Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o zamówieniu dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Remont dachu budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Baniach


Banie, 2007-08-14  

GK-341/7/2007 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GK-341/7/2007. Nazwa zadania: Remont dachu budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Baniach  

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 163, poz. 1164 z p. zm.) Gmina Banie zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Banie / Urząd Gminy

Skośna 6

74-110 Banie

www.bip.banie.pl

urzad@banie.pl

7:00 - 15: 00  

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych  

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.bip.banie.pl  

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: w Urzędzie Gminy w Baniach, ul. Skośna 6, 74-110 Banie , pokój nr 6.  

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Remont dachu budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Baniach

Zakres remontu obejmuje:

- wymiana rynien - 54,7 m

- wymiana rur spustowych - 37,5 m

- wykonanie obróbek - 71,85 m 2

- pokrycie dachu papą termozgrzewalna - 435,01 m 2

- demontaż i montaż istniejących wsporników instalacji odgromowej - 72 szt

- demontaż i montaż istniejących przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej - 134 m

- przemurowanie kominów - 1,5 m3

- wykonanie tynków - 38,49 m2  

Wspólny Słownik Zamówień: 45261400-8  

Szczegółowy zakres zawarty w przedmiarze robót  

#45

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych  

VI. Termin wykonania zamówienia:

30 dni od dnia podpisania umowy  

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

w przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni za podstawie art. 24. ust 1 i 2 Prawa zamówień publicznych, spełniający warunki określone w SIWZ  

VIII. Informacja na temat wadium:  

zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

 

 

 

 #61

Nazwa kryterium

Waga

Cena

100

 X. Miejsce i termin składania ofert:  

Oferty należy składać do dnia: 2007-09-05 do godz. 10:00

w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy

ul. Skośna 6

74-110 Banie

pokój nr 15  

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:  

Oferty zostaną otwarte dnia: 2007-09-05, o godz. 10:30

w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy

ul. Skośna 6

74-110 Banie

pokój nr 9

XII. Termin związania ofertą

30 dni od ostatecznego terminu składania ofert  

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie dotyczy  

____________________________________

Kierownik Zamawiającego 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.doc (DOC, 40KB) 2007-08-16 13:39:58 40KB 443 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 formularz_cenowy.doc (DOC, 50.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2007-08-16 13:40:15 50.KB 42 razy
2 oswiadczenie.doc (DOC, 23KB)
Po terminie otwarcia ofert
2007-08-16 13:41:27 23KB 23 razy
3 przedmiar_robot.doc (DOC, 99KB)
Po terminie otwarcia ofert
2007-08-16 13:41:36 99KB 41 razy
4 formularz_ofertowy.doc (DOC, 33KB)
Po terminie otwarcia ofert
2007-08-16 13:41:07 33KB 26 razy
5 umowa-projekt.doc (DOC, 71.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2007-08-16 13:41:50 71.KB 42 razy
6 specyfikacja.doc (DOC, 90.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2007-08-16 13:39:58 90.KB 62 razy
Udzielenie zamówienia
1 og_oszenie_o_zawarciu_umowy.doc (DOC, 23KB) 2007-09-21 10:59:17 23KB 464 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 16-08-2007 13:39:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 16-08-2007
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 21-09-2007 10:59:17