Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „ opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie obrębu Banie 2 i Banie 5, gmina Banie”


Banie, dnia 19 czerwca 2007 r.

WÓJT GMINY  

GK-341/4/2007

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości od 14000 do 211000 EURO

na „ opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie

obrębu Banie 2 i Banie 5, gmina Banie”

1. Nazwa i adres zamawiającego:Gmina Banie- Urząd Gminy w Baniach,74-110 Banie, ul. Skośna 6, tel. (091)4166381, fax. (091) 4166353

2. Osoba upoważniona do kontaktów z wykonawcami:

Józef Gurdała - Urząd Gminy w Baniach pokój nr 6

3. Określenie trybu zamówienia:

tryb przetargu nieograniczonego o wartości do 60.000 EURO.4. Adres strony internetowej na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.bip.banie.pl

lub osobiście w siedzibie zamawiającego pokój nr 6 w godz. 800 do 1500

5 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie obrębu Banie 2 i Banie 5 , obszarowo (ok103 ha) zgodnego z załącznikiem do podjętej uchwały Nr V/34/07 Rady Gminy Banie z dnia 26 lutego 2007 r.:, Kod CPV: 74251000-3 - usługi planowania przestrzennegowraz z:a) wykonaniem ekofizjografi,b) wykonaniem prognozy oddziaływania na środowisko,c) wykonaniem prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego,d) wskazaniem sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej i zasadach ich finansowania,6.1 Plan będący przedmiotem zamówienia należy opracować w wersji elektronicznej oraz w postaci drukowanej w następującej ilości egzemplarzy:

- projekt planu z prognozą oddziaływania na środowisko do wewnętrznego opiniowania - w 4 egz.

 • projekt planu z prognozą oddziaływania na środowisko- w 4 egz.

 • projekt planu z prognozą oddziaływania na środowisko do uzgodnienia - w ilości odpowiednio do

wymogów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym + 1 egz.

 • projekt planu z prognozą oddziaływania na środowisko do wyłożenia - w 2 egz.

 • projekt planu do uchwalenia - w 5 egz.

 • prognoza skutków finansowych uchwalenia planu - w 2 egz.

 • projekt planu do publikacji - w 2 egz.

 • opracowanie ekofizjograficzne - w 2 egz.

 • opinie urbanistyczne, wyjaśnienia itp. - w 1 egz.

6.2 Załączniki graficzne do planu i prognozy oddziaływania na środowisko Wykonawca przekaże:

 • do wewnętrznego opiniowania, do uzgodnienia, do uchwalenia - w pomniejszonej skali (format A.3);

 • do wyłożenia oraz do uchwalenia planu przez Radę Gminy - w oryginalnej skali (1:1000);

 • do publikacji - w oryginalnej skali, podzielony na arkusze formatu A.4.

 

 

 

7.Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 8.Termin wykonania zamówienia: Pożądany termin wykonania zamówienia: 12 -miesięcy od dnia podpisania umowy 9.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

 1. w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t Dz.U.Nr 164 poz. 1163 z 2006r.) oraz spełniający dodatkowe warunki, określone szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 2. zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów, metodą „spełnia - nie spełnia” co oznacza, że brak jednego z wymaganych dokumentów lub nie spełnienie wymaganych warunków spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania, a oferta zostanie odrzucona.

10. Informacja na temat wadium:Zamawiający odstępuje od wniesienia wadium

11.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: a) cena oferty- 100 %12.Miejsce i termin składania ofert:Oferty należy złożyć w terminie do dnia 6 lipca2007 r do godz. 1000 w Urząd Gminy w Baniach, pokój nr 15 13. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte w dniu 6 lipca 2007 r. o godz. 1030 w Urzędzie Gminy w Baniach, pokój nr 9

14. Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert

WÓJT

Teresa Sadowska 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_2707.doc (DOC, 39KB) 2007-06-20 13:05:02 39KB 735 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc (DOC, 76KB)
Po terminie otwarcia ofert
2007-06-20 13:05:02 76KB 95 razy
2 siwz_zal.zip (ZIP, 82.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2007-06-20 13:07:36 82.KB 46 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 20-06-2007 13:05:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 20-06-2007
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 20-06-2007 13:08:09