Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007 - 2010


Uchwała Nr XXXVII/314/06

Rady Gminy Banie

z dnia 21 września 2006 r.

w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

na lata 2007 - 2010.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1487 i Nr 180, poz. 1493 oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1043) oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.1231, Nr 167, poz. 1372, z 2003 r. Nr 80, poz. 719 i Nr 122, poz. 1143, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 99, poz. 1001, Nr 152, poz. 1597 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 23, poz. 186, Nr 132, poz. 1110, Nr 155, poz. 1298 i Nr 179, poz. 1485) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Banie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Banie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

mgr inż. Sylwester Momot

Załącznik do uchwały Nr XXXVII/314/06

Rady Gminy Banie z dnia 21 września 2006 r.

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Gminy Banie na lata 2007-2010

Rozdział I

Wstęp

§ 1. Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych na lata 2007-2010 to ogólny program definiowania i realizacji celów społecznych Gminy , w szczególności w zakresie pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, problemów narkomanii, przemocy w rodzinie, ochrony zdrowia . Wskazuje na kluczowe kwestie społeczne , z jakimi borykają się mieszkańcy gminy Banie , na ich niezaspokojone potrzeby oraz wytycza kierunki działań na rzecz niwelowania niekorzystnych zjawisk.

§ 2. Zadania strategii, a także odpowiednie formy pomocy powinny wynikać z diagnozy problemów społecznych, w skali gminy. Diagnoza problemów społecznych występujących na ternie gminy Banie została sporządzona w oparciu o dane będące w dyspozycji:

  1. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach;

  2. Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie;

  3. Instytucji i organizacji współpracujących z Ośrodkiem (Urząd Gminy w Baniach, placówki oświatowe, służba zdrowia, policja, organizacje pozarządowe).

§ 3. Strategia niniejsza ma za zadanie zintegrowanie programów społecznych , a w ramach programów wyznaczenie celów, kierunków oraz określenie i zhierarchizowanie działań.

§ 4. Priorytetem strategii jest umacnianie solidarności i więzi międzyludzkich, poprawa stanu zdrowia oraz bezpieczeństwa socjalnego i publicznego mieszkańców Gminy Banie . Priorytet ten będzie realizowany poprzez cztery cele strategiczne:

  1. zbudowanie zintegrowanego systemu pomocy społecznej na terenie Gminy Banie;

  2. aktywizacja i integracja grup zagrożonych wykluczeniem społecznym;

  3. przeciwdziałanie społecznej bierności i wyuczonej bezradności;

4) wzmacnianie trwałości rodziny , wspieranie jej rozwoju, wyrównywanie szans różnych typów rodzin, w tym przeciwdziałanie marginalizacji osób i rodzin, które z różnych przyczyn są niesamodzielne.

Rozdział II

Gminny program pomocy społecznej

Diagnoza

§ 5. Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.) „Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej1 państwa, mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości”. „Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka”. W 2005 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach objął pomocą społeczną 478 rodzin. Rodzinom tym została udzielona pomoc finansowa, rzeczowa, w formie usług opiekuńczych . 417 dzieci i młodzieży objętych zostało pomocą w formie dożywiania w szkołach oraz 7 osób dorosłych. 38 dzieci wyjechało na kolonie i obozy profilaktyczne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach pokrył koszty przywozu żywności dla najuboższych rodzin z terenu gminy Banie. Żywność ta wydawana była przez „Caritas” Banie.

Cel strategiczny:

§ 6.1 Wsparcie rodzin w prawidłowym jej funkcjonowaniu , usamodzielnianiu się oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo wychowawczych .

2. Zmiana modelu pomocy społecznej z wykorzystaniem instrumentów wsparcia :

a) rehabilitacja,

b) pomoc w podjęciu zatrudnienia,

c) edukacja socjalna,

Kierunki:

§ 7. Działania kierowane będą na rzecz rodzin i osób dotkniętych bezrobociem, problemami rodzinnymi, zdrowotnymi, niepełnosprawnością. Gminny system pomocy społecznej musi zawierać komponenty stabilne dające poczucie bezpieczeństwa, a także być otwarty na nowe wyzwania .Dlatego też Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach zmierza w swoich działaniach do aktywnego pomagania osobom i rodzinom oczekując na ich współuczestniczenie w rozwiązywaniu tych problemów .

Działania

§ 8.1. Zbudowanie zintegrowanego systemu informacji pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Baniach, Powiatowym Urzędem Pracy w Gryfinie a klientami Gminnego Ośrodka Pomoc Społecznej w Baniach

2. Środowiskowe wsparcie dla dzieci, młodzieży i rodzin zagrożonych poprzez działanie istniejących świetlic opiekuńczych w Babinku, w Lubanowie, w Sosnowie, w Swobnicy, w Baniach oraz tworzenie nowych świetlic opiekuńczych w Kunowie, w Piasecznie, w Dłużynie, w Baniewicach.

3. Kontynuowanie dożywiania dzieci i młodzieży w szkołach, a także zapewnienie posiłku osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

Podmioty realizujące:

§ 9. W realizacji niniejszych zadań udział będą brały przede wszystkim:

1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach;

2) Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie;

3) szkoły z terenu gminy Banie;

4)Urząd Gminy w Baniach;

5)Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Baniach;

6) Posterunek Policji w Baniach.

Rozdział III

Gminny program polityki prorodzinnej

Diagnoza

§ 10. Znaczną część klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach stanowią rodziny, w których występuje bezrobocie, niezaradność życiowa, patologia. Na prawidłowe funkcjonowanie rodziny mają wpływ takie czynniki jak: struktura rodziny, atmosfera wychowawcza w domu, sytuacja zdrowotna, ekonomiczna, materialna rodziny, a także środowisko w jakim ta rodzina funkcjonuje. W wielu przypadkach u rodzin korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach ta struktura jest zaburzona. Znaczna część rodzin korzystających z pomocy z powodu bezrobocia nie posiada środków finansowych na zaspokojenie podstawowych potrzeb rodziny. W wielu przypadkach występuje patologia, niezaradność życiowa, co wiąże się z zaniedbaniami w obowiązkach domowych, w sprawach opiekuńczo - wychowawczych w stosunku do dzieci. W rodzinach tych zauważa się brak umiejętności tworzenia właściwego klimatu życia rodzinnego, dawania rodzinie poczucia bezpieczeństwa, ciepła rodzinnego. Rodziny te często żyją w takich społecznościach, które nie chcą ingerować w życie innych .W wielu przypadkach dzieci pochodzące z tych rodzin nie mają należytej opieki. Odrzucone przez środowisko rodzinne, często pozostawione same sobie więcej czasu spędzają poza domem szukając akceptacji wśród grup nieformalnych. Zaczynają opuszczać lekcje, pojawiają się problemy w szkole, gdyż mało czasu poświęcają nauce. Zdarza się, że popadają w konflikt z prawem. Problemy występujące w rodzinach były przyczyną umieszczenia w latach 2004-2005 szesnaściorga dzieci i młodzieży w placówkach opiekuńczo- wychowawczych i rodzinach zastępczych. Z powodu trudnej sytuacji materialnej rodziny a często także z powodu braku odpowiedniej opieki rodziców, dzieci często przychodziły do szkoły głodne. W związku z tym objęte zostały dożywianiem w szkole. Dorośli powinni zostać objęci pomocą przez placówki pomocowe(poradnie psychologiczne, rodzinne itp.).

Cele strategiczne:

§ 11.1 Kompleksowa i systemowa pomoc jednostce i rodzinie głównie o charakterze profilaktycznym, aktywizującym rodzinę lub jednostkę do poszukiwania samodzielnych rozwiązań .

2. Organizowanie pomocy w różnych środowiskach:

a) szkoła,

b) rodzina,

c)świetlice opiekuńcze.

Kierunki:

§ 12. 1 Wzmocnienie zdolności grup i społeczności lokalnych do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów.

2. Zapobieganie występowania rozpadu więzi rodzinnych oraz patologii społecznej.

3. Przeciwdziałanie problemom dysfunkcji opiekuńczo-wychowawczej, sytuacji kryzysowej i przemocy w rodzinie, a także unikania niepożądanych skutków przemocy.

Działania

§ 13.1. Organizowanie współpracy pomiędzy pracownikami socjalnymi, przedstawicielami szkół, policji, sądu, prokuratury, organizacji pozarządowych, sołtysów, radnych poprzez wymianę informacji.

2. Zapewnienie odpowiednich form opieki osobom potrzebującym pomocy poprzez świadczenie usług opiekuńczych.

3. Pomoc w uzyskaniu stypendiów socjalnych dla dzieci i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej ,

4. Pomoc w uzyskaniu dodatku mieszkaniowego dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Podmioty realizujące:

1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach;

2) Urząd Gminy Banie;

3) szkoły;

4) organizacje pozarządowe.

Rozdział IV

Gminny program rozwiązywania problemów bezrobocia

Diagnoza

§ 14. Bezrobocie jest zjawiskiem towarzyszącym gospodarce rynkowej. Oznacza brak pracy zarobkowej dla osób zdolnych i gotowych do jej podjęcia w pełnym wymiarze czasu pracy. Bezrobocie w Gminie Banie dotyka wielu ludzi. Skutki i straty, które powoduje są dotkliwe nie tylko dla samych bezrobotnych i ich rodzin, ale również dla całego społeczeństwa. Chodzi tu o niewykorzystany potencjał ludzkiej pracy, poczucie zagrożenia bezrobociem ludzi zatrudnionych , nasilenie się społecznej patologii oraz potrzebę korzystania z wszelkiej pomocy. Przyczyną bezrobocia w Gminie Banie jest w głównej mierze upadek w latach 90-tych Państwowych Gospodarstw Rolnych, który wygenerował całą rzeszę bezrobotnych o niskich kwalifikacjach, słabym wykształceniu i braku inicjatywy. Przyczyną bezrobocia są także zwiększone wymagania pracodawców dotyczących kwalifikacji zawodowych pracowników, niewystarczająca dynamika rynku pracy w procesie tworzenia nowych miejsc pracy, ograniczenia w zatrudnianiu pracowników w zakładach na terenie gminy Banie, wyuczona bezradność bezrobotnych w poszukiwaniu pracy. Bezrobocie na terenie gminy Banie w latach:

- w 2003 r. - 957osób,

- w 2004 r. - 949 osób,

- w 2005 r. -896osób.

Skutkami pozostawania bez zatrudnienia są problemy finansowe. Długotrwała sytuacja pozostawania bez pracy wpływa negatywnie na poczucie własnej wartości człowieka. Stres i utrata stabilizacji powodują często niemożność podejmowania racjonalnych decyzji. Często pojawia się apatia, zniechęcenie, a także agresywne reakcje wobec otoczenia, środowiska lokalnego, rodziny, instytucji. Bezpośrednią konsekwencją bezrobocia jest rozszerzanie się zjawisk patologii społecznej, brak poczucia bezpieczeństwa socjalnego jednostki i rodziny. Dlatego też rodzi się konieczność szukania doraźnych metod poprawy sytuacji ekonomicznej rodziny.

Cel strategiczny:

§ 15.1. Rozwiązywanie problemów bezrobocia systemowo, z uwzględnieniem pomocy dla osoby bezrobotnej i jej rodziny.

2. Pomoc w poszukiwaniu pracy oraz eliminowanie negatywnych skutków psychospołecznych bezrobocia.

Kierunki:

§ 16.1. Eliminowanie negatywnych skutków psychospołecznych bezrobocia,

2.Wspieranie bezrobotnych w poszukiwaniu pracy.

Działania:

§ 17. Zatrudnianie osób długotrwale bezrobotnych w ramach robót publicznych, prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych.

2. Zatrudnianie absolwentów i stażystów.

3. Zapewnienie dzieciom podstawowego wyposażenia do szkoły, ciepłego posiłku w szkole, pomocy finansowej w kontynuacji nauki poza miejscem zamieszkania.

4. Utworzenie punktu informacyjnego na terenie Gminy Banie dla osób bezrobotnych w sprawie ofert pracy, kursów i szkoleń organizowanych przez Powiatowy Urząd pracy w Gryfinie.

Podmioty realizujące:

§ 18. W realizacji niniejszych zadań będą brały udział:

1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach;

2) Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie;

3) Urząd Gminy w Baniach;

4) organizacje pozarządowe zajmujące się pracą z osobami bezrobotnymi.

Rozdział V

Gminny program ochrony zdrowia

Diagnoza

§ 19. Na terenie gminy Banie funkcjonują:

1) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Panaceum” w Baniach;

2) Indywidualna Praktyka Stomatologiczna - 1 gabinet.

Urząd Gminy w Baniach od kilku lat dofinansowuje badania mammograficzne, cytologiczne, profilaktyczne prześwietlenia klatki piersiowej, zatrudnia ratownika w sezonie letnim. Ponadto finansuje Ludowe Zespoły Sportowe (LZS) oraz Uczniowskie Kluby Sportowe (UKS).

§ 20.1. Zwiększanie aktywności fizycznej ludności.

2. Zwiększenie skuteczności działań profilaktycznych, edukacji zdrowotnej społeczeństwa z zakresie promocji zdrowia.

3. Poprawa sposobu żywienia ludności.

Kierunki:

§ 21.1. Poprawa aktywności fizycznej osób zdrowych i niepełnosprawnych.

2. Zwiększanie świadomości zdrowotnej społeczeństwa w zakresie promocji zdrowia.

§ 22. Działania

1) wspieranie imprez rekreacyjnych i sportowych o charakterze masowym;

2) budowa ścieżek rowerowych;

3) budowa bezpiecznych placów zabaw dla dzieci;

4) częste kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych;

5) współpraca z poradnią odwykową;

6) powtarzanie akcji badań mammografii;

7) zabezpieczanie środków finansowych we współpracy z organizacjami pozarządowymi na realizację dożywiania w miesiącach jesienno- zimowych dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i zagrożonych patologią;

8) walka z hałasem- egzekwowanie poprzez policję ciszy nocnej, zwłaszcza w lokalach gastronomicznych znajdujących się w pobliżu zabudowy mieszkaniowej;

9) wykonywanie ustawowych zadań w zakresie zabezpieczenia pomieszczeń dla gabinetów lekarskich w szkołach;

10) zapewnienie opieki logopedycznej dla dzieci ze szkół i przedszkoli, odpłatne badania przesiewowe wad postawy i kręgosłupa;

11) usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

12) współpraca ze stowarzyszeniami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych;

13) poszerzenie integracyjnego systemu edukacji dla osób niepełnosprawnych;

14) tworzenie i oznaczanie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Podmioty realizujące:

1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach;

2) szkoły i przedszkole;

3) Urząd Gminy w Baniach;

4) Niepubliczny Zakład opieki Zdrowotnej „PANACEUM” w Baniach;

5) policja.

Rozdział VI

Gminny program profilaktyki.

Diagnoza:

§ 23. W Gminie Banie działa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która realizuje zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ukierunkowana jest w szczególności na działalność profilaktyczną i prowadzenie świetlic opiekuńczych .Na terenie gminy Banie prowadzonych jest 5 świetlic opiekuńczych: w Baniach, w Lubanowie, w Swobnicy, w Babinku, w Sosnowie. Do świetlic opiekuńczych uczęszcza 200 dzieci. W gminie Banie działa także punkt Informacyjno- Konsultacyjny, którego zadaniem jest motywowanie i kierowanie do leczenia oraz udzielanie pomocy i informacji rodzinom.

Cel strategiczny:

§ 24. Stworzenie sprawnie działającego systemu koordynującego działania zmierzające do zwiększenia dostępu do właściwej informacji, porady, konsultacji objętego działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach, Poradni Odwykowej, Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego.

Kierunki:

§ 25.1.Udzielenie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom ,w których występują uzależnienia.

2. Zwiększenie dostępności pomocy psychospołecznej i prawnej dla osób uzależnionych, a w szczególności przed przemocą w rodzinie.

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przemocy w rodzinie i przeciwdziałania narkomanii. w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo- wychowawczych .

4. Wspomaganie instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

Działania:

§ 26.1. Organizowanie i finansowanie szkolnych programów profilaktycznych.

2. Podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla rodziców.

3. Udział dzieci i młodzieży w konkursach o tematyce profilaktycznej.

4. Finansowanie i wspieranie kolonii, półkolonii letnich i zimowych oraz obozów terapeutycznych dla dzieci i młodzieży.

5. Udział w ogólnopolskich kampaniach medialnych .

6. Organizowanie systemowych szkoleń pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach w zakresie rozpoznawania i przeciwdziałania zjawiskom patologicznym w rodzinie.

7. Udoskonalenie funkcjonowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

8. Budowanie lokalnej koalicji wspierającej i organizującej działania pomocnicze na rzecz ofiar, świadków i sprawców przemocy w ramach pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach.

9. Wymiana informacji i koordynacja działań pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Baniach, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policją oraz innymi podmiotami zajmującymi się problemami uzależnień.

Podmioty realizujące:

§ 27. Podmiotami realizującymi zadania będą:

1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach;

2) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

3 )Policja;

4) Urząd Gminy w Baniach.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 28-09-2006 14:59:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 28-09-2006
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 28-09-2006 14:59:45