Wpis do rejestru wyborców

 

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD GMINY BANIE
tel. 91-416-64-46, fax 91-416-63-53

OB

17.09.2015r.

 

WPIS DO REJESTRU WYBORCÓW

Podstawa prawna: Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z poźn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. z 2011 r. Nr 158, poz. 941), Ustawa z dnia 31 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 r., poz. 267 z późn. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. „Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w części A/B*”    dla:
  • wyborcy stale zamieszkałego na terenie gminy bez zameldowania na pobyt stały,
  • wyborcy nigdzie nie zamieszkałego stale przebywającego na terenie gminy,
  • wyborcy zamieszkałego na obszarze gminy pod innym adresem niż adres zameldowania na pobyt stały.
 2. Załączniki:
  • kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy,
  • "Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców”

Obywatele UE są zobowiązani do złożenia wniosku o skreślenie z rejestru wyborców w przypadku opuszczenia miejsca zamieszkania na terenie gminy Banie

Oświadczenie o skreśleniu z rejestru wyborców (dotyczy obywateli polskich).

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 3 dni od dnia złożenia wniosku.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Stanowisko ds. Obywatelskich (symbol – OB), pokój nr 20,
tel. 91-416-64-46 wew. 31.

V. TRYB ODWOŁAWCZY
Skarga do Sądu Rejonowego w Gryfinie. Skargę wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Banie, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

VI. UWAGI:

 1. Stały rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje prawo wybierania.
 2. Można być ujętym tylko w jednym rejestrze wyborców. Rejestr wyborców służy do sporządzania spisów wyborców uprawnionych do udziału w wyborach, a także do sporządzania spisów osób uprawnionych do udziału w referendum. Rejestr wyborców potwierdza prawo wybierania oraz prawo wybieralności. Rejestr wyborców dzieli się na część A i część B.
 3. Część A rejestru wyborców obejmuje obywateli polskich. Wyborcy będący obywatelami polskimi, zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały są wpisywani do rejestru wyborców z urzędu.
 4. Część B rejestru wyborców obejmuje obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, stale zamieszkałych na obszarze gminy i uprawnionych do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej.
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 22-09-2015 13:58:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 22-09-2015
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 22-09-2015 13:58:44