Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji ulic Skośnej, Krótkiej, Różanej, Mostowej, Jagiellońskiej, Strzeleckiej, Witosa, Gdańskiej i Polnej. na potrzeby Wójt Gminy Banie


OC - 7041/2/2007

Banie, 2007-06-01

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji ulic Skośnej, Krótkiej, Różanej, Mostowej, Jagiellońskiej, Strzeleckiej, Witosa, Gdańskiej i Polnej. na potrzeby Wójt Gminy Banie. Nr sprawy: OC - 7041/1/2007.

Działając na podstawie art. 4a ust. 2 oraz art. 41 Pzp Wójt Gminy Banie zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Wójt Gminy Banie

Skośna 6

74 - 110 Banie

www.bip.banie.pl

urzad@banie.pl

pon. 8:00 - 16:00, pozostałe dni 7:00 - 15:00

2) Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.bip.banie.pl

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: w Urzędzie Gminy Banie za odpłatnością 20 zł lub za zaliczeniem pocztowym.

.

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji ulic Skośnej,Krótkiej, Różanej, Mostowej, Jagiellońskiej, Strzeleckiej, Witosa, Gdańskiej i Polnej.

( łączna długość 2 325 m) wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz podziałem zadania na etapy realizacji.

Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV

Słownictwo główne

Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)

Główny przedmiot

74232200-6

Dodatkowe przedmioty

#61

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia:

        1. do 30 października 2007 r. - Projekt budowlany, opracowanie kosztorysowe i wniosek o wydanie pozwolenia na budowę

        2. do 20 grudnia 2007 r. - Pozwolenie na budowę

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Szczegółowe warunki udziału w niniejszym w postępowaniu:

1) Posiadanie uprawnień do projektowania w specjalności drogowej, instalacyjnej w zakresie niezbędnym do projektowania odwodnień drogowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi, w zakresie projektowania sieci kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami towarzyszącymi w zakresie projektowania sieci wodociągowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi lub dysponowanie osobami posiadającymi takie uprawnienia.

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu oraz podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek zawartych w art. 24, ust. 1 i 2 ustawy.

8) Informacja na temat wadium:

nie pobiera się

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

Waga

cena

100

#70

10) miejsce i termin składania ofert:

w siedzibie zamawiającego Wójt Gminy Banie

Skośna 6

74 - 110 Banie

pokój 15 ( sekretariat)

inne

do dnia 2007-06-20 do godz. 10:30

11) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.banie.pl

12) miejsce i termin otwarcia ofert:

w siedzibie zamawiającego Wójt Gminy Banie

Skośna 6

74 - 110 Banie

pokój 9

dnia 2007-06-20 o godz. 10:45.

13) termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2007-07-20

14) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

projekt umowy w SIWZ

15) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

informacje o dynamicznym systemie zakupów

adres strony internetowej

16) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

informacja o zastosowaniu aukcji elektronicznej

adres strony internetowej

Banie, dnia 01.06.2007 r.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.doc (DOC, 41KB) 2007-06-01 14:21:36 41KB 403 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc (DOC, 183KB) Po terminie otwarcia ofert 2007-06-01 14:21:36 183KB 64 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 01-06-2007 14:21:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 01-06-2007
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 01-06-2007 14:21:36