Rejestry, ewidencje, archiwa

 

 

 

REJESTRY I EWIDENCJE

 

 

 

Stanowisko pracy

 

Nazwa rejestru lub ewidencji

 

Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy i spraw organizacyjnych

 

pokój nr 8

 •  

  Rejestr uchwał Rady Gminy

 •  

  Rejestr wniosków radnych zgłoszonych na sesji Rady Gminy

 •  

  Rejestr Zarządzeń Wójta

 •  

  Rejestr klubów radnych

 •  

  Ewidencja sołectw

 

Wieloosobowe stanowisko ds. księgowości budżetowej pokój nr 10

 •  

  Ewidencja środków trwałych

 

 

 

Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat

 

pokój nr 19

 •  

  Ewidencja podatników

 •  

  Ewidencja zaświadczeń o opłacaniu składek FUSR

 •  

  Ewidencja wydanych zaświadczeń o dochodach z gospodarstwa rolnego

 •  

  Ewidencja zaświadczeń dotyczących spłaty ciężaru PFZ

 •  

  Rejestr wymiarowy łącznego zobowiązania pieniężnego

 •  

  Rejestr wymiarowy podatku od nieruchomości

 •  

  Rejestr decyzji przypisowych, odpisowych, umorzeń i odroczenia terminu płatności

 •  

  Rejestr wydanych zaświadczeń uprawniających do pobrania bonów paliwowych

 

Stanowisko ds. księgowości podatkowej

 

pokój nr 19

 •  

  Ewidencja podatników i inkasentów

 •  

  Ewidencja tytułów wykonawczych

 •  

  Ewidencja druków ścisłego zarachowania

 •  

  Rejestr zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych

 

Urząd Stanu Cywilnego, spraw społecznych i gospodarczych

 

pokój nr 18

 •  

  Rejestr zgłoszeń zawarcia małżeństwa

 •  

  Rejestr wydanych zaświadczeń o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa

 •  

  Rejestr wydanych odpisów aktów stanu cywilnego do ewidencji ludności

 •  

  Ewidencja stempli, pieczęci, książek

 

Stanowisko ds. kadrowych, szkolenia, oświaty i kultury

 

pokój nr 11

 •  

  Ewidencja pracowników podlegających obowiązkowi służby wojskowej

 •  

  Ewidencja szkolonych

 •  

  Ewidencja delegacji służbowych

 •  

  Rejestr instytucji kultury

 •  

  Rejestr wydanych zaświadczeń o zdaniu egzaminu

 

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami

 

pokój nr 5

 •  

  Ewidencja nieruchomości gminnych

 •  

  Ewidencja gminnego zasobu nieruchomości

 •  

  Ewidencja gruntów gminnych przekazanych w użytkowanie wieczyste

 •  

  Ewidencja dzierżawców gruntów gminnych

 •  

  Ewidencja sprzedaży nieruchomości

 •  

  Ewidencja sprzedaży lokali

 

Stanowisko ds. rolnictwa, gospodarki wodnej, ochrony środowiska, działalności gospodarczej i zamówień publicznych

 

pokój nr 5

 •  

  Ewidencja kół łowieckich i strażników łowieckich

 •  

  Ewidencja działalności gospodarczej

 •  

  Ewidencja przedsiębiorców

 •  

  Ewidencja wykreśleń podmiotów gospodarczych

 •  

  Rejestr wydanych decyzji o wycince drze

 •  

  Rejestr wydanych zezwoleń na utrzymywanie psów rasy uznanej za agresywną

 

Stanowisko ds. geodezji i promocji

 

pokój nr 13

 •  

  Ewidencja gruntów

 •  

  Ewidencja budynków

 •  

  Rejestr wydanych decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości;

 •  

  Rejestr wydanych decyzji o podziale nieruchomości.

 

Stanowisko ds. budownictwa i planowania przestrzennego

 

pokój nr 6

 •  

  Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

 •  

  Rejestr planów miejscowych

 •  

  Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 •  

  Ewidencja zabytków

 

Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i BHP

 

pokój nr 6

 •  

  Ewidencja kart drogowych

 •  

  Rejestr wypadków przy pracy

 •  

  Ewidencja wydanych zaświadczeń o odbyciu szkolenia wstępnego z zakresu BHP

 •  

  Ewidencja zużycia energii elektrycznej

 

Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego i ochrony p.poż

 

pokój nr 13

 •  

  Rejestr ochotniczych jednostek ochrony przeciwpożarowej

 •  

  Rejestr teczek dokumentów niejawnych, dzienników i książek ewidencyjnych

 •  

  Rejestr oświadczeń oraz zaświadczeń

 

Stanowisko ds. obywatelskich pokój nr 20

 •  

  Ewidencja ludności

 •  

  Ewidencja wydanych i utraconych dowodów osobistych

 •  

  Rejestr przedpoborowych

 

Stanowisko ds. mieszkaniowych i drogownictwa

 

pokój nr 20

 •  

  Ewidencja zasobów mieszkaniowych

 •  

  Ewidencja dróg gminnych

 

Stanowisko ds. organizacyjno-kancelaryjnych

 

pokój nr 15

 •  

  Rejestr zamówień i zleceń

 •  

  Rejestr skarg i wniosków

 •  

  Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw

 •  

  Rejestr korespondencji wpływającej do Urzędu Gminy

 •  

  Ewidencja wyjść prywatnych w godzinach służbowych

 •  

  Ewidencja wyjść służbowych w godzinach służbowych

 •  

  Ewidencja wydanych zaświadczeń

 

 

 

Wykaz przechowywanych akt osobowych w Archiwum Urzędu Gminy Banie:

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 08-01-2004 13:03:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 22-06-2005
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 19-04-2016 13:38:48