Wykonanie otworu drzwiowego - Lubanowo 18

Banie, dnia 05 września 2016 r.

IB.2510.63.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

            Zapytanie ofertowe  na przedłożenie kosztów wykonania dostawy/usługi/ robót budowlanych

             „Wykonanie otworu drzwiowego – Lubanowo 18

            Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późń. zm. ) tj. art. 4 pkt            8.

  1. ZAMAWIAJĄCY

 

Gmina Banie
ul. Skośna 6  

74-110 Banie

tel. (91) 4166381, fax. (91) 4166353

  1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE:

           

            Przedmiot zamówienia obejmuje: „Wykonanie otworu drzwiowego – Lubanowo 18”zgodnie z załącznikiem nr 2  (przedmiar robót).

 

  1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Zgodnie z formularzem ofertowym.

  1. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów listownie/ email/.

  1. MIEJSCE, TERMIN, FORMA I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:

            Oferta powinna być złożona na formularzu udostępnionym przez Zamawiającego w   formie papierowej.

                                                                      

na adres: Urząd Gminy Banie, ul. Skośna 6, 74-110 Banie, pokój nr 15, do dnia  14 września  2016 r. do godz. 15:00

  1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

 

6.1 Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę wraz z kosztorysem ofertowym (kosztorys ofertowy musi być  szczegółowy i zawierać następujące elementy stronę tytułową, przedmiar robót, kalkulację szczegółową zastosowanych cen  jednostkowych, tabele elementów scalonych) – załącznik nr 1

6.2 Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 3

6.3 Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo  ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty, wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie wystawić – inne dokumenty – załącznik nr 4

 

7. Kryteria wyboru:

      Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty są:

            7.1 Minimalna cena za przedmiot zamówienia –  100 %

            Kryterium procentowe zostanie zamienione na punkty według następującego wzoru:

                          

                        Cena najniższa

            Cena =??????? x 100 pkt.

                            Cena badana

 

 

8. Dodatkowe informacje:

Wszelkich informacji udziela: Katarzyna Kudła – tel. 91 4166 381 wew. 38

 

Załączniki :

  1. Wzór formularza ofertowego - załącznik nr 1
  2. Przedmiar robót – załącznik nr 2
  3. Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu składane na podstawie art. 25a ust. 1 – załącznik nr 3
  4. Wykaz robót budowlanych wykonanych – załącznik nr 4

  

                                                                                                                      WÓJT GMINY

                                                                                                                    Teresa Sadowska

Załączniki do pobrania

1 FORMULARZ OFERTOWY - za.ł nr 1.doc (DOC, 27KB) 2016-09-05 14:19:56 199 razy
2 Lubanowo przedmiar robót.pdf (PDF, 40KB) 2016-09-05 14:19:56 199 razy
3 oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu-postepowanie-jednoetapowe(1).doc (DOC, 39KB) 2016-09-05 14:19:56 195 razy
4 ZAŁĄCZNIK Nr 4.docx (DOCX, 13KB) 2016-09-05 14:19:56 192 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 05-09-2016 14:19:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 05-09-2016
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 05-09-2016 14:20:33