Wykonanie dostosowania budynku przedszkola do wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej

Banie, dnia 01 marca 2017 r.
IB.7011.3.1.2017
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zapytanie ofertowe  na przedłożenie kosztów wykonania dostawy/usługi/ robót budowlanych
Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późń. zm. ) tj. art. 4 pkt 8.
1. ZAMAWIAJĄCY
 
Gmina Banie
ul. Skośna 6  
74-110 Banie
tel. (91) 4166381, fax. (91) 4166353
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE:
 
Przedmiot zamówienia obejmuje: „Wykonanie dostosowania budynku przedszkola do wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej” zgodnie z załącznikiem nr 2   (przedmiar robót).
 
2.1 Zakres planowanej inwestycji obejmuje:
 
A) Montaż autonomicznych certyfikowanych czujek dymowych w pomieszczeniach wskazanych w ekspertyzie (punkt 6 podpunkt 1, str. 9). Czujki dymowe muszą objąć swoim zasięgiem całe przestrzenie tych pomieszczeń. Dobór oraz rozmieszczenie wg wytycznych producenta. Uwzględniając parametry najczęściej stosowanych czujek można przyjąć iż w salach dla dzieci konieczne będzie zastosowanie dwóch czujek w pozostałych pomieszczeniach po jednej czujce.
B) Montaż okna podawczego na piętrze w klasie odporności ogniowej EI 15. Należy zastosować okno jednoskrzydłowe przeszklone z ramą aluminiowa lub stalową w kolorze białym. Należy usunąć wykończenie glazurą wewnętrznej powierzchni otworu okna podawczego oraz wykończenia ze stali nierdzewnej. Po zamontowaniu okna należy ponownie wykonać wykończenie płytkami o kolorze możliwie zbliżonym do istniejących oraz wykonać ponownie wykończenie parapetu blachą nierdzewną przeznaczoną do pomieszczeń sanitarnych.
C) Wymiana okien w pomieszczeniach 0.17 oraz 0.1 na okna w klasie odporności ogniowej EI60. Należy zachować obecne rozmiary okien. W pomieszczeniu 0.17 dopuszcza się montaż okna nieotwieralnego z zachowaniem obecnego podziału. W pomieszczeniu 0.1 należy zachować obecny podział z zastosowaniem jednego elementu otwieralnego.
D) Montaż drzwi w klasie odporności ogniowej EI30 oddzielającej klatkę od korytarza prowadzącego do kuchni. Należy zamontować drzwi przeszklone z naświetlem i samozamykaczem. Drzwi aluminiowe w kolorze białym lub jasno szarym (kolor do decyzji Inwestora).
E) Wymiana drzwi prowadzących do piwnicy na drzwi w klasie odporności ogniowej EI30. Należy zamontować drzwi pełne stalowe lub aluminiowe w kolorze jasnoszarym z samozamykaczem.
F) Montaż bramki ograniczającej zejście do piwnicy (eliminującą nieprawidłową ewakuację). Należy zamontować bramkę stalową do wysokości min 1m zamykaną na zasuwkę. Bramkę wykonać z rur stalowych o przekroju kwadratowym. Przekrój rury o wymiarach minimalnych 5x5 cm. Bramka malowana min. dwukrotnie w kolorze jasnoszarym. Bramkę mocować do ściany oraz boku biegu schodowego. Bramka otwierana "na ścianę" w kierunku wejścia do piwnicy.
G) Montaż samozamykaczy. Na drzwiach wskazanych w ekspertyzie należy zamontować samozamykacze. 
H) Wymiana drzwi wejściowych do budynku na drzwi o odpowiednich wymiarach - dwuskrzydłowe o minimalnej szerokości w świetle 120 cm, przy otarciu jednego skrzydła minimalna szerokość 90cm w świetle. Minimalna wysokość w świetle 210cm. Należy zastosować drzwi przeszklone na profilu aluminiowym z górnym naświetlem (z wykorzystaniem obecnego otworu w murze).
 
Prowadzone prace powinny być tak wykonywane by nie zakłócały funkcjonowania Przedszkola. Prace mogą być również prowadzone w dni wolne od pracy Przedszkola w Baniach.
 
 
3. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
Zgodnie z formularzem ofertowym.
4. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów listownie/ email/.
5. MIEJSCE, TERMIN, FORMA I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:
Oferta powinna być złożona na formularzu udostępnionym przez Zamawiającego w formie papierowej.
 
na adres: Urząd Gminy Banie, ul. Skośna 6, 74-110 Banie, pokój nr 15, do dnia  15 marca 2017 r. do godz. 15:00
6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU
 
6.1 Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę wraz z kosztorysem ofertowym (kosztorys ofertowy musi być  szczegółowy i zawierać następujące elementy stronę tytułową, przedmiar robót, kalkulację szczegółową zastosowanych cen  jednostkowych, tabele elementów scalonych) – załącznik nr 1
6.2 Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 3
6.3 Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo  ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty, wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie wystawić – inne dokumenty – załącznik nr 4
 
7 Kryteria wyboru:
 
Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty są:
 
 
6.1 Minimalna cena za przedmiot zamówienia –  100 %
Kryterium procentowe zostanie zamienione na punkty według następującego wzoru:
              
Cena najniższa
Cena =??????? x 100 pkt.
               Cena badana
 
8. Dodatkowe informacje:
Wszelkich informacji udziela: Katarzyna Kudła – tel. 91 4166 381 wew. 38 i Józef Gurdała tel. 91 4166 381 wew. 37
 
Załączniki :
1. Wzór formularza ofertowego - załącznik nr 1
2. Przedmiar robót – załącznik nr 2 
3. Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu składane na podstawie art. 25a ust. 1 – załącznik nr 3 
4. Wykaz robót budowlanych wykonanych – załącznik nr 4
5. Opis prac budowlanych– załącznik nr 5
6. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – załącznik nr 6
7. Ekspertyza techniczna dotycząca oceny budynku Przedszkola w Baniach– załącznik nr 7
 
                                                                                                                                               WÓJT GMINY
                                                                                                                                        TERESA SADOWSKA

 

Załączniki do pobrania

1 zawiadomienie Przedszkole Banie.pdf (PDF, 29KB) 2017-03-20 13:03:25 171 razy
2 wyjasnienia przedszkole.pdf (PDF, 56KB) 2017-03-13 14:25:16 157 razy
3 ZAŁĄCZNIK Nr 4.docx (DOCX, 13KB) 2017-03-04 16:18:46 220 razy
4 PRZEDMIAR BANIE PRZEDSZKOLE PPOZ popr.pdf (PDF, 76KB) 2017-03-04 16:18:15 244 razy
5 SKMBT_C22417030108380.pdf (PDF, 72KB) 2017-03-04 16:18:15 226 razy
6 SKMBT_C22417030108390.pdf (PDF, 79KB) 2017-03-04 16:18:15 233 razy
7 SKMBT_C22417030108391.pdf (PDF, 49KB) 2017-03-04 16:18:15 206 razy
8 SKMBT_C22417030108392.pdf (PDF, 21KB) 2017-03-04 16:18:15 211 razy
9 SKMBT_C22417030108400.pdf (PDF, 32KB) 2017-03-04 16:18:15 208 razy
10 FORMULARZ OFERTOWY - za.ł nr 1.doc (DOC, 27KB) 2017-03-04 16:17:11 211 razy
11 Ekspertyza techniczna.pdf (PDF, 4.MB) 2017-03-04 16:17:11 274 razy
12 LISTA WYBRANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCÓW ZAPROSZONYCH DO SKŁADANIA OFERT NA.doc (DOC, 32KB) 2017-03-04 16:17:11 77 razy
13 oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-zał. nr 3.doc (DOC, 39KB) 2017-03-04 16:17:11 206 razy
14 Opis prac budowlanych - załacznik nr 5.pdf (PDF, 45KB) 2017-03-04 16:17:11 226 razy
15 SST PRZEDSZKOLE PPOZ popr - zał 6.pdf (PDF, 51KB) 2017-03-04 16:17:11 223 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 04-03-2017 16:17:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 04-03-2017
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 20-03-2017 13:03:25