Ogłoszenie o zamówieniu dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Remont dachu budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Baniach


Banie, 2007-08-14  

GK-341/7/2007 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GK-341/7/2007. Nazwa zadania: Remont dachu budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Baniach  

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 163, poz. 1164 z p. zm.) Gmina Banie zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Banie / Urząd Gminy

Skośna 6

74-110 Banie

www.bip.banie.pl

urzad@banie.pl

7:00 - 15: 00  

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych  

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.bip.banie.pl  

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: w Urzędzie Gminy w Baniach, ul. Skośna 6, 74-110 Banie , pokój nr 6.  

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Remont dachu budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Baniach

Zakres remontu obejmuje:

- wymiana rynien - 54,7 m

- wymiana rur spustowych - 37,5 m

- wykonanie obróbek - 71,85 m 2

- pokrycie dachu papą termozgrzewalna - 435,01 m 2

- demontaż i montaż istniejących wsporników instalacji odgromowej - 72 szt

- demontaż i montaż istniejących przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej - 134 m

- przemurowanie kominów - 1,5 m3

- wykonanie tynków - 38,49 m2  

Wspólny Słownik Zamówień: 45261400-8  

Szczegółowy zakres zawarty w przedmiarze robót  

#45

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych  

VI. Termin wykonania zamówienia:

30 dni od dnia podpisania umowy  

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

w przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni za podstawie art. 24. ust 1 i 2 Prawa zamówień publicznych, spełniający warunki określone w SIWZ  

VIII. Informacja na temat wadium:  

zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

 

 

 

 #61

Nazwa kryterium

Waga

Cena

100

 X. Miejsce i termin składania ofert:  

Oferty należy składać do dnia: 2007-09-05 do godz. 10:00

w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy

ul. Skośna 6

74-110 Banie

pokój nr 15  

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:  

Oferty zostaną otwarte dnia: 2007-09-05, o godz. 10:30

w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy

ul. Skośna 6

74-110 Banie

pokój nr 9

XII. Termin związania ofertą

30 dni od ostatecznego terminu składania ofert  

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie dotyczy  

____________________________________

Kierownik Zamawiającego 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.doc (DOC, 40KB) 2007-08-16 13:39:58 40KB 338 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 formularz_cenowy.doc (DOC, 50.KB) Po terminie otwarcia ofert 2007-08-16 13:40:15 50.KB 41 razy
2 oswiadczenie.doc (DOC, 23KB) Po terminie otwarcia ofert 2007-08-16 13:41:27 23KB 22 razy
3 przedmiar_robot.doc (DOC, 99KB) Po terminie otwarcia ofert 2007-08-16 13:41:36 99KB 40 razy
4 formularz_ofertowy.doc (DOC, 33KB) Po terminie otwarcia ofert 2007-08-16 13:41:07 33KB 25 razy
5 umowa-projekt.doc (DOC, 71.KB) Po terminie otwarcia ofert 2007-08-16 13:41:50 71.KB 41 razy
6 specyfikacja.doc (DOC, 90.KB) Po terminie otwarcia ofert 2007-08-16 13:39:58 90.KB 61 razy
Udzielenie zamówienia
1 og_oszenie_o_zawarciu_umowy.doc (DOC, 23KB) 2007-09-21 10:59:17 23KB 354 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 16-08-2007 13:39:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 16-08-2007
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 21-09-2007 10:59:17