Usługi komunalne na potrzeby Gminy Banie.


Banie, 2007-02-20

 

GK-341/1/2007

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Usługi komunalne na potrzeby Gminy Banie. Nr sprawy: GK-341/1/2007.

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Pzp WÓJT GMINY BANIE zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

WÓJT GMINY BANIE

Skośna 6

74-110 Banie

www.bip.banie.pl

urzad@banie.pl

7 00 - 15 00

 

2) Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 60 000 euro

 

 

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.bip.banie.pl

 

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: w Urzędzie Gminy w Baniach pokój nr 6, opłata 20 zł.

 

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Usługi komunalne

1. utrzymanie czystości w miejscowości Banie

2. odbieranie i wywóz odpadów komunalnych

3. administrowanie cmentarzami

 

Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV

 

Słownictwo główne

Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)

Główny przedmiot

90210000 -2

 

 

90123110-7

 

 

77313000-7

 

 

77310000-6

 

#61

 

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

6) Termin wykonania zamówienia:

1.05.2007 r. - 30.04.2010 r

 

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

w przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.24, ust.1 Prawa zamówień publicznych, spełniający warunki określone w SIWZ

 

8) Informacja na temat wadium:

nie dotyczy

 

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Nazwa kryterium

Waga

Cena

100

#70

 

10) miejsce i termin składania ofert:

w siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy

ul.Skośna 6

74-110 Banie

Pokój nr 15

 

do dnia 2007-03-16 do godz. 10 00

 

11) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.banie.pl

 

12) miejsce i termin otwarcia ofert:

 

w siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy

ul. Skośna 6

74-110 Banie

Pokój nr 9

 

 

dnia 2007-03-16 o godz. 10:30.

 

13) termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2007-04-15

 

 

 

Wójt Gminy

Teresa Sadowska

____________________________________

Nazwa zamawiającego

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.doc (DOC, 36.KB) 2007-02-27 14:43:38 36.KB 359 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 zal_do_siwz.zip (ZIP, 51.KB) Po terminie otwarcia ofert 2007-02-27 11:59:24 51.KB 70 razy
2 specyfikacja.doc (DOC, 116KB) Po terminie otwarcia ofert 2007-02-27 11:58:07 116KB 96 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 wyjasnienie_do_SIWZ.doc (DOC, 25.KB) 2007-03-12 14:19:20 25.KB 354 razy
Wynik postępowania
1 og_oszenie_o_zawarciu_umowy.doc (DOC, 22.KB) 2007-04-23 11:31:47 22.KB 361 razy
2 ogloszenie_o_wyborze_of.doc (DOC, 23.KB) 2007-03-26 09:09:44 23.KB 377 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 27-02-2007 11:58:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 27-02-2007
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 23-04-2007 11:31:47