Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kodeks etyki pracowników samorządowych Urzędu Gminy Banie

ZARZĄDZENIE NR 112/2012

WÓJTA GMINY BANIE

z dnia 17 grudnia 2012 r.

 

 

w sprawiewprowadzenia Kodeksu etyki pracowników samorządowych

Urzędu Gminy Banie.

 

 

            Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Wprowadza się Kodeks etyki pracowników samorządowych Urzędu Gminy Banie, zwany dalej „Kodeksem”, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia oraz nadzór nad przestrzeganiem Kodeksu powierza się Sekretarzowi Gminy Banie.

 

§ 3. Uchyla sięKodeks etyki pracowników Urzędu Gminy Banie wprowadzony w 2005 r.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Gminy Banie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Banie.

 

WÓJT GMINY

Teresa Sadowska

 

Załącznik do zarządzenia Nr 112/2012

Wójta Gminy Banie z dnia 17 grudnia 2012 r.

 

 

KODEKS  ETYKI  PRACOWNIKÓW  SAMORZĄDOWYCH

 

URZĘDU  GMINY  BANIE

 

 

Rozdział 1

 

Zasady ogólne

 

§ 1. Kodeks etyki wyznacza zasady postępowania pracowników zatrudnionych
w Urzędzie Gminy Banie w związku z ich pracą związaną z pełnieniem funkcji publicznej, zwanych dalej „pracownikami samorządowymi”.

§ 2. Zasady określone w niniejszym Kodeksie dotyczą zasad postępowania wszystkich pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Banie, posiadających status pracownika samorządowego zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych.

§ 3. Na zajmowanym stanowisku pracownik traktuje swoją pracę jako służbę państwu
i społeczności lokalnej i w imię dobrze rozumianego interesu społecznego.

§ 4. Pracownik przestrzega porządku prawnego, sumienie wykonuje swoje obowiązki, przedkładając dobro publiczne nad interes własny.

5. Każdy pracownik, który narusza niniejszy Kodeks na skutek swojego postępowania
w miejscu pracy, jak również poza nim, naraża się na utratę zaufania publicznego niezbędnego do wykonywania swoich obowiązków publicznych.

 

Rozdział 2

 

Zasady postępowania

 

§ 6. Pracownik zobowiązany jest dbać o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki finansowe, z uwzględnieniem interesu państwa, gminy i interesu indywidualnego obywateli.

§ 7. Pracownik powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków przestrzegać
w szczególności następujących zasad:

1)      praworządności;

2)      bezstronności i bezinteresowności;

3)      uczciwości i rzetelności;

4)      odpowiedzialności;

5)      obiektywności;

6)      jawności postępowania;

7)      dbałości o dobre imię urzędu i pracowników;

8)      godnego zachowania w miejscu pracy i poza nim;

9)      uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, radnymi, podwładnymi i współpracownikami.

 

Rozdział 3

 

Wykonywanie zadań przez pracowników

 

§ 8. Pracownik samorządowy pracuje sumiennie, dążąc do osiągnięcia najlepszych rezultatów swej pracy i mając na względzie wnikliwe i rozważne wykonywanie powierzonych mu zadań.

§ 9. Pracownik podejmuje działania i wszystkie czynności w granicach prawa, kierując się obowiązującymi procedurami, podejmując działania dla dobra publicznego.

§ 10. Pracownik wykonuje swoje czynności z należytą starannością, według najlepszej wiedzy i wykorzystaniu swoich umiejętności.

§ 11. Nie uchyla się od podejmowania trudnych decyzji oraz odpowiedzialności za swoje postępowanie.

§ 12. Pracownik samorządowy nie podejmuje prac ani innych zajęć, które mogą kolidować z wykonywaniem przez niego zadań w urzędzie.

§ 13. Pracownik racjonalnie gospodaruje majątkiem i środkami publicznymi.

§ 14. Powierzony pracownikowi sprzęt i wyposażenie stanowiska pracy wykorzystuje racjonalnie i oszczędnie.

§ 15. Korzysta z możliwości elektronicznych nośników przekazywania informacji, ograniczając ilość dokumentów w formie papierowej.

§ 16. Pracownik samorządowy w swych działaniach kieruje się interesem publicznym
i nie czerpie korzyści materialnych ani osobistych z tego tytułu, a  także nie działa w interesie innych osób.

§ 17. Pracownik samorządowy unika działalności politycznej, nie ulega wpływom
i naciskom politycznym, które mogą prowadzić do działania stronniczego i sprzecznego
z interesem publicznym.

§ 18. Pracownik mając dostęp do informacji nie czyni z nich użytku dla własnych potrzeb, a jedynie dla interesu publicznego.

§ 19. Pracownik wykorzystuje swoje stanowisko pracy i nadane mu uprawnienia wyłącznie do celów, dla których zostały mu nadane.

§ 20. Pracownik jest zobowiązany do wypełniania poleceń przełożonych, chyba że są nie zgodne z prawem.

§ 21. Pracownik jest zobowiązany do wypełnienia swoich obowiązków rzetelnie, sumienie i z zaangażowaniem.

§ 22. Pracownik jest zobowiązany do zachowania uprzejmości, życzliwości
i wyrozumiałości do klientów urzędu, mieszkańców i każdej osoby, z którą ma kontakt służbowy.

§ 23. W prowadzonych postępowaniach administracyjnych równo traktuje wszystkie strony postępowania nie ulegając naciskom stron.

§ 24. Pracownik nie przyjmuje żadnych korzyści materialnych ani osobistych.

§ 25. Pracownik samorządowy zobowiązany jest do zachowania tajemnicy państwowej
i służbowej w zakresie przez prawo przewidzianym.

§ 26. Pracownicy samorządowi są zatrudnieni, awansowani i wynagradzani w oparciu o przesłanki merytoryczne, kwalifikacje i umiejętności zawodowe.

§ 27. Pracownik samorządowy ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania.

§ 28. Pracownik samorządowy rozwija swoje kompetencje i wiedzę zawodową, potrzebną do jak najlepszego wykonywania pracy w urzędzie.

 § 29. Pracownik samorządowy jest lojalnym pracownikiem urzędu, gotowym do wykonywania poleceń służbowych, udzielając informacji i porad przełożonym zgodnie
z najlepszą swoją wiedzą i umiejętnościami.

§ 30. Pracownik samorządowy przy wykonywaniu zadań administracyjnych dba o ich jakość merytoryczną.

§ 31. Pracownik samorządowy dba o dobrą atmosferę pracy w urzędzie i poprawne stosunki międzyludzkie.

§ 32. Pracownik samorządowy uznaje prawo obywateli do informacji, mając na względzie jawność działania administracji publicznej w ramach obowiązującego prawa.

§ 33. Pracownik samorządowy zgłasza swoje wątpliwości i uwagi dotyczące celowości lub legalności podejmowanych w urzędzie decyzji swojemu bezpośredniemu przełożonemu,
a w przypadku braku reakcji ze strony przełożonych odpowiednim organom.

§ 34. Pracownik nie manifestuje publicznie swoich poglądów i sympatii politycznych.

§ 35. Pracownik samorządowy dba o jasność i przejrzystość własnych kontaktów
i relacji z osobami pełniącymi funkcje polityczne, publiczne i prowadzących działalność gospodarczą.

§ 36. Pracownik samorządowy zachowuje się uprzejmie w kontaktach z klientami urzędu, jest pomocny i udziela odpowiedzi na skierowane do niego pytania w sposób wyczerpujący.

 

Rozdział 4

 

Odpowiedzialność

 

§ 37. Pracownicy samorządowi Urzędu Gminy Banie są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Kodeksu i kierowanie się jego zasadami.

§ 38. Pracownicy samorządowi za nieprzestrzeganie niniejszego Kodeksu ponoszą odpowiedzialność porządkową lub dyscyplinarną określoną w Kodeksie Pracy.

§ 39. Pracownicy samorządowi Urzędu Gminy Banie upowszechniają zasady zawarte
w Kodeksie wśród mieszkańców, mediów, celem propagowania zawartych w nim wartości
i zasad.

§ 40. Zobowiązuje się wszystkich pracowników do zapoznania się z uregulowaniami zawartymi w Kodeksie i ich stosowania w pracy. Oświadczenie o zapoznaniu się pracownika z Kodeksem włącza się do jego akt osobowych. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego Kodeksu.

 

 

Załącznik do Kodeksu etyki

pracowników samorządowych Urzędu Gminy Banie

 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E

 

 

            Ja niżej podpisana/podpisany………………………………………………….…

zatrudniona/y w …………………………………………………………………………

na stanowisku ………………………………………………………………………...…

potwierdzam, że zapoznałam/em się z treścią obowiązującego Kodeksu etyki pracowników samorządowych Urzędu Gminy Banie, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.

 

 

 

                                                                                                                              ...................................................

                                                                                                                                  (data i podpis pracownika)

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 21-12-2012 10:47:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 21-12-2012
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 21-12-2012 10:47:05