wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie: "Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Gminy Banie poprzez zagospodarowanie terenu wokół jeziora Dłużec"

Banie, dnia 16 październik 2015 r.

IB.7011.14.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE

            Zapytanie ofertowe  na przedłożenie kosztów wykonania dostawy/usługi/ robót budowlanych

            Wykonanie projektu budowlanego

            Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004roku           – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późń. zm. )           tj. art. 4 pkt     8.

 1. ZAMAWIAJĄCY

 

Gmina Banie
ul. Skośna 6  

74-110 Banie

tel. (91) 4166381, fax. (91) 4166353

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE:

            Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie: „Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Gminy Banie poprzez   zagospodarowanie terenu wokół jeziora Dłużec”          

            Dokumentacja projektowa ma zawierać elementy które zostały wyszczególnione  w załączniku nr  6,7,8.

 

            SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Zgodnie z formularzem ofertowym.

 1. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów listownie/ email/.

 

 1. MIEJSCE, TERMIN, FORMA I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:

            Oferta powinna być złożona na formularzu udostępnionym przez Zamawiającego w formie papierowej.

                                                                      

na adres: Urząd Gminy Banie, ul. Skośna 6, 74-110 Banie, pokój nr 15, do dnia 30.10.2015 r. do godz. 15:00

 1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

 

 1. Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę – załącznik nr 1
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. – załącznik nr 2
 3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych – załącznik nr 3
 4. Wykaz osób do kontaktów z zamawiającym – załącznik nr 4
 5. Wzór umowy- parafowany przez wykonawcę – załącznik nr 5
 6. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej: a) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – załącznik nr 9
 7. Wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych do dnia złożenia oferty, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania – załącznik nr 10

 

 

 1. Kryteria wyboru:

 

Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty są:

            6.1 Minimalna cena za przedmiot zamówienia –  70 %

            Kryterium procentowe zostanie zamienione na punkty według następującego wzoru:

                           Cena najniższa

            Cena =???????? x 70 pkt.

                            Cena badana

            6.2 Minimalny termin wykonania zamówienia – 20 %

            Kryterium procentowe zostanie zamienione na punkty według następującego wzoru:

 

                            Termin najkrótszy

            Termin =???????? x 20 pkt.

                          Termin badany

 

1.3 Ilość referencji – 10 %

Kryterium procentowe zostanie zamienione na punkty według następującego wzoru:

            ilość referencji  oferty badanej

Ilość referencji =????????  x 10 pkt.

                     ilość referencji max.

 1. Dodatkowe informacje:

Wszelkich informacji udziela: Katarzyna Kudła – tel. 91 4166 381 wew. 38

Załączniki :

 1. Wzór formularza ofertowego - załącznik nr 1
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. – załącznik nr 2
 3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych – załącznik nr 3
 4. Wykaz osób do kontaktów z zamawiającym – załącznik nr 4
 5. Wzór umowy- parafowany przez wykonawcę – załącznik nr 5
 6. Opis przedsięwzięcia – załacznik nr 6
 7. Kocepcja zagospodarowania – załacznik nr 7 (w formie opisowej)
 8. Koncepcja zagospodarowania – załącznik nr 8
 9. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej: a) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – załącznik nr 9
 10. Wykaz usług – załącznik nr 10

 

Załączniki do pobrania

1 unieważnienie postępowania.pdf (PDF, 24KB) 2015-11-06 09:00:24 243 razy
2 odp. na zapytania2.pdf (PDF, 29KB) 2015-10-27 14:23:17 236 razy
3 odpowiedzi jezioro.pdf (PDF, 2.MB) 2015-10-23 14:28:47 332 razy
4 PLANSZA_3 - zał nr 8.pdf (PDF, 16MB) 2015-10-19 14:49:45 338 razy
5 PLANSZA_2 - zał. nr 8.pdf (PDF, 18MB) 2015-10-19 14:47:34 336 razy
6 PLANSZA_1 - zał. nr 8.pdf (PDF, 25MB) 2015-10-19 14:45:34 350 razy
7 PLANSZA_0_ZBIORCZA -zał. nr 8.pdf (PDF, 19MB) 2015-10-19 14:42:57 348 razy
8 Koncepcja Banie wokół Jeziora Dłużec - opis - załącznik nr 7.pdf (PDF, 50KB) 2015-10-19 14:40:55 381 razy
9 zał. nr 8.pdf (PDF, 1.MB) 2015-10-19 14:40:55 363 razy
10 Załącznik Nr 9.doc (DOC, 30KB) 2015-10-19 14:40:55 339 razy
11 zał. nr 10.doc (DOC, 32KB) 2015-10-19 14:40:55 354 razy
12 Uchwała Nr XXVIII-288-09 zał. nr 8.doc (DOC, 44KB) 2015-10-19 14:40:55 343 razy
13 Uchwała Nr XXVIII-288-09 zał. nr 8 (1) - zał. nr 8.pdf (PDF, 57KB) 2015-10-19 14:40:55 351 razy
14 FORMULARZ OFERTOWY - za.ł nr 1.doc (DOC, 28KB) 2015-10-19 14:39:24 356 razy
15 zał. nr 2.doc (DOC, 24KB) 2015-10-19 14:39:24 339 razy
16 zał. nr 3.doc (DOC, 28KB) 2015-10-19 14:39:24 355 razy
17 zał. nr 4.doc (DOC, 30KB) 2015-10-19 14:39:24 342 razy
18 zał. nr 5.doc (DOC, 43KB) 2015-10-19 14:39:24 345 razy
19 Załącznik nr 6.docx (DOCX, 15KB) 2015-10-19 14:39:24 335 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 19-10-2015 14:39:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 19-10-2015
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 06-11-2015 09:00:24