Akty prawa miejscowego 2014 r.

Akty prawa miejscowego podjęte przez Radę Gminy Banie w 2014 r.

Lp.

Tytuł uchwały

Publikacja

1.

Uchwała Nr XXVIII/249/2014 Rady Gminy Banie z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 4 lutego 2014 r.

poz. 514

2.

Uchwała Nr XXVIII/251/2014 Rady Gminy Banie z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Dz. Urz.  Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 26 lutego 2014 r.

poz. 837

3.

Uchwała Nr XXVIII/252/2014 Rady Gminy Banie z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 26 lutego 2014 r.

 poz. 838

4.

Uchwała Nr XXVIII/253/2014 Rady Gminy Banie z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 26 lutego 2014 r.

 poz. 839

5.

Uchwała Nr XXIX/257/2014 Rady Gminy Banie z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i w budżecie gminy na 2014 r.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 3 kwietnia 2014 r.

poz. 1474

6.

Uchwała Nr XXIX/261/2014 Rady Gminy Banie z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Banie w 2014 r."

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia

30 kwietnia 2014 r.

poz. 1841

7.

Informacja Wójta Gminy Banie z dnia 26 marca 2014 r. -

Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2013 r. położonych na obszarze Gminy Banie.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 31 marca 2014 r.

poz. 1382

8.

Uchwała Nr XXX/269/2014 Rady Gminy Banie

z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2014 r.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 9 lipca 2014 r.

poz. 2878

9.

Uchwała Nr XXX/270/2014 Rady Gminy Banie

z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole w Baniach.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 7 sierpnia 2014 r.

poz. 3243

10.

Uchwała Nr XXX/271/2014 Rady Gminy Banie

z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/362/10 Rady Gminy Banie z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie zmiany nazwy i nadania statutu Międzynarodowemu Centrum Turystyki, Kultury i Sportu w Baniach.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 7 sierpnia 2014 r.

poz. 3244

11.

Uchwała Nr XXX/273/2014 Rady Gminy Banie

dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

 

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 7 sierpnia 2014 r.

poz. 3245

12.

Uchwała Nr XXX/275/2015 Rady Gminy Banie

z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie uchwalenia zmiany uchwały Nr XXVI/224/05 z dnia 20 kwietnia 2005 r. dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla siłowni wiatrowych w obrębie Banie – gmina Banie.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 7 sierpnia 2014 r.

poz. 3246

13.

Uchwała Nr XXX/276/2014 Rady Gminy Banie

z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie uchwalenia zmiany uchwały Nr XXVI/225/05 z dnia 20 kwietnia 2005 r. dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla siłowni wiatrowych w obrębie Piaseczno – gmina Banie.

 

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 7 sierpnia 2014 r.

poz. 3247

14.

Uchwała Nr XXX/277/2014 Rady Gminy Banie z dnia

25 czerwca 2014 r.

w sprawie uchwalenia zmiany uchwały Nr XXVI/227/05 z dnia 20 kwietnia 2005 r. dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla siłowni wiatrowych w obrębie Baniewice – gmina Banie.

 

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 7 sierpnia 2014 r.

poz. 3248

15.

Uchwała Nr XXX/278/2014 Rady Gminy Banie

z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie uchwalenia zmiany uchwały Nr XXVI/228/05 z dnia 20 kwietnia 2005 r. dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla siłowni wiatrowych w obrębie Lubanowo I – gmina Banie.

 

 

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 7 sierpnia 2014 r.

poz. 3249

16.

Uchwała Nr XXX/279/2014 Rady Gminy Banie

z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie uchwalenia zmiany uchwały Nr XXVI/229/05 z dnia 20 kwietnia 2005 r. dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla siłowni wiatrowych w obrębie Lubanowo II – gmina Banie.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 7 sierpnia 2014 r.

poz. 3250

17.

Uchwała Nr XXX/280/2014 Rady Gminy Banie

z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie uchwalenia zmiany uchwały Nr XXVI/226/05 z dnia 20 kwietnia 2005 r. dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla siłowni wiatrowych w obrębie Swobnica – gmina Banie.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 7 sierpnia 2014 r.

poz. 3251

18.

Uchwała Nr XXX/281/2014 Rady Gminy Banie

z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie uchwalenia zmiany uchwały Nr XXVI/230/05 z dnia 20 kwietnia 2005 r. dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla siłowni wiatrowych w obrębie Sosnowo – gmina Banie.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 7 sierpnia 2014 r.

poz. 3252

19.

Uchwała Nr XXXI/282/2014 Rady Gminy Banie

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 10 lipca 2014 r.

poz. 2899

20. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Banie za 2013 r.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 11 lipca  2014 r.

poz. 2927

21. Uchwała Nr XXXII/285/2014 Rady Gminy Banie z dnia 18 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2014 r.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 29.09.2014 r.

poz. 3624

22. Uchwała Nr XXXII/290/2014 Rady Gminy Banie z dnia 18 września 2014 r.w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Banie

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 22 października 2014 r.

poz. 4044

23. Uchwała Nr XXXII/291/2014 Rady Gminy Banie z dnia 18 września 2014 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 22 października 2014 r.

poz. 4045

24. Uchwała Nr XXXII/295/2014 Rady Gminy Banie z dnia 18 września 2014 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami w Gminie Banie na lata 2014-2017"

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 22 października 2014 r.

poz. 4046

25. Uchwała Nr XXXII/296/2014 Rady Gminy Banie z dnia 18 września 2014 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Banie

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 21 listopada 2014 r.

poz. 4632

26. Uchwała Nr XXXIII/297/2014 Rady Gminy Banie z dnia 10 października 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 17 października 2014 r.

poz. 4015

27. Uchwała Nr XXXIV/300/2014 Rady Gminy Banie z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 20 listopada 2014 r.

poz. 4602

28. Uchwała Nr XXXIV/301/2014 Rady Gminy Banie z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 20 listopada 2014 r.

poz. 4603

29. Uchwała Nr XXXIV/306/2014 Rady Gminy Banie z dnia 7 listopada 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie Gminy Banie

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 21 listopada 2014 r.

poz. 4633

30.

UCHWAŁA NR II/19/2014 RADY GMINY BANIE z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Banie na rok 2015.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 8 stycznia 2015 r.

poz. 63

     
     
     
     
     
     

Załączniki do pobrania

1 uchwala_nr_xxxii.295.2014.zip (ZIP, 14MB) 2014-09-26 13:34:05 3 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 31-01-2014 13:44:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 31-01-2014
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 04-03-2015 09:15:12