Wytworzenie i dostawa energii cieplnej


Banie, 2007-08-21  

GK-341/8/2007  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Wytworzenie i dostawa energii cieplnej  

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 163, poz. 1164 z p. zm.) Gmina Banie zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Banie

ul. Skośna 6

74-110 Banie

www.bip.banie.pl

urzad@banie.pl

7:00 - 15:00  

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych  

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.bip.banie.pl  

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: w siedzibie zamawiającego pokój nr 6.  

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

wytworzenie i dostawa energii cieplnej w sezonach grzewczych

2007/08, 2008/09 i 2009/2010  

Wspólny Słownik Zamówień: 50721000-5  

Słownictwo główne

Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)

Główny przedmiot

Obsługa instalacji grzewczych

 

Dodatkowe przedmioty

 

 

#45  

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych  

VI. Termin wykonania zamówienia:

Sezon grzewczy 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010  

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

w przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.24 prawa zamówień publicznych, spełniający warunki określone w SIWZ 

VIII. Informacja na temat wadium:  

zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

Waga

Cena

100

#61 

X. Miejsce i termin składania ofert:  

Oferty należy składać do dnia: 2007-09-05 do godz. 10:00

w siedzibie zamawiającego

Gmina Banie

ul. Skośna 6

74-110 Banie

pokój nr 15  

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:  

Oferty zostaną otwarte dnia: 2007-09-05, o godz. 11:30

w siedzibie zamawiającego

Gmina Banie

ul. Skośna 6

74-110 Banie

pokój nr 9  

XII. Termin związania ofertą

 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2007-10-04  

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

 Nie dotyczy  

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów  

Nie dotyczy  

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna  

Nie dotyczy  

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:  

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr …….. dnia ……….. 

____________________________________

Kierownik Zamawiającego  

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenia.doc (DOC, 41.KB) 2007-08-23 12:39:33 41.KB 382 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc (DOC, 93KB) Po terminie otwarcia ofert 2007-08-23 12:39:33 93KB 105 razy
2 siwz-zalaczniki.zip (ZIP, 31.KB) Po terminie otwarcia ofert 2007-08-23 12:41:03 31.KB 60 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 23-08-2007 12:39:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 23-08-2007
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 23-08-2007 12:41:57