Wyniki konsultacji projektu programu współpracy Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.

Banie, dnia 10 października 2013 r.

 

Wyniki konsultacji

projektu programu współpracy Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.

 

Konsultacje zostały przeprowadzone w sposób określony w uchwale Nr XXXIV/344/10 Rady Gminy Banie z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz w myśl zarządzenia Nr 61/2013 Wójta Gminy Banie z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji.

Konsultacje odbyły się w dniach od 3 września 2013 r. do 23 września 2013 r.

W dniu 2 września 2013 r. zaproszono organizacje pozarządowe do konsultacji projektu programu, zamieszczając stosowne ogłoszenie, wraz projektem programu oraz formularzem zgłoszenia opinii, na stronie internetowej Gminy Banie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Banie.

            W tym samym dniu ogłoszenie – zaproszenie dokonsultacji projektu programu zostało zamieszczone także natablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Banie w miejscowości Banie.

Zainteresowani mogli przesłać opinie (uwagi lub propozycje zmian wraz z uzasadnieniem) o projekcie programu na adres Urzędu Gminy Banie, ul. Skośna 6, lub drogą elektroniczną na adres radagminy@banie.plw terminie do dnia 23 września 2013 r.

W dniu 2 września 2013 r. przesłano bezpośrednio do organizacji pozarządowych z terenu Gminy Banie ogłoszenie – zaproszenie do konsultacji projektu programu wraz z tym projektem oraz formularzem zgłoszenia opinii. Organizacje pozarządowe zostały zaproszone także na otwarte spotkanie w ramach konsultacji. Spotkanie to odbyło się w dniu 18 września 2013 r. w Urzędzie Gminy Banie. Uczestniczyli w nim przedstawiciele siedmiu organizacji pozarządowych. Na spotkaniu została zgłoszona jedna propozycja zmian do projektu programu, a mianowicie:

 w § 11 dodać zapis: „Z kwoty określonej w ust. 1 wydziela się pulę 80% z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.”

Zgłoszona propozycja zmiany została uwzględniona w projekcie programu.

            Drogą pocztową ani elektroniczną nie wpłynęła żadna opinia.

 

WÓJT GMINY

Teresa Sadowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 14-10-2013 08:10:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 14-10-2013
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 14-10-2013 08:10:08