Program współpracy na 2005 r. Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego


Uchwała Nr XXV/219/05

Rady Gminy Banie

z dnia 20 kwietnia 2005 r.

w sprawie programu współpracy na 2005 r. Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873; z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Nr 177, poz. 1725; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Uchwala się program współpracy na 2005 r. Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2. Program, o którym mowa w ust. 1, dotyczy:

 1. organizacji pozarządowych,

 2. osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

 3. stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Banie.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XV/150/04 Rady Gminy Banie z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

mgr Arkadiusz Augustyniak

Załącznik do uchwały Nr XXV/219/05 Rady Gminy Banie

z dnia 20 kwietnia 2005 r.

Program współpracy na 2005 r. Gminy Banie z organizacjami

pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego

§ 1. Ilekroć mowa jest o:

 1. ustawie - rozumie się przez to ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873);

 2. programie - rozumie się przez to Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami;

 3. dotacji - rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy;

 4. gminie - rozumie się przez to Gminę Banie;

 5. podmiocie - rozumie się przez to osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunkach Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego lub stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

§ 2. W sferze ogólnej podejmowane będą następujące działania:

1) przekazywanie zainteresowanym informacji dotyczących:

 1. współdziałania i pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych,

 2. zakresu ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

 3. zasad prowadzenia rachunkowości i księgowości,

 4. ważnych kwestii, takich jak zmiany w prawie, fundusze, szkolenia, konferencje itp.

§ 3. Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami obejmować będzie w 2005 r. następujące obszary :

1) kultura fizyczna i sport, w tym w szczególności:

a) wspieranie klubów sportowych,

b) promocja sportu dzieci i młodzieży,

c) udział w utrzymaniu i wyposażeniu obiektów sportowo - rekreacyjnych,

d) organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych,

2) ochrona zdrowia, polityka społeczna, w tym w szczególności:

 1. przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej,

 2. badania profilaktyczne dla mieszkańców gminy,

3) nauka, edukacja, oświata i wychowanie, w tym w szczególności:

a) działania zapewniające zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży,

b) wspieranie działań edukacyjnych przeciwdziałających patologiom,

c) organizacja zajęć pozaszkolnych, pozalekcyjnych jako rozwój zainteresowań dzieci

i młodzieży,

4) ochrona środowiska, w tym w szczególności:

a) wspieranie zadań i akcji na rzecz edukacji ekologicznej.

5) integracja europejska, rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

w tym w szczególności:

 1. organizacja współpracy międzynarodowej,

 2. wymiana kulturalna dzieci i młodzieży,

 3. organizacja wspólnych działań, imprez i zawodów sportowych.

§ 4. Program będzie realizowany m.in. poprzez:

1) tworzenie w razie potrzeby zespołów o charakterze doradczym i inicjującym;

 1. udzielanie dotacji na realizację celów publicznych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

 2. promocji działalności prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego,

 3. użyczania bądź wynajmowania na preferencyjnych warunkach lokali na spotkania organizacji pożytku publicznego.

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 20-05-2005 11:42:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 20-05-2005
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 20-05-2005 11:42:50