Akty prawa miejscowego 2018 r.

Lp.

Tytuł uchwały

Publikacja

1. Uchwała Nr XXVI/243/2018 Rady Gminy Banie z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy rondu w miejscowości Banie usytuowanemu na drodze publicznej - drodze wojewódzkiej nr 121

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 23 lutego 2018 r.

poz. 891

2. Uchwała Nr XXVII/245/2018 Rady Gminy Banie z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2018 r.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 16 marca 2018 r.

poz. 1271

3.

Uchwała Nr XXVII/246/2018 Rady Gminy Banie z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do udzielania tych ulg

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 18 kwietnia 2018 r.

poz. 1764

4. Uchwała Nr XXVII/247/2018 Rady Gminy Banie z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Banie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 18 kwietnia 2018 r.

poz. 1765

5. Uchwała Nr XXVII/248/2018 Rady Gminy Banie z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Banie w 2018 r."

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 18 kwietnia 2018 r.

poz. 1766

6. Uchwała Nr XXVII/249/2018 Rady Gminy Banie z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zaad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych zasad częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 18 kwietnia 2018 r.

poz. 1767

7. Uchwała Nr XXVII/250/2018 Rady Gminy Banie z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 18 kwietnia 2018 r.

poz. 1768

8. Uchwała Nr XXVIII/256/2018 Rady Gminy Banie z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Banie na lata 2017-2032"

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 16 maja 2018 r.

poz. 2394

9.

Uchwała Nr XXVIII/257/2018 Rady Gminy Banie z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Gminy Banie na rok 2018

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 16 maja 2018 r.

poz. 2395

10. Uchwała Nr XXVIII/260/2018 Rady Gminy Banie z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie wymiaru czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar zajęć w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Banie.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 16 maja 2018 r.

poz. 2396

11. Uchwała Nr XXVIII/261/2018 Rady Gminy Banie z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 16 maja 2018 r.

poz. 2397

12. Uchwała Nr XXVIII/262/2018 Rady Gminy Banie z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Banie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 16 maja 2018 r.

poz. 2398

13. Uchwała Nr XXIX/263/2018 Rady Gminy Banie z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 14 maja 2018 r.

poz. 2370

14. Uchwała Nr XXIX/265/2018 Rady Gminy Banie z dnia 8 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Gminy Banie na rok 2018

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 11 czerwca 2018 r.

poz. 2725

15. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Banie za 2017 r.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 11 czerwca 2018 r.

poz. 2743

16. Uchwała Nr XXX/269/2018 Rady Gminy Banie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 28 czerwca 2018 r.

poz. 3044

17. Uchwała Nr XXX/270/2018 Rady Gminy Banie z dnia 20 czerwca 2018 r.w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 28 czerwca 2018 r.

poz. 3045

18. Uchwała Nr XXX/272/2018 Rady Gminy Banie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 28 czerwca 2018 r.

poz. 3046

19.

Uchwała Nr XXX/273/2018 Rady Gminy Banie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Banie.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 16 lipca 2018 r.

poz. 3368

20. Uchwała Nr XXX/275/2018 Rady Gminy Banie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Banie

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 16 lipca 2018 r.

poz. 3369

21. Uchwała Nr XXX/276/2018 Rady Gminy Banie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Banie

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 16 lipca 2018 r.

poz. 3370

22. Uchwała Nr XXX/277/2018 Rady Gminy Banie z dnia 20 czerwca 2018 r.w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Banie

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 16 lipca 2018 r.

poz. 3371

23. Uchwała Nr XXX/281/2018 Rady Gminy Banie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Banie

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 16 lipca 2018 r.

poz. 3372

24. Uchwała Nr XXX/282/2018 Rady Gminy Banie z dnia 20 czerwca 2018 r.w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 16 lipca 2018 r.

poz. 3373

25. Uchwała Nr XXXI/285/2018 Rady Gminy Banie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 2 lipca 2018 r.

poz. 3114

26. Uchwała Nr XXXI/286/2018 Rady Gminy Banie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 2 lipca 2018 r.

poz. 3115

27. Uchwała Nr XXXII/288/2018 Rady Gminy Banie z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 5 września 2018 r.

poz. 4028

28. Uchwała Nr XXXII/289/2018 Rady Gminy Banie z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 5 września 2018 r.

poz. 4029

29.

Uchwała Nr XXXII/291/2018 Rady Gminy Banie z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli

 

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia  20 września 2018 r.

poz. 4232

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia  20 września 2018 r.

poz. 4231

30.

Uchwała Nr XXXII/292/2018 Rady Gminy Banie z dnia 28 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Banie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 19 września  2018 r.

poz. 4207

31. Uchwała Nr XXXIII/295/2018 Rady Gminy Banie z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 18 października  2018 r.

poz. 4694

32. Uchwała Nr XXXIII/302/2018 Rady Gminy Banie z dnia 11 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Banie

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 9 listopada  2018 r.

poz. 5178

33. Uchwała Nr XXXIV/303/2018 Rady Gminy Banie z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2018 r.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 16 listopada  2018 r.

poz. 5351

34. Uchwała Nr II/4/2018 Rady Gminy Banie z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2018 r.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 13 grudnia 2018 r.

poz. 5802

35. Uchwała Nr III/13/2018 Rady Gminy Banie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Banie na rok 2019

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 28 grudnia 2018 r.

poz. 6035

36. Uchwała Nr III/17/2018 Rady Gminy Banie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 16 stycznia 2019 r.

poz. 469

37. Uchwała Nr III/18/2018 Rady Gminy Banie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 21 stycznia 2019 r.

poz. 612

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 25-01-2018 12:57:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 25-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Anna Myszka 23-01-2019 10:29:32