OBWIESZCZENIE dot. budowie chodnika ze schodami w wąwozie między budynkami mieszkalnymi na byłym lotnisku w Chojnie

WÓJT GMINY BANIE

Banie, dnia 24.05.2013 r.

 

GK.6733.2.2013

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Banie  

o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 49 i 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2013r., poz. 267) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zmianami)

zawiadamia się

wszystkie strony w sprawie

 

żew dniu 21.05.2013 r. na wniosek Gminy Chojna z dnia 19 kwietnia 2013 r., rozpatrywany przez Wójta Gminy Banie  na podstawie postanowienia z dnia 20.05.2013 r. znak: SKO/Ma/420/2375/13 Samorządowego Kolegium Odwoławczego ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie chodnika ze schodami w wąwozie między budynkami mieszkalnymi na byłym lotnisku w Chojnie wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, działka nr 38/92, 38/50, 38/52, 38/80 w obrębie ewidencyjnym Chojna 8.

W związku z powyższym, osobiście lub przez swoich upoważnionych pełnomocników, strony mają prawo na każdym etapie zapoznać się z dokumentacją dotyczącą powyższej sprawy, a także wypowiadać się co do tej dokumentacji oraz zgłoszonych żądań Wnioskodawcy, co zapewnia wszystkim stronom możliwość czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Dokumentacja dotycząca sprawy dostępna jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Banie, ul. Skośna 6, 74-110 Banie, pokój nr 6,w terminie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia w  godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Możliwość przeglądania akt i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony postępowania i nie jest obowiązkowe.

WÓJT GMINY

Teresa Sadowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 24-05-2013 11:38:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 24-05-2013
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 24-05-2013 11:38:50