Wieloletni Program Współpracy Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego


Uchwała Nr XXXII/278/05

Rady Gminy Banie

z dnia 29 grudnia 2005 r. 

w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Banie  z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64 poz. 593, Nr 116 poz. 1203 i Nr 210 poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1462) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletni Program Współpracy Gminy Banie  z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego o następującej treści:

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY BANIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI, PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO I STOWARZYSZENIAMI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) Programie - należy przez to rozumieć Wieloletni Program Współpracy Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego;

2) Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.);

3) organizacjach pozarządowych - należy przez to rozumieć podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 Ustawy;

4) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Banie;

5) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Banie;

6) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Banie.

§ 3. 1. Program określa ramowe zasady współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz sposób monitorowania tej współpracy.

2. Rada w pierwszym kwartale każdego roku uchwala roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi.

§ 4. Gmina opiera swoją współpracę z organizacjami pozarządowymi na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

§ 5. Współpraca z organizacjami pozarządowymi obejmować będzie następujące działania:

1) przekazywanie informacji dotyczących:

a) współdziałania i pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych,

b) zasad prowadzenia rachunkowości i księgowości,

c) ważnych kwestii, takich jak zmiany w prawie, fundusze, szkolenia, konferencje,

2) udostępnienie posiadanych zasobów - wiedzy, kontaktów, ludzi, doświadczenia, umiejętności;

3) organizowanie wspólnych spotkania w celu harmonizowania współpracy;

4) informowanie o swoich zamierzeniach i promowania wspólnych działań;

5) powołanie w miarę potrzeb zespołu doradczo-konsultacyjnego, którego zadaniem byłoby proponowanie i przygotowywanie partnerskich działań oraz rozpowszechnianie informacji o nich.

§ 6. Rada w corocznym budżecie zapewniać będzie środki na realizację zadań Gminy przez organizacje pozarządowe.

§ 7. Udział organizacji pozarządowych w wykonywaniu zadań publicznych realizowanych przez Gminę zapewnia się poprzez zlecanie realizacji tych zadań w drodze otwartego konkursu ofert.

§ 8. Gmina zapewnia jawność zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym poprzez:

1) zamieszczanie ogłoszeń o konkursie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Banie oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Banie,

2) informowanie społeczności lokalnej o zasadach udzielania dotacji dla organizacji pozarządowych w drodze konkursu oraz jego rezultatów.

§ 9. Szczegółowy regulamin otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych przyjmuje się stosownym zarządzeniem Wójta.

§ 10. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi obejmuje następujące obszary:

1) kultura fizyczna i sport, w tym w szczególności:

a) wspieranie klubów sportowych i stowarzyszeń,

b) promocja sportu dzieci i młodzieży,

c) udział w utrzymaniu i wyposażeniu obiektów sportowo - rekreacyjnych,

d) organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych,

2) ochrona zdrowia, polityka społeczna, w tym w szczególności:

  1. przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej,

  2. badania profilaktyczne dla mieszkańców gminy,

3) nauka, edukacja, oświata i wychowanie, w tym w szczególności:

a) działania zapewniające zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży,

b) wspieranie działań edukacyjnych przeciwdziałających patologiom,

c) organizacja zajęć pozaszkolnych, pozalekcyjnych jako rozwój zainteresowań dzieci

i młodzieży,

4) ochrona środowiska, w tym w szczególności:

a) wspieranie zadań i akcji na rzecz edukacji ekologicznej;

5) integracja europejska, rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

w tym w szczególności:

  1. organizacja współpracy międzynarodowej,

  2. wymiana kulturalna dzieci i młodzieży,

  3. organizacja wspólnych działań, imprez i zawodów sportowych.

§ 11. 1. Wójt powołuje w drodze zarządzenia Koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

2. Koordynator, o którym mowa w ust. 1, koordynuje współpracę z organizacjami pozarządowymi i realizuje oraz monitoruje programy współpracy przyjęte w formie uchwał Rady.

3. Koordynator podejmuje działania w celu utworzenia i bieżącej aktualizacji bazy danych dotyczącej organizacji pozarządowych.

§ 12. 1. Minimum raz w roku odbywają się spotkania organizacji pozarządowych  z Koordynatorem w celu podsumowania rocznej współpracy oraz jej ocenienia pod względem merytorycznym i organizacyjnym oraz przedstawienia propozycji na rok następny.

2. Dodatkowe spotkania będą organizowane na uzasadniony wniosek organizacji pozarządowych bądź Gminy.

3. Wszelkie wnioski, uwagi oraz propozycje związane z współpracą, organizacje pozarządowe mogą zgłaszać Wójtowi za pośrednictwem Koordynatora ds. współpracy z organizacjami.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Banie.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Przewodniczący Rady

mgr Arkadiusz Augustyniak

4

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 04-01-2006 13:22:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 04-01-2006
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 04-01-2006 13:22:12