Ogłoszenie o zamówieniu (wszczęciu postępowania) dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wytworzenie i dostawę energii cieplnej na potrzeby budynków komunalnych


 

 

GK-341/1/2006

Banie, 2006-08-29

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wytworzenie i dostawę energii cieplnej na potrzeby budynków komunalnych.Nr sprawy: GK-341/1/2006.

 

Działając na podstawie art. 4a ust. 2 oraz art. 48 ust. 2PzpGmina Banie zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Banie

Skośna 6

74-110 Banie

www.bip.banie.pl

urzad@banie.pl

7 00-15 00

 

2) Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro

 

 

3)Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.bip.banie.pl

 

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: w siedzibie zamawiającego pokój nr 6.

 

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia są usługi;

wytworzenie i dostawa energii cieplnejw sezonie grzewczym 2006/2007

/okres grzewczy - 7 miesięcy /

lokalizacja kotłowni, powierzchnia budynków, parametry urządzeń grzejnych zawarta

w załączniku nr 1 do SIWZ

 

Wspólny Słownik Zamówień: 50721000-5

 

 

 

Słownictwo główne

Słownictwo uzupełniające

( jeśli dotyczy )

Podstawowy przedmiot

Obsługa instalacji grzewczych

 

Dodatkowe przedmioty

 

 

 

 

 

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

6) Termin wykonania zamówienia:

od 1.10.2006 r. do 30.04.2007 r

 

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

w przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa

zamówień publicznych, spełniający warunki określone w SIWZ

 

8) Informacja na temat wadium:

nie dotyczy

 

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

 

Nazwa kryterium

Waga

Cena

100

 

 

10) miejsce i termin składania ofert:

w siedzibie zamawiającego Gmina Banie

Skośna 6

74-110 Banie

Pokój nr 15

inne

 

do dnia 2006-09-15 do godz. 10 00

 

11) miejsce i termin otwarcia ofert:

w siedzibie zamawiającego Gmina Banie

Skośna 6

74-110 Banie

Pokój nr 9

 

dnia 2006-09-15 o godz. 10 30.

 

12) termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2006-10-15

 

 

 

____________________________________

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.doc (DOC, 37.KB) 2006-08-30 10:51:32 37.KB 383 razy
Udzielenie zamówienia
1 ogloszenie_o_zawarciu_umowy1.doc (DOC, 28KB) 2006-11-09 14:19:33 28KB 378 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 30-08-2006 10:51:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 30-08-2006
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 09-11-2006 14:19:33