Kodeks etyki pracowników samorządowych Urzędu Gminy Banie

ZARZĄDZENIE NR 112/2012

WÓJTA GMINY BANIE

z dnia 17 grudnia 2012 r.

 

 

w sprawiewprowadzenia Kodeksu etyki pracowników samorządowych

Urzędu Gminy Banie.

 

 

            Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Wprowadza się Kodeks etyki pracowników samorządowych Urzędu Gminy Banie, zwany dalej „Kodeksem”, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia oraz nadzór nad przestrzeganiem Kodeksu powierza się Sekretarzowi Gminy Banie.

 

§ 3. Uchyla sięKodeks etyki pracowników Urzędu Gminy Banie wprowadzony w 2005 r.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Gminy Banie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Banie.

 

WÓJT GMINY

Teresa Sadowska

 

Załącznik do zarządzenia Nr 112/2012

Wójta Gminy Banie z dnia 17 grudnia 2012 r.

 

 

KODEKS  ETYKI  PRACOWNIKÓW  SAMORZĄDOWYCH

 

URZĘDU  GMINY  BANIE

 

 

Rozdział 1

 

Zasady ogólne

 

§ 1. Kodeks etyki wyznacza zasady postępowania pracowników zatrudnionych
w Urzędzie Gminy Banie w związku z ich pracą związaną z pełnieniem funkcji publicznej, zwanych dalej „pracownikami samorządowymi”.

§ 2. Zasady określone w niniejszym Kodeksie dotyczą zasad postępowania wszystkich pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Banie, posiadających status pracownika samorządowego zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych.

§ 3. Na zajmowanym stanowisku pracownik traktuje swoją pracę jako służbę państwu
i społeczności lokalnej i w imię dobrze rozumianego interesu społecznego.

§ 4. Pracownik przestrzega porządku prawnego, sumienie wykonuje swoje obowiązki, przedkładając dobro publiczne nad interes własny.

5. Każdy pracownik, który narusza niniejszy Kodeks na skutek swojego postępowania
w miejscu pracy, jak również poza nim, naraża się na utratę zaufania publicznego niezbędnego do wykonywania swoich obowiązków publicznych.

 

Rozdział 2

 

Zasady postępowania

 

§ 6. Pracownik zobowiązany jest dbać o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki finansowe, z uwzględnieniem interesu państwa, gminy i interesu indywidualnego obywateli.

§ 7. Pracownik powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków przestrzegać
w szczególności następujących zasad:

1)      praworządności;

2)      bezstronności i bezinteresowności;

3)      uczciwości i rzetelności;

4)      odpowiedzialności;

5)      obiektywności;

6)      jawności postępowania;

7)      dbałości o dobre imię urzędu i pracowników;

8)      godnego zachowania w miejscu pracy i poza nim;

9)      uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, radnymi, podwładnymi i współpracownikami.

 

Rozdział 3

 

Wykonywanie zadań przez pracowników

 

§ 8. Pracownik samorządowy pracuje sumiennie, dążąc do osiągnięcia najlepszych rezultatów swej pracy i mając na względzie wnikliwe i rozważne wykonywanie powierzonych mu zadań.

§ 9. Pracownik podejmuje działania i wszystkie czynności w granicach prawa, kierując się obowiązującymi procedurami, podejmując działania dla dobra publicznego.

§ 10. Pracownik wykonuje swoje czynności z należytą starannością, według najlepszej wiedzy i wykorzystaniu swoich umiejętności.

§ 11. Nie uchyla się od podejmowania trudnych decyzji oraz odpowiedzialności za swoje postępowanie.

§ 12. Pracownik samorządowy nie podejmuje prac ani innych zajęć, które mogą kolidować z wykonywaniem przez niego zadań w urzędzie.

§ 13. Pracownik racjonalnie gospodaruje majątkiem i środkami publicznymi.

§ 14. Powierzony pracownikowi sprzęt i wyposażenie stanowiska pracy wykorzystuje racjonalnie i oszczędnie.

§ 15. Korzysta z możliwości elektronicznych nośników przekazywania informacji, ograniczając ilość dokumentów w formie papierowej.

§ 16. Pracownik samorządowy w swych działaniach kieruje się interesem publicznym
i nie czerpie korzyści materialnych ani osobistych z tego tytułu, a  także nie działa w interesie innych osób.

§ 17. Pracownik samorządowy unika działalności politycznej, nie ulega wpływom
i naciskom politycznym, które mogą prowadzić do działania stronniczego i sprzecznego
z interesem publicznym.

§ 18. Pracownik mając dostęp do informacji nie czyni z nich użytku dla własnych potrzeb, a jedynie dla interesu publicznego.

§ 19. Pracownik wykorzystuje swoje stanowisko pracy i nadane mu uprawnienia wyłącznie do celów, dla których zostały mu nadane.

§ 20. Pracownik jest zobowiązany do wypełniania poleceń przełożonych, chyba że są nie zgodne z prawem.

§ 21. Pracownik jest zobowiązany do wypełnienia swoich obowiązków rzetelnie, sumienie i z zaangażowaniem.

§ 22. Pracownik jest zobowiązany do zachowania uprzejmości, życzliwości
i wyrozumiałości do klientów urzędu, mieszkańców i każdej osoby, z którą ma kontakt służbowy.

§ 23. W prowadzonych postępowaniach administracyjnych równo traktuje wszystkie strony postępowania nie ulegając naciskom stron.

§ 24. Pracownik nie przyjmuje żadnych korzyści materialnych ani osobistych.

§ 25. Pracownik samorządowy zobowiązany jest do zachowania tajemnicy państwowej
i służbowej w zakresie przez prawo przewidzianym.

§ 26. Pracownicy samorządowi są zatrudnieni, awansowani i wynagradzani w oparciu o przesłanki merytoryczne, kwalifikacje i umiejętności zawodowe.

§ 27. Pracownik samorządowy ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania.

§ 28. Pracownik samorządowy rozwija swoje kompetencje i wiedzę zawodową, potrzebną do jak najlepszego wykonywania pracy w urzędzie.

 § 29. Pracownik samorządowy jest lojalnym pracownikiem urzędu, gotowym do wykonywania poleceń służbowych, udzielając informacji i porad przełożonym zgodnie
z najlepszą swoją wiedzą i umiejętnościami.

§ 30. Pracownik samorządowy przy wykonywaniu zadań administracyjnych dba o ich jakość merytoryczną.

§ 31. Pracownik samorządowy dba o dobrą atmosferę pracy w urzędzie i poprawne stosunki międzyludzkie.

§ 32. Pracownik samorządowy uznaje prawo obywateli do informacji, mając na względzie jawność działania administracji publicznej w ramach obowiązującego prawa.

§ 33. Pracownik samorządowy zgłasza swoje wątpliwości i uwagi dotyczące celowości lub legalności podejmowanych w urzędzie decyzji swojemu bezpośredniemu przełożonemu,
a w przypadku braku reakcji ze strony przełożonych odpowiednim organom.

§ 34. Pracownik nie manifestuje publicznie swoich poglądów i sympatii politycznych.

§ 35. Pracownik samorządowy dba o jasność i przejrzystość własnych kontaktów
i relacji z osobami pełniącymi funkcje polityczne, publiczne i prowadzących działalność gospodarczą.

§ 36. Pracownik samorządowy zachowuje się uprzejmie w kontaktach z klientami urzędu, jest pomocny i udziela odpowiedzi na skierowane do niego pytania w sposób wyczerpujący.

 

Rozdział 4

 

Odpowiedzialność

 

§ 37. Pracownicy samorządowi Urzędu Gminy Banie są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Kodeksu i kierowanie się jego zasadami.

§ 38. Pracownicy samorządowi za nieprzestrzeganie niniejszego Kodeksu ponoszą odpowiedzialność porządkową lub dyscyplinarną określoną w Kodeksie Pracy.

§ 39. Pracownicy samorządowi Urzędu Gminy Banie upowszechniają zasady zawarte
w Kodeksie wśród mieszkańców, mediów, celem propagowania zawartych w nim wartości
i zasad.

§ 40. Zobowiązuje się wszystkich pracowników do zapoznania się z uregulowaniami zawartymi w Kodeksie i ich stosowania w pracy. Oświadczenie o zapoznaniu się pracownika z Kodeksem włącza się do jego akt osobowych. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego Kodeksu.

 

 

Załącznik do Kodeksu etyki

pracowników samorządowych Urzędu Gminy Banie

 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E

 

 

            Ja niżej podpisana/podpisany………………………………………………….…

zatrudniona/y w …………………………………………………………………………

na stanowisku ………………………………………………………………………...…

potwierdzam, że zapoznałam/em się z treścią obowiązującego Kodeksu etyki pracowników samorządowych Urzędu Gminy Banie, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.

 

 

 

                                                                                                                              ...................................................

                                                                                                                                  (data i podpis pracownika)

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 21-12-2012 10:47:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 21-12-2012
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 21-12-2012 10:47:05