OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Banie o przedłużeniu terminu

WÓJT GMINY BANIE

Banie, dnia 05.08.2013 r.

 GK-7627/2B/08/2013

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia

 

Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) i ustawy z dnia 14 czerwca Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z zm.)

 

Wójt Gminy Banie 

zawiadamia

że po rozpatrzeniu wniosku Wiatromill Sp. z o.o. , ul. Abrahama 1A, 80-307 Gdańsk w sprawie przedłużenia terminu ważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie „Zespołu elektrowni wiatrowych Banie” składającego się z 46 elektrowni wiatrowych, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, planowanych na terenie działek:  nr 801, 818, 848, 853, 835 obręb Banie, dz. nr 149 obręb Piaseczno, dz. nr 174/1, 180/2, 791, 810, 817, 822 obręb Swobnica, dz. nr 409/2, 417/1, 435 obręb Baniewice, dz. 216, 330, 88/4, 92, 95, 97/2, 314/4, 314/5 obręb Lubanowo, dz. nr 18, 23/1, 33, 42, 127, 129, 132/2, 134, 139 obręb Sosnowo w gminie Banie powiat gryfiński w dniu 1.08.2013 r. zostało wydane postanowienie wydłużające termin obowiązywania decyzji Wójta Gminy Banie znak  GK-7627/2/2008 z dnia 18 sierpnia 2009 r. do 6 lat od dnia, w którym stała się ostateczna oraz stwierdzające, że w/w przedsięwzięcie przebiega etapowo oraz że nie zmieniły się warunki określone w decyzji Wójta Gminy Banie z dnia z dnia 18 sierpnia 2009 r. znak  GK-7627/2/2008

Z treścią w/w postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Baniach, ul. Skośna 6, 74-110 Banie, pokój nr 6 w godzinach pracy Urzędu. Zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

WÓJT GMINY

Teresa Sadowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 06-08-2013 08:25:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 06-08-2013
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 06-08-2013 08:25:37