Zarządzenie Nr 11/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert.

Zarządzenie Nr 11/2015

Wójta Gminy Banie

z dnia 2 lutego 2015 r.

 

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert.

 

            Na podstawie § 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późń. zm.) oraz § 14 programu współpracy Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXIV/307/2014 Rady Gminy Banie z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015, zarządza się, co następuje:

 

§ 1. 1. W celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Banie w 2015 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz z zakresu turystyki i krajoznawstwa powołuje się Komisję Konkursową w składzie:

  1. Jerzy Zgoda – Sekretarz Gminy Banie – Przewodniczący Komisji,
  2. Anna Myszka – inspektor Urzędu Gminy Banie – Zastępca Przewodniczącego Komisji,
  3. Małgorzata Trzcińska – podinspektor Urzędu Gminy Banie – członek Komisji,
  4. Teodora Borek-Mickiewicz – przedstawiciel organizacji pozarządowej – członek Komisji,
  5. Bartosz Duraj – przedstawiciel organizacji pozarządowej – członek Komisji,

 

2. Do zadań Komisji Konkursowej należy:

  1. ocena ofert pod względem formalnym i merytorycznym, z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie,
  2. sporządzenie protokołu posiedzenia Komisji Konkursowej, zawierającego listę rankingową ofert wraz z propozycją kwoty dofinansowania,
  3. przekazanie protokołu Wójtowi Gminy Banie.

 

3. Członkowie Komisji Konkursowej przed rozpoczęciem jej działalności składają oświadczenie, że nie pozostają z oferentami w takich relacjach, które mogą powodować wątpliwości co do bezstronności podczas oceniania ofert.

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

 

§ 3. Komisja Konkursowa ulega rozwiązaniu z dniem rozstrzygnięcia konkursu.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

  WÓJT GMINY

Teresa Sadowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 02-02-2015 10:03:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 02-02-2015
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 02-02-2015 10:03:05