Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

WYBORY PRZEDSTAWICIELI NGO DO KOMITETU MONITORUJACEGO RPO WZ

Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

 1. ZGŁASZANIE KANDYDATÓW

Zachodniopomorska Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Zachodniopomorska Rada Działalności Pożytku Publicznego przeprowadza nabór kandydatów na podstawie Uchwały Nr 2/2014-2016 Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia zasad wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Liczba dostępnych miejsc w KM RPO WZ 2014-2020 dla reprezentantów organizacji pozarządowych wynosi cztery:

 1. jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska;
 2. jedno dla przedstawiciela organizacji właściwej z uwzględnieniem zakresu RPO WZ 2014-2012 tj. obszaru innowacyjności, B+R;
 3. jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz promowania włączenia społecznego, równości szans i płci, równości szans i niedyskryminacji;
 4. jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej reprezentującej ponadbranżowy związek stowarzyszeń.

Zgłoszenia kandydatów na członka oraz zastępcę członka KM należy dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1) oraz przesłanie skanu ww. formularza wraz z wersją edytowalną dokumentu (najlepiej dokument WORD, plik
z rozszerzeniem .doc lub .docx) na adresy: kfalinski@wzp.pl, mkuncewicz@wzp.pl

Zgodnie z pkt. 1.2 lit e ordynacji wyborczej osoba ubiegająca się o mandat członka komitetu
i jej zastępca nie mogą być tej samej płci.

Termin na zgłaszanie kandydatów upływa  z dniem 28 listopada 2014 r.

Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń. Szczegółowe informacje pod numerem tel. 91/44 16 223 (gł. spec w Wydziale Współpracy Społecznej Małgorzata Kuncewicz)

 1. PROCEDURA ZGŁASZANIA KANDYDATA NA CZŁONKA ORAZ ZASTĘPCĘ CZŁONKA KM RPO WZ 2014-2020 (ROZDZIAŁ 5 ORDYNACJI)

Organizacja pozarządowa zgłasza kandydata na członka oraz zastępcę członka Komitetu Monitorującego  za pomocą formularza zgłoszeniowego.

Przewidziano wspólny formularz zgłoszeniowy dla członka oraz zastępcy członka KM.

W formularzu zgłoszeniowym:

 • pkt. 2-6 – wypełnia kandydat na członka KM,
 • pkt. 7-10 – wypełnia kandydat na zastępcę członka KM,
 • pkt. 11-14 – wypełnia organizacja pozarządowa zgłaszająca kandydatów,
 • pkt. 15 – wypełniają podmioty udzielające poparcia,
 • pkt. 16 – fakultatywnie wypełnia kandydat na członka KM
 • pkt. 17 – fakultatywnie wypełnia kandydat na członka KM reprezentujący organizację pozarządową działającą na rzecz ochrony środowiska,
 • pkt. 18 – fakultatywnie wypełnia kandydat na zastępcę członka KM reprezentujący organizację pozarządową działającą na rzecz ochrony środowiska.

Uzupełniony formularz zgłoszeniowy powinien zostać zeskanowany i przesłany na wskazane adresy poczty elektronicznej.

Kandydat na członka oraz zastępcę członka KM musi uzyskać poparcie co najmniej 10 organizacji pozarządowych, którym przysługuje czynne prawo wyborcze do danego komitetu lub co najmniej jednej federacji.

Poparcie udzielane przez organizacje pozarządowe lub federacje może zostać wyrażone
w formie pisemnej na formularzu zgłoszeniowym (pkt. 15 formularza) lub za pomocą oświadczenia podmiotu udzielającego poparcia kandydatowi na przedstawiciela organizacji pozarządowych w komitecie monitorującym (załącznik nr 2).

W przypadku organizacji pozarządowej, której dane nie są dostępne w Krajowym Rejestrze Sądowym, niezbędne jest przesłanie, wraz z formularzem zgłoszeniowym, zeskanowanego dokumentu potwierdzającego osobowość prawną, zawierającego informacje na temat: sposobu reprezentacji, osób upoważnionych do reprezentowania, nazwy i siedziby.

Zgłoszenia przesłane po terminie, zgłoszenia nieczytelne lub złożone w niewłaściwej formie nie będą rozpatrywane.

Załączniki do ogłoszenia:

Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 Oświadczenie podmiotu udzielającego poparcia

 1. INFORMACJE O RPO WZ 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny WZ 2014-2020:

EFRR: 1 150 818 353 EUR

EFS: 450 420 863 EUR

RAZEM: 1 601 239 216 EUR

Programowanie rozwoju – główne założenia

 • Skupienie interwencji na rozwoju gospodarki (w szczególności poprzez rozwój regionalnych oraz inteligentnych specjalizacji);
 • Podniesienie jakości rynku pracy;
 • Dostosowanie kierunków i poziomu kształcenia do realnego zapotrzebowania przedsiębiorców;
 • Wykorzystanie potencjału istniejących stref inwestycyjnych;
 • Łączenie potencjałów jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności na rzecz rozwoju gospodarczego;
 • Zwiększenie dostępności komunikacyjnej;
 • Przezwyciężenie deficytów i wykluczeń społecznych;
 • Przygotowanie Regionu do sprawnego i efektywnego działania po zakończeniu finansowania inwestycji z funduszy UE.

Założenia będą realizowane przez wsparcie trzech kluczowych obszarów:

 1. Gospodarki
 2. Infrastruktury
 3. Społeczeństwa

Ostateczne typy projektów oraz wartość alokacji są uzależnione od wyników negocjacji RPO WZ z KE.

Typy projektów w zakresie gospodarki:

 1. Inwestycje przedsiębiorstw w badania i rozwój
 2. Infrastruktura dla badań i rozwoju na rzecz inteligentnych specjalizacji jako uzupełnienie stanu obecnego
 3. Inwestycje w sektorze MSP mające na celu wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw
 4. Wzmocnienie dotychczasowych terenów inwestycyjnych oraz tworzenie nowych obszarów aktywności biznesowej na terenach popegeerowskich, powojskowych, poprzemysłowych
 5. Wsparcie instytucji otoczenia biznesu w celu podniesienia jakości świadczonych usług i większej profesjonalizacji
 6. Zwiększanie wykorzystania TIK (technologii informacyjno - komunikacyjnych)
  w przedsiębiorstwach.
 7. Wsparcie międzynarodowej współpracy gospodarczej (m.in. udział w giełdach kooperacyjnych, międzynarodowych targach
 8. Rozwój energetyki opartej o odnawialne źródła energii
 9. Wsparcie samozatrudnienia i tworzenia nowych przedsiębiorstw poprzez dotacje
  i pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 10. Wszechstronne wsparcie podnoszenia kwalifikacji pracowników oraz osób poszukujących pracy
 11. Promocja gospodarcza i turystyczna regionu
 12. Szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców i ich pracowników.
 13. Wsparcie dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo
 14. Wdrażanie elastycznych form zatrudnienia
 15. Programy profilaktyki zdrowotnej mające na celu przedłużanie aktywności zawodowej

Typy projektów w zakresie infrastruktury:

 1. Rozbudowa systemu transportowego regionu drogi, koleje, porty, transport wodny
 2. Infrastruktura zintegrowanego systemu transportu publicznego
 3. Podnoszenie efektywności energetycznej budynków publicznych i mieszkaniowych
 4. Budowa lub modernizacja systemów wodno-kanalizacyjnych
 5. Budowa lub rozbudowa systemów gospodarki odpadami
 6. Rozwój kluczowej infrastruktury kulturalnej
 7. Poprawa stanu środowiska i zwiększanie bioróżnorodności
 8. Zapobieganie zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatycznych


Typy projektów w zakresie społeczeństwa:

 1. Rozwój infrastruktury społecznej w tym ochrony zdrowia w powiązaniu z programami profilaktycznymi
 2. Rewitalizacja obszarów po byłych Państwowych Gospodarstwach Rolnych, a także obszarów poprzemysłowych, powojskowych oraz niedoinwestowanych
  i zaniedbanych obszarów miejskich
 3. Rozwój przedsiębiorczości społecznej
 4. Programy na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym
 5. Poprawa jakości kształcenia na poziomie podstawowym i średnim
 6. Tworzenie placówek wychowania przedszkolnego,
 7. Wsparcie szkolnictwa zawodowego
 8. Rozwój kształcenia pozaformalnego i uczenie się przez całe życie
 9. Rozwój infrastruktury edukacyjnej w powiązaniu z programami edukacyjnymi.

Więcej informacji: http://www.rpo.wzp.pl/rpo/perspektywa_2020/perspektywa_2020.htm oraz http://www.rpo.wzp.pl/rpo/perspektywa_2020/dokumenty_regionalne/p-r-m-a-22064/dokumenty_regionalne.htm

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Formularz_zgloszeniowy_KM_RPO_WZ.doc (DOC, 98.00Kb) 2014-11-19 08:09:41 383 razy
2 Oswiadczenie_podmiotu_udzielajacego_poparcia_KM_RPO_WZ.doc (DOC, 29.00Kb) 2014-11-19 08:09:41 381 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 19-11-2014 08:09:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 19-11-2014
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 19-11-2014 08:09:41