Wykonanie instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 2 położonym przy ul. Ogrodowej 15 w Baniach

                                                                                                    Banie, dnia 15 września 2016 r.
IB.2151.52.2016
                                                           ZAPYTANIE OFERTOWE
Zapytanie ofertowe  na przedłożenie kosztów wykonania dostawy/usługi/ robót budowlanych
 Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004roku     – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późń. zm. )tj. art. 4 pkt  8.
1.ZAMAWIAJĄCY

Gmina Banie
ul. Skośna 6  
74-110 Banie
tel. (91) 4166381, fax. (91) 4166353
2.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE:
Wykonanie instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 2 położonym przy ul.Ogrodowej 15 w Baniach. Lokal mieszkalny składa się z następujących pomieszczeń: przedpokój, kuchnia, łazienka, pokój nr 1, pokój nr 2.  Zakres prac obejmuje wykonanie:
1.wymiany przewodu od tablicy licznikowej do skrzynki rozdzielczej w mieszkaniu wraz z montażem,  
2.wykonanie  nowej instalacji elektrycznej w przedpokoju oraz montaż jednego włącznika pojedynczego,
3.wykonanie  nowej instalacji elektrycznej w kuchni oraz montaż 2 gniazd podwójnych i 2 włączników pojedynczych,
4.wykonanie  nowej instalacji elektrycznej w łazience oraz montaż włącznika pojedynczego i gniazda hermetycznego,
5.wykonanie  nowej instalacji elektrycznej w pokoju nr 1 oraz montaż włącznika dwu - klawiszowego i 2 gniazd podwójnych,
6.wykonanie nowej instalacji elektrycznej w pokoju nr 2 oraz montaż dwóch włączników jednoklawiszowych i 3 gniazd podwójnych.
    
Materiał do wykonania zadania zostanie zakupiony przez Zamawiającego.
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
Zgodnie z formularzem ofertowym.
3.Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów listownie/ email/telefonicznie.
4.MIEJSCE, TERMIN, FORMA I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:
Oferta powinna być złożona na formularzu udostępnionym przez Zamawiającego w formie papierowej:
na adres: Urząd Gminy Banie, ul. Skośna 6, 74-110 Banie, pokój nr 15, do dnia 26.09.2016 r. do godz. 10:00
5. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

5.1 Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę – załącznik nr 1
6 Kryteria wyboru:

Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty są:

6.1 Minimalna cena za przedmiot zamówienia –  100 %
    Kryterium procentowe zostanie zamienione na punkty według następującego wzoru:
                   Cena najniższa
    Cena =???????? x 100 pkt.
                    Cena badana

7.    Dodatkowe informacje:
Wszelkich informacji udziela:
Józef Gurdała – tel. 91 4166 381 wew. 37
Katarzyna Kudła – tel. 91 4166 381 wew. 38

Załączniki :
1.Wzór formularza ofertowego - załącznik nr 1

                                                                Wójt Gminy Banie
                                                                Teresa Sadowska

Załączniki do pobrania

1 FORMULARZ OFERTOWY - za.ł nr 1.doc (DOC, 28KB) 2016-09-15 14:34:21 209 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 15-09-2016 14:34:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 15-09-2016
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 15-09-2016 14:34:21