Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2006 r.


Uchwała Nr XXXII/274/05

Rady Gminy Banie

z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2006 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457) oraz art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2006 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

Przewodniczący Rady

mgr Arkadiusz Augustyniak

.

Załącznik

do uchwały Nr XXXII/274/05

Rady Gminy Banie

z dnia 29 grudnia 2005 r.

GMINNY PROGRAM

PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

NA 2006 ROK

Gmina Banie podejmuje działania mające na celu: prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i wychowawczej w szczególności dla dzieci i młodzieży, rozwój edukacji publicznej i szkolenie przedstawicieli różnych zawodów, instytucji i wyspecjalizowanych służb w dziedzinie przeciwdziałania narkomanii a zwłaszcza w zakresie umiejętności wczesnego rozpoznawania sygnałów wskazujących na prawdopodobieństwo zażywania narkotyków i postępowania z osobami uzależnionymi.

Cele programu.

1. Podjęcie wielopłaszczyznowych działań mających na celu zapobieganie wszelkim uzależnieniom przez redukcję dostępności na substancje narkotyczne, a przede wszystkim przez pracę profilaktyczną w środowisku lokalnym.

2. Stworzenie lokalnego systemu działań profilaktycznych adekwatnego do istniejącej na terenie gminy skali potencjalnego zagrożenia narkomanią w celu wyeliminowania lub przynajmniej redukcji czynników prowadzących do uzależnienia.

3.Zainicjowanie długofalowego procesu edukacji społecznej polegającego na systematycznym i rzetelnym dostarczaniu fachowej wiedzy wszystkim podmiotom zaiteresowanym tematem zagrożeń związanych z narkomanią i uwrażliwienia na wczesne oznaki uzależnienia oraz informowanie o dostępnych formach pomocy.

4.Uświadomienie i pozyskanie społeczeństwa do zasadności prowadzonych kampanii i przedsięwzięć edukacyjnych i profilaktycznych w przedmiocie uzależnienia od środków odurzających i narkotyków.

5. Stworzenie spójnego systemu przeciwdziałania narkomanii poprzez nawiązanie międzyinstytucjonalnej i merytorycznej współpracy różnych instytucji, stowarzyszeń oraz organizacji społecznych m.in. w celu realizacji programów edukacji zdrowotnej zmierzających do modyfikowania zdrowego stylu życia wolnego od narkotyków i innych używek zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.
6. Organizowanie alternatywnych miejsc twórczego spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży w szczególności z grup podwyższonego ryzyka.

7. Wypracowanie wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych racjonalnych postaw wobec narkotyków i innych substancji o działaniu odurzającym poprzez wdrażanie i realizacji porgramów profilaktycznych.

I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od narkotyków i osób zagrożonych uzależnieniem.

1. Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy rodzinie w zakresie organizowania
specjalistycznego poradnictwa.

2 Utworzenie i wspomaganie funkcjonowania grup wsparcia dla rodzin osób uzależnionych od narkotyków.

II. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży.

1.Organizowanie i prowadzenie w przedszkolu, szkołach na terenie gminy, programów profilaktycznych dla dzieci ,młodzieży oraz rodziców.
2. . Prowadzenie konkursów i olimpiad wiedzy o zdrowiu wśród dzieci i młodzieży.

3. Udział w lokalnych i ogólnopolskich kampaniach medialnych związanych z profilaktyką narkotykową i rozwiązywaniem problemów społecznych związanych z uzależnieniem.

4. Dofinansowywanie istniejących świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży, prowadzenie w nich zajęć profilaktyczno-wychowawczych .

5. Finansowanie i wspieranie kolonii, półkolonii letnich i zimowych oraz obozów terapeutycznych dla dzieci i młodzieży zagrożonych narkomanią.

6. Zakup materiałów informacyjno- edukacyjnych oraz materiałów do prowadzenia zajęć profilaktycznych i terapeutycznych w przedszkolu, szkołach ,ośrodkach kultury.
7. Upowszechnianie materiałów edukacyjnych o tematyce antynarkotykowej - plakaty, ulotki, informatory.

8. Organizowanie spotkań, szkoleń , prelekcji dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z narkomanią.

9.Organizowanie i prowadzenie stałego systemu informacji na temat profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z zażywaniem narkotyków i innych substancji o działaniu odurzającym.

10. Organizowanie i finansowanie specjalistycznych szkoleń z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów o podłożu narkotykowym, dla pedagogów szkolnych ,nauczycieli, wychowawców niezbędnych do prowadzenia pracy profilaktycznej i terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą.

11.Organizowanie szkoleń w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii dla poszczególnych grup zawodowych z terenu gminy: pracowników oświaty, policji, pomocy społecznej, administracji samorządowej.

12. Promowanie zdrowego stylu życia wolnego od narkotyków i innych używek oraz różnych form aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez:

- inicjowanie i organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży
i dorosłych.

- organizowanie form czynnego wypoczynku: rajdy, wycieczki krajoznawcze, festyny, biwaki itp.

13.Realizowanie elementów profilaktyki podczas festynów, imprez organizowanych z okazji Dnia Wagarowicza, Dnia Dziecka, Międzynarodowych Dni Zapobiegania Narkomanii i tym podobnych spotkań.

III. Wspomaganie działań instytucji , organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii. , udzielanie pomocy społecznej osobom uzależnionych i ich rodzinom.

1. Udzielanie pomocy organizacyjnej i materialnej organizacjom społecznym, których celem jest krzewienie abstynencji od środków psychoaktywnych.

2.Współpraca z instytucjami kulturalnymi, sportowymi, oświatowymi w zakresie zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz udzielanie im pomocy finansowej dla stworzenia właściwych warunków lokalowych ,sanitarnych oraz sprzętowych do prowadzenia działalności.

3. Nawiązanie współpracy z policją w celu prowadzenia wspólnych działań profilaktycznych:

- przeciwdziałanie rozprowadzaniu narkotyków wśród dzieci i młodzieży,

-dokonywanie stałych i okresowych kontroli miejsc szczególnie narażonych na działalność dealerów narkotykowych; kafejki, szkoły, place zabaw, dyskoteki itp.

4. Nawiązanie współpracy ze służbą zdrowia - pomoc merytoryczna dla lekarzy rodzinnych oraz dostarczanie materiałów na temat istoty uzależnienia od narkotyków.

Preliminarz wydatków na 2006 r. stanowi załącznik Nr 1.

Załącznik Nr 1

PRELIMINARZ WYDATKÓW NA 2006 rok

Dział

Rozdział

*

Wyszczególnienie

Kwota w zł

851

85153

Zwalczanie narkomanii

4210

Zakup materiałów i wyposażenia5.000

4300

Zakup usług pozostałych10.000

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 04-01-2006 13:22:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 04-01-2006
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 04-01-2006 13:22:46