Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr V/51/03


Uchwała Nr V/51/03
Rady Gminy Banie
z dnia 14 lutego 2003 r.

w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości, a także ich wydzierżawiania i wynajmowania przez gminę.

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806) Rada Gminy uchwala, co następuje:

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. Uchwała reguluje zasady nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż 3 lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej.

§ 2. Gospodarkę nieruchomościami stanowiącymi własność gminy prowadzi Wójt Gminy w oparciu o przepisy prawa, w tym ustawę z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, kodeksu cywilnego oraz unormowania wynikające z niniejszej uchwały.


Rozdział 2
Nabywanie nieruchomości

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do nabywania nieruchomości na cele budownictwa mieszkaniowego, infrastruktury komunalnej oraz realizację innych celów publicznych.


Rozdział 3
Zbywanie nieruchomości

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do zbywania nieruchomości przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele budownictwa mieszkaniowego i mieszkalno - usługowego, w formie sprzedaży lub oddawania gruntu w użytkowanie wieczyste.

§ 5. 1. Przy zbywaniu nieruchomości należy do ceny wywoławczej nieruchomości doliczać koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży
2. Na poczet kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia mogą być pobierane zaliczki, nie więcej jednak niż 50% przewidywanych kosztów.

§ 6. Zbycie nieruchomości po wyczerpaniu drogi przetargowej po cenie niższej niż 40% ich wartości wymaga zgody Rady Gminy.

§ 7. W uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy na wniosek nabywcy może wyrazić zgodę na przesunięcie terminu płatności raty należnej z tytułu nabycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

§ 8. Stawka procentowa opłat z tytułu użytkowania wieczystego wynosi:
1) pierwsza opłata 20 % ceny nieruchomości gruntowej;
2) opłaty roczne według stawek określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

§ 9. Gminnym jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej Wójt Gminy przekazuje nieruchomości w trwały zarząd na czas nieoznaczony, zwalniając z opłat.

§ 10. Zasady sprzedaży lokali mieszkalnych najemcom reguluje odrębna uchwała Rady Gminy.

Rozdział 4
Dzierżawa i najem nieruchomości

§ 11. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata.
2. Wydzierżawianie lub wynajmowanie nieruchomości może nastąpić w drodze bezprzetargowej przy czym w wypadku jeżeli więcej niż jedna osoba ubiega się o dzierżawę tej samej nieruchomości, ustalenie osoby dzierżawcy następuje w drodze przetargu.
3. Umowy na dzierżawę gruntów o powierzchni do 1 500 m2 mogą być zawierane na czas nieoznaczony.
4. Stawki czynszu ustala Wójt Gminy w drodze zarządzenia na dany rok budżetowy.

§ 12. 1. W umowach najmu i dzierżawy należy określić w szczególności:
1) cel, na jaki nieruchomość zostaje oddana w dzierżawę lub najem;
2) warunki aktualizacji czynszów.
2. Przy zmianie korzystania z nieruchomości (zmiana celu), może nastąpić odpowiednio zmiana wysokości czynszu, począwszy od 1-go dnia następnego miesiąca.
3. Miesięczny czynsz dzierżawy lub najmu płatny jest z góry w danym miesiącu, w terminie do dnia 10-go każdego miesiąca kalendarzowego.
4. Roczny czynsz dzierżawy lub najmu płatny jest do dnia 15 maja każdego roku kalendarzowego.

§ 13. 1. Dzierżawione grunty nie podlegają zabudowie trwałej.
2. Za wzniesione budynki i urządzenia jak również dokonanie trwałych nasadzeń bez pisemnej zgody Wójta Gminy, dzierżawcy nie przysługuje zwrot poniesionych nakładów w przypadku rozwiązania umowy.
3. W razie stwierdzenia, że dzierżawca korzysta z nieruchomości sprzecznie z wymogami prawidłowej gospodarki lub ją poddzierżawia osobie trzeciej bez pisemnej zgody wydzierżawiającego, umowę rozwiązuje się bez zachowania okresu wypowiedzenia.
4. Każdy rozpoczęty metr kwadratowy gruntu uważa się za pełny.

Rozdział 5
Postanowienia końcowe

§ 14. Zobowiązuje się Wójta Gminy do składania w I kwartale każdego roku kalendarzowego sprawozdania dotyczącego realizacji uchwały w zakresie nabywania i zbywania nieruchomości w minionym roku.

§ 15. Traci moc uchwała nr XXVIII/169/93 Rady Gminy w Baniach z dnia 29 grudnia 1993 r. w sprawie zasad nabywania i zbywania nieruchomości oraz lokali, a także ich wydzierżawiania przez gminę.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 25-06-2003 16:03:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 25-06-2003
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 25-06-2003 16:03:52