00 – 15.00.
Przyjmujący skargę lub wniosek pracownik sporządza protokół, który zawiera: datę przyjęcia skargi (wniosku), imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby zgłaszającej, a także zwięzły opis treści sprawy. Po sporządzeniu protokół jest odczytywany i podpisywany przez skarżącego (wnioskodawcę) oraz urzędnika, który go spisał.

Przedmiot skargi  / wniosku.

Przedmiotem skargi może być w szczególności:
• zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników,
• naruszenie praworządności lub interesów skarżących,
• przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności:
• sprawy ulepszenia organizacji,
• wzmocnienia praworządności,
• usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom,
• ochrony własności,
• lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania. 

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Przepisy prawne regulujące postępowanie w sprawach skarg i wniosków

Zgodnie z art. 63 Konstytucji każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą, do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi
z zakresu administracji publicznej.
Tryb rozpatrywania petycji, skarg i wniosków określają:
• przepisy Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
• rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz.46).

Organy właściwe do rozpatrywania skarg

Skargi i wnioski należy składać do organów właściwych do ich rozpatrzenia.
Zgodnie z art. 229  ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności:
1. rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa - wojewoda, a w zakresie spraw finansowych - regionalna izba obrachunkowa,
2. organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych
w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – wojewoda lub organ wyższego stopnia,
3. wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 - rada gminy,
4. zarządu powiatu oraz starosty, a także kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 - rada powiatu,
5. zarządu i marszałka województwa, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 - sejmik województwa,
6. wojewody w sprawach podlegających rozpatrzeniu według kodeksu - właściwy minister, a w innych sprawach - Prezes Rady Ministrów,
7. innego organu administracji rządowej, organu przedsiębiorstwa państwowego lub innej państwowej jednostki organizacyjnej - organ wyższego stopnia lub sprawujący bezpośredni nadzór,
8. ministra - Prezes Rady Ministrów,
9. organu centralnego i jego kierownika - organ, któremu podlega.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Formularz skargi i wniosku.docx (DOCX, 10.64Kb) 2013-02-15 07:54:47 3129 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 15-02-2013 07:54:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 15-02-2013
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 29-11-2022 12:52:05