OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji ulic Skośnej, Krótkiej, Różanej, Mostowej, Jagiellońskiej, Strzeleckiej, Witosa, Gdańskiej i Polnej. na potrzeby Wójt Gminy Banie. Nr sprawy: OC - 7041/1/2007.

OC - 7041/1/2007

Banie, 2007-03-01

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji ulic Skośnej, Krótkiej, Różanej, Mostowej, Jagiellońskiej, Strzeleckiej, Witosa, Gdańskiej i Polnej. na potrzeby Wójt Gminy Banie. Nr sprawy: OC - 7041/1/2007.  

Działając na podstawie art. 4a ust. 2 oraz art. 41 Pzp Wójt Gminy Banie zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Wójt Gminy Banie

Skośna 6

74 - 110 Banie

www.bip.banie.pl

urzad@banie.pl

pon. 8:00 - 16:00, pozostałe dni 7:00 - 15:00  

2) Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro  

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.bip.banie.pl  

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: w Urzędzie Gminy Banie za odpłatnością 30 zł lub za zaliczeniem pocztowym.  

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji ulic Skośnej,Krótkiej, Różanej, Mostowej, Jagiellońskiej, Strzeleckiej, Witosa, Gdańskiej i Polnej.

( łączna długość 2 325 m) wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz podziałem zadania na etapy realizacji.  

Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV  

Słownictwo główne

Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)

Główny przedmiot

74232200-6

 

Dodatkowe przedmioty

 

 

#61

 

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych  

6) Termin wykonania zamówienia:

- max 3 m-ce od dnia podpisania umowy w zakresie opracowania kosztorysowego dokumentacji

- max 4 m-ce od dnia podpisania umowy w zakresie wykonania dokumentacji projektowej wraz z przygotowaniem wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę

- max 6 m-cy od dnia podpisania umowy w zakresie uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę  

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Szczegółowe warunki udziału w niniejszym w postępowaniu:

1) Posiadanie uprawnień do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej, instalacyjnej w zakresie niezbędnym do projektowania odwodnień drogowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi, w zakresie projektowania sieci kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami towarzyszącymi w zakresie projektowania sieci wodociągowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi lub dysponowanie osobami posiadającymi takie uprawnienia.

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu oraz podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek zawartych w art. 24, ust. 1 i 2 ustawy.  

8) Informacja na temat wadium:

nie pobiera się  

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  

Nazwa kryterium

Waga

cena

100

#70

 10) miejsce i termin składania ofert:

w siedzibie zamawiającego Wójt Gminy Banie

Skośna 6

74 - 110 Banie

pokój 15 ( sekretariat)

inne  

do dnia 2007-03-30 do godz. 10:30  

11) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.banie.pl  

12) miejsce i termin otwarcia ofert:  

w siedzibie zamawiającego Wójt Gminy Banie

Skośna 6

74 - 110 Banie

pokój 9  

dnia 2007-03-30 o godz. 10:45.  

13) termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2007-04-30  

14) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

projekt umowy w SIWZ

 15) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

informacje o dynamicznym systemie zakupów

adres strony internetowej  

16) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

informacja o zastosowaniu aukcji elektronicznej

adres strony internetowej 

____________________________________

Wójt Gminy Banie - Teresa Sadowska  

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.doc (DOC, 40.KB) 2007-03-02 15:32:53 40.KB 346 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_dokumentacji_projektowej.doc (DOC, 184KB) Po terminie otwarcia ofert 2007-03-02 15:32:53 184KB 48 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Odpowiedzi_13-03-2007.doc (DOC, 30.KB) 2007-03-15 12:59:10 30.KB 373 razy
2 Odpowiedz_na_zapytanie_oferenta.doc (DOC, 25KB) 2007-03-23 16:06:44 25KB 378 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 02-03-2007 15:32:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 02-03-2007
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 26-03-2007 09:06:44