Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji ulic Skośnej, Krótkiej, Różanej, Mostowej, Jagiellońskiej, Strzeleckiej, Witosa, Gdańskiej i Polnej. na potrzeby Wójt Gminy Banie


OC - 7041/2/2007

Banie, 2007-06-01

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji ulic Skośnej, Krótkiej, Różanej, Mostowej, Jagiellońskiej, Strzeleckiej, Witosa, Gdańskiej i Polnej. na potrzeby Wójt Gminy Banie. Nr sprawy: OC - 7041/1/2007.

Działając na podstawie art. 4a ust. 2 oraz art. 41 Pzp Wójt Gminy Banie zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Wójt Gminy Banie

Skośna 6

74 - 110 Banie

www.bip.banie.pl

urzad@banie.pl

pon. 8:00 - 16:00, pozostałe dni 7:00 - 15:00

2) Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.bip.banie.pl

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: w Urzędzie Gminy Banie za odpłatnością 20 zł lub za zaliczeniem pocztowym.

.

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji ulic Skośnej,Krótkiej, Różanej, Mostowej, Jagiellońskiej, Strzeleckiej, Witosa, Gdańskiej i Polnej.

( łączna długość 2 325 m) wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz podziałem zadania na etapy realizacji.

Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV

Słownictwo główne

Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)

Główny przedmiot

74232200-6

Dodatkowe przedmioty

#61

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia:

        1. do 30 października 2007 r. - Projekt budowlany, opracowanie kosztorysowe i wniosek o wydanie pozwolenia na budowę

        2. do 20 grudnia 2007 r. - Pozwolenie na budowę

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Szczegółowe warunki udziału w niniejszym w postępowaniu:

1) Posiadanie uprawnień do projektowania w specjalności drogowej, instalacyjnej w zakresie niezbędnym do projektowania odwodnień drogowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi, w zakresie projektowania sieci kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami towarzyszącymi w zakresie projektowania sieci wodociągowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi lub dysponowanie osobami posiadającymi takie uprawnienia.

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu oraz podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek zawartych w art. 24, ust. 1 i 2 ustawy.

8) Informacja na temat wadium:

nie pobiera się

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

Waga

cena

100

#70

10) miejsce i termin składania ofert:

w siedzibie zamawiającego Wójt Gminy Banie

Skośna 6

74 - 110 Banie

pokój 15 ( sekretariat)

inne

do dnia 2007-06-20 do godz. 10:30

11) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.banie.pl

12) miejsce i termin otwarcia ofert:

w siedzibie zamawiającego Wójt Gminy Banie

Skośna 6

74 - 110 Banie

pokój 9

dnia 2007-06-20 o godz. 10:45.

13) termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2007-07-20

14) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

projekt umowy w SIWZ

15) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

informacje o dynamicznym systemie zakupów

adres strony internetowej

16) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

informacja o zastosowaniu aukcji elektronicznej

adres strony internetowej

Banie, dnia 01.06.2007 r.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.doc (DOC, 41KB) 2007-06-01 14:21:36 41KB 465 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc (DOC, 183KB)
Po terminie otwarcia ofert
2007-06-01 14:21:36 183KB 66 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 01-06-2007 14:21:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 01-06-2007
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 01-06-2007 14:21:36