Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie obrębu Banie 2 i Banie 5, gmina Banie


Banie, dnia 26 lipca 2007 r.  

GK-341/6/2007

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na „ opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie

obrębu Banie 2 i Banie 5, gmina Banie”

1. Nazwa i adres zamawiającego:Gmina Banie- Urząd Gminy w Baniach,74-110 Banie, ul. Skośna 6, tel. (091)4166381, fax. (091) 4166353

2. Osoba upoważniona do kontaktów z wykonawcami:

Józef Gurdała - Urząd Gminy w Baniach pokój nr 6

3. Określenie trybu zamówienia:

tryb przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust 8 Prawa zamówień publicznych

4. Adres strony internetowej na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.bip.banie.pl

lub osobiście w siedzibie zamawiającego pokój nr 6 w godz. 800 do 1500

5 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie obrębu Banie 2 i Banie 5 , obszarowo (ok103 ha) zgodnego z załącznikiem do podjętej uchwały Nr V/34/07 Rady Gminy Banie z dnia 26 lutego 2007 r.:, Kod CPV: 74251000-3 - usługi planowania przestrzennegowraz z:a) wykonaniem ekofizjografi,b) wykonaniem prognozy oddziaływania na środowisko,c) wykonaniem prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego,d) wskazaniem sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej i zasadach ich finansowania,6.1 Plan będący przedmiotem zamówienia należy opracować w wersji elektronicznej oraz w postaci drukowanej w następującej ilości egzemplarzy:

- projekt planu z prognozą oddziaływania na środowisko do wewnętrznego opiniowania - w 4 egz.

 • projekt planu z prognozą oddziaływania na środowisko- w 4 egz.

 • projekt planu z prognozą oddziaływania na środowisko do uzgodnienia - w ilości odpowiednio do

wymogów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym + 1 egz.

 • projekt planu z prognozą oddziaływania na środowisko do wyłożenia - w 2 egz.

 • projekt planu do uchwalenia - w 5 egz.

 • prognoza skutków finansowych uchwalenia planu - w 2 egz.

 • projekt planu do publikacji - w 2 egz.

 • opracowanie ekofizjograficzne - w 2 egz.

 • opinie urbanistyczne, wyjaśnienia itp. - w 1 egz.

6.2 Załączniki graficzne do planu i prognozy oddziaływania na środowisko Wykonawca przekaże:

 • do wewnętrznego opiniowania, do uzgodnienia, do uchwalenia - w pomniejszonej skali (format A.3);

 • do wyłożenia oraz do uchwalenia planu przez Radę Gminy - w oryginalnej skali (1:1000);

 • do publikacji - w oryginalnej skali, podzielony na arkusze formatu A.4.  

7.Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 8.Termin wykonania zamówienia: Pożądany termin wykonania zamówienia: 12 -miesięcy od dnia podpisania umowy 9.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

 1. w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t Dz.U.Nr 164 poz. 1163 z 2006r.) oraz spełniający dodatkowe warunki, określone szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 2. zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów, metodą „spełnia - nie spełnia” co oznacza, że brak jednego z wymaganych dokumentów lub nie spełnienie wymaganych warunków spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania, a oferta zostanie odrzucona.

10. Informacja na temat wadium:Zamawiający odstępuje od wniesienia wadium

11.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: a) cena oferty- 100 %12.Miejsce i termin składania ofert:Oferty należy złożyć w terminie do dnia 3 sierpnia r do godz. 1000 w Urząd Gminy w Baniach, pokój nr 15 13. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostana otwarte w dniu 3 sierpnia 2007 r. o godz. 1030 w Urzędzie Gminy w Baniach, pokój nr 9

14. Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert 

 

WÓJT GMINY

Teresa Sadowska 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_2707.doc (DOC, 39KB) 2007-07-26 12:56:35 39KB 444 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc (DOC, 70KB) Po terminie otwarcia ofert 2007-07-26 12:56:35 70KB 85 razy
2 siwz_zalaczniki-plan.zip (ZIP, 82.KB) Po terminie otwarcia ofert 2007-07-26 12:57:49 82.KB 37 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 26-07-2007 12:56:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 26-07-2007
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 26-07-2007 12:59:12