Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wytworzenie i dostawa energii cieplnej


Banie, 2007-08-21  

GK-341/8/2007  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Wytworzenie i dostawa energii cieplnej  

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 163, poz. 1164 z p. zm.) Gmina Banie zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Banie

ul. Skośna 6

74-110 Banie

www.bip.banie.pl

urzad@banie.pl

7:00 - 15:00  

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych  

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.bip.banie.pl  

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: w siedzibie zamawiającego pokój nr 6.  

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

wytworzenie i dostawa energii cieplnej w sezonach grzewczych

2007/08, 2008/09 i 2009/2010  

Wspólny Słownik Zamówień: 50721000-5  

Słownictwo główne

Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)

Główny przedmiot

Obsługa instalacji grzewczych

 

Dodatkowe przedmioty

 

 

#45  

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych  

VI. Termin wykonania zamówienia:

Sezon grzewczy 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010  

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

w przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.24 prawa zamówień publicznych, spełniający warunki określone w SIWZ 

VIII. Informacja na temat wadium:  

zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

Waga

Cena

100

#61 

X. Miejsce i termin składania ofert:  

Oferty należy składać do dnia: 2007-09-05 do godz. 10:00

w siedzibie zamawiającego

Gmina Banie

ul. Skośna 6

74-110 Banie

pokój nr 15  

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:  

Oferty zostaną otwarte dnia: 2007-09-05, o godz. 11:30

w siedzibie zamawiającego

Gmina Banie

ul. Skośna 6

74-110 Banie

pokój nr 9  

XII. Termin związania ofertą

 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2007-10-04  

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

 Nie dotyczy  

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów  

Nie dotyczy  

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna  

Nie dotyczy  

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:  

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr …….. dnia ……….. 

____________________________________

Kierownik Zamawiającego  

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenia.doc (DOC, 41.KB) 2007-08-23 12:39:33 41.KB 486 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc (DOC, 93KB)
Po terminie otwarcia ofert
2007-08-23 12:39:33 93KB 106 razy
2 siwz-zalaczniki.zip (ZIP, 31.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2007-08-23 12:41:03 31.KB 61 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 23-08-2007 12:39:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 23-08-2007
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 23-08-2007 12:41:57